Sluiten

Openbare Besluitenlijst 14 maart 2017

Splinter, F. (Fabiola)

Vervanging twee kunstgrastoplagen

Het college laat dit jaar twee toplagen van kunstgrasvelden op sportpark De Beek en sportpark Meilust vervangen. De toplagen van deze velden waren aan vervanging toe.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Cultuurhistorisch herstel van de Waterschans en uitdiepen en verbreden Havenkanaal

Het college gunt het werk Herstel Waterschans en realisatie Havenkanaal aan Aannemerscombinatie Zuydschans onder voorbehoud dat er geen bezwaren tegen de aanbesteding worden ingediend. Op de aanbesteding schreven 10 aannemers in.

Het werk is een onderdeel van het project De West Brabantse Waterlinie. Het is één van de projecten in Landschappen van Allure. De West Brabantse Waterlinie begint bij de Waterschans en eindigt in de gemeente Steenbergen bij het Beneden-Sas. Met het cultuurhistorisch herstellen van het fort wordt de locatie ook qua bodem gesaneerd zodat de terre van de Waterschans gereed gemaakt wordt voor een mogelijk ontwikkeling op de Waterschans.  

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen 

Streetplug oplaadvoorziening voor elektrische auto’s

Het college stelt een bedrag van € 3500,- beschikbaar vanuit het Energiefonds om een prototype van een zogenoemde Streetplug te testen in Bergen op Zoom. Deze Streetplug is een ondergrondse laadvoorziening voor elektrische auto’s die in de ondergrond verwerkt zit zodat een bovengrondse laadpaal niet meer nodig is.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Gewijzigde vaststelling 3de wijzigingsplan Buitengebied Noord

Burgemeester en wethouders stelden het 3de wijzigingsplan Buitengebied Noord gewijzigd vast. Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van het glastuinbouwbedrijf aan de Zoekweg 74. Tegen het ontwerp is door de provincie een zienswijze ingediend. Deze was gericht tegen de landschappelijke kwaliteitsverbeelding, de verbeelding en enkele planregels. Bij het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is rekening gehouden met deze zienswijzen. Het vastgestelde wijzigingsplan wordt op de gebruikelijke wijze ter visie gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Natuurbrandbestrijding

In samenwerking met de brandweer, de provincie en natuurbeheerders neemt de gemeente maatregelen om natuurbranden te voorkomen of effecten van natuurbranden te verminderen. Zo worden er herkenningspunten gerealiseerd in de bossen. Hierdoor kunnen bezoekers bij een natuurbrand beter melden op welke locatie zij zich bevinden in het bos. Ook wordt er een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor recreatiebedrijven in natuurgebieden en worden bezoekers geïnformeerd over brand in natuurgebieden.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

 

Uitgelicht

Zoeken