Sluiten

Openbare Besluitenlijst 17 januari 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie Radar 2017

Het college heeft besloten aan Radar een subsidiebedrag te verstrekken van € 25.389,- voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening. Burgers en iedere gemeente in Nederland krijgen laagdrempelig, onafhankelijk en efficiënt advies en bijstand als men zich gediscrimineerd voelt.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidie 2017 project Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen
Voor 2017 zal € 9.630,- worden verleend aan de Stuurgroep Vroegsignalering kwetsbare Ouderen met als doel om in een vroegtijdig stadium de problemen op te pakken bij kwetsbare ouderen. In dit project wordt nauw samengewerkt tussen diverse huisartsen, WijZijn Traversegroep, ziekenhuis Bravis en GGZWNB.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verlening subsidie Humanitas maatjescontact

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten aan Humanitas een subsidie van € 13.500,- te verlenen ten behoeve van het project maatjescontact. Humanitas is een landelijke vereniging die al 70 jaar mensen ondersteunt die het even niet in hun eentje redden. Dit wordt gedaan door het bieden van ondersteuning door vrijwilligers. Het gaat dan bijvoorbeeld om taalondersteuning, gezinsondersteuning, ondersteuning bij verlies en rouw, ondersteuning voor scholieren, ondersteuning van jongeren met (dreigende) financiële problemen e.d.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Indexering normvergoedingen onderwijshuisvesting

Het college heeft de normvergoedingen voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen bijgesteld naar het prijsniveau van 2017.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Voortgang samenwerking ‘Sociaal Domein Brabantse Wal’

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken samen aan de herinrichting van het Sociaal Domein: de transformatie van het stelsel. Dit gebeurt aan de hand van de Script Aanpak. Deze aanpak behelst in een notendop: realisatie van een verandering in het denkkader bij burgers, partners en gemeenten, herstructurering van de voorzieningen en vormgeven van de integrale toegang.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieaanvragen Culturele Activiteiten

Het college heeft ingestemd met de toekenning van subsidie aan Stichting Reuzenstoet (€ 21.600,-), Basisbibliotheek het Markiezaat (€ 1.035.074,51), het UITpunt (€ 32.191,-), Gebouw T (€ 226.442,-) en de Bladwijzer (€ 4.518,-). Een subsidieaanvraag van Het concertkoor is afgewezen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Afwikkeling ruimte voor Ruimte ontwikkeling Heimolen – Nieuwe Baan

Het college is door de provincie en de betrokken particuliere eigenaar geïnformeerd over de afwikkeling van een Ruimte voor Ruimte-ontwikkeling voor een perceel aan de Heimolen – Nieuwe Baan. Betrokken eigenaar ziet af van de ontwikkeling van extra RvR-kavels ter plaatse.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Aanvraag Rijksbijdrage in de kosten voor opsporing van explosieven

Het college stelt aan de raad voor de in 2016 gemaakte kosten voor het opsporen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen waarmee aanspraak gemaakt kan worden op een rijksbijdrage in deze kosten.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Beslissing op bezwaar

Een inwoner heeft een verzoek gedaan om een geheim rapport openbaar te maken.  Het College heeft de belangen van de betreffende burger en andere betrokkenen tegen elkaar afgewogen. Het college is van mening dat de bescherming van de privacy van de andere betrokkenen zwaarder weegt dan het belang van de betreffende burger en heeft dan ook besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het rapport blijft dus geheim.

Toelichting op de zaak:

Eind 2013 is er bij de provincie een melding gedaan over een vermeende integriteitskwestie inzake een van de wethouders. Het zou gaan om belangenverstrengeling en verdachte grondtransacties. Op verzoek van de provincie heeft de burgemeester deze melding in behandeling genomen. Op grond van de Gemeentewet heeft de burgemeester bij integriteitskwesties namelijk een bijzondere rol.

De burgemeester heeft experts van een gespecialiseerd bureau ingeschakeld. Deze experts hebben onderzoek gedaan, waarbij onder andere de direct betrokkenen zijn geïnterviewd. Ondanks dit grondige onderzoek is er geen bewijs gevonden voor het feit dat de wethouder belangen zou hebben verstrengeld.

Ten behoeve van het onderzoek zijn privé gegevens van de wethouder en andere betrokkenen in kaart gebracht. Deze informatie is verwerkt in het rapport, waardoor dit rapport niet geschikt is om openbaar te maken. Het college heeft dan ook geheimhouding op het rapport opgelegd. De informatie raakt namelijk diep aan de persoonlijke levenssfeer van de wethouder en de overige betrokkenen. Bovendien gaat het om een privé transactie.

Toelichting op de procedure:

Een inwoner heeft een WOB verzoek ingediend. Dat wil zeggen dat deze burger heeft gevraagd het rapport openbaar te maken. Dat heeft het college geweigerd. Vervolgens heeft betrokkene hiertegen bezwaar gemaakt. Omdat deze burger niet als belanghebbende werd beschouwd heeft het college het bezwaar niet ontvankelijk verklaard. Tegen dit besluit heeft betrokkene beroep ingesteld. De rechtbank heeft dat beroep gegrond verklaard. Het college had deze burger wel als belanghebbende moeten zien en het bezwaar ontvankelijk moeten verklaren.

De rechtbank stelt dat de hoogste bestuursrechter zeer recent een andere koers is gaan varen en dat de burger nu als belanghebbende moet worden beschouwd. Daarom moet het college opnieuw een beslissing op het eerder ingediende bezwaar nemen met inachtneming van deze nieuwe jurisprudentie. Dat heeft het college gedaan.

Toelichting op het besluit:

Het college heeft nu besloten om het bezwaar wel ontvankelijk te verklaren. Met betrekking tot het verzoek om het rapport openbaar te maken heeft het college de belangen van de betreffende burger en de andere betrokkenen tegen elkaar afgewogen. Het college is van mening dat de bescherming van de privacy van alle betrokkenen zwaarder weegt dan het belang van de betreffende burger en heeft dan ook besloten om het bezwaar ongegrond te verklaren. Het rapport blijft dus geheim.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken