Sluiten

Openbare Besluitenlijst 20 december 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Transformatie van het bedrijvenpark Lage Meren Meilust 2017

Het college heeft ingestemd met het toekomstbestendig ontwikkelen van het bedrijvenpark lage Meren Meilust, door het toekennen van middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak in 2017. In z’n totaliteit gaat het om een bedrag van € 88.500,- waarvan een deel door de Provincie, een deel door de bedrijfsbelangenvereniging en een deel door de gemeente zal worden betaald.  

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Yvonne Kammeijer-Luycks 

Beslissing op bezwaarschrift

Het college heeft besloten om de bezwaarschriften van Markiezaat Container Terminal tegen de besluiten tot invordering van verbeurde dwangsommen ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Cultuur-historisch herstel van de Waterschans en uitdiepen Havenkanaal

De gemeente Bergen op Zoom heeft een verzoek ingediend voor het cultuurhistorisch herstel van de Waterschans en Havenkanaal gelegen aan de Havendijk. Het verzoek is niet in overeenstemming met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Het college is van mening dat het initiatief voorziet in een prachtig herstel van dit historisch fort met toegangskanaal naar de vesting Bergen op Zoom waardoor een verdere verpaupering van het gebied wordt voorkomen. Het initiatief past binnen het herstel van de West Brabantse Waterlinie en het totaal van de Zuiderwaterlinie. De monumentale waarden van het fort worden gerespecteerd. Het college is dan ook voornemens om ten behoeve van dit initiatief af te wijken van het bestemmingsplan. Een aanvraag hiertoe is ingediend.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen 

Resultaten tussenevaluatie boa-pool

Het college heeft kennisgenomen van de positieve resultaten van de tussenevaluatie boa-pool en stelt de raad middels een informerende brief hiervan op de hoogte.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Arjan van der Weegen 

Uitbesteden van pensioen- en uitkeringsadministratie van gewezen wethouders

Het college van B&W heeft besloten de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te mandateren aan Raet Bpo Services.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Uitvoeringsprogramma Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het subregionaal uitvoeringsprogramma wonen en ermee ingestemd deze ook als uitvoeringsprogramma van haar eigen beleidsplan Wonen te hanteren. Met het uitvoeringsprogramma Wonen wordt de regionale samenwerking op de woningmarkt intensiever en verbreed naar acties en afspraken die gaan over kwaliteit en investeringen in bestaande woningen en wijken. Ook de afstemming over de woningbouwprogrammering (nieuwbouw) vormt een onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Derde kwartaalrapportage 2016 WVS-groep

In de door de WVS-groep uitgebrachte 3de kwartaalrapportage 2016 voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente Bergen op Zoom wordt de stand van zaken van het derde kwartaal van 2016 weergegeven. In de rapportage wordt ook ingegaan op de actuele financiële stand van zaken. Het exploitatieresultaat in het derde kwartaal van 2016 is € 444.000,- negatiever dan het budget. De WVS spant zich in om het jaar 2016 alsnog tenminste budgettair neutraal af te sluiten. Het college heeft de rapportage voor kennisgeving aangenomen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Financiële verordening

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de Financiële verordening 2017 vast te stellen. De nieuwe verordening is aangepast aan gewijzigde wetgeving.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanpassen subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015

Het college heeft de Subsidieverordening Instandhouding Gebouwd Erfgoed gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Op basis van de gewijzigde verordening kunnen ook eigenaren van gemeentelijke- en rijksmonumenten op vrijwillige basis subsidie aanvragen voor een onderzoek naar energiebesparende maatregelen voor hun pand. De subsidie voor zo’n onderzoek bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 1000,-.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieregeling cultuur Bergen op Zoom 2017 en Beleidsregels cultuur 2017

Het college heeft ingestemd met de Subsidieregeling Cultuur Bergen op Zoom 2017 en de Beleidsregels Cultuur 2017.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieverstrekking Bemoeizorg 0-4 jaar voor 2017

Het college heeft besloten een jaarlijkse subsidie voor uitvoering van bemoeizorg voor 0-4 jaar door Thuiszorg West Brabant voor het jaar 2017 te verlenen. Het gaat om een bedrag van € 28.210,- dat ten laste wordt gebracht van het beschikbare budget voor het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanvraag omgevingsvergunning realisatie logistiek centrum vaan Leeghwaterweg

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens medewerking te verlenen aan de aanvraag voor omgevingsvergunning voor de realisatie van een logistiek centrum aan de Leeghwaterweg (Noordland). Zij heeft besloten de hiervoor benodigde planologische procedure op te starten. In het kader van deze procedure worden de stukken voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Voortzetten contract Maatschappelijke Opvang met Wij Zijn Traversegroep

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), voor de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. WijZijn Traversegroep voert sinds oktober 2015 deze taak uit. Het college heeft besloten om deze samenwerking in het jaar 2017 voort te zetten.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanwijzingsbesluit Kredietbank West-Brabant

Het college heeft door middel van een aanwijzingsbesluit op basis van de ‘Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening’ bepaald dat ingaande 1 januari 2017 voor een periode van drie jaar de Kredietbank West-Brabant is aangewezen en belast met de integrale schuldhulpverlening voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Verbeteren kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Bergen op Zoom

Het college heeft ingestemd met de notitie Verbeteren kwaliteit Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Bergen op Zoom. In deze notitie worden de gezamenlijke ambities van de gemeente en de samenwerkende partners voor de komende jaren benoemd. Onderdeel hiervan is het vormgeven van de centrale coördinatie op het gebied van VVE. Hiervoor wordt voor 2017 een aparte VVE-coördinator aangesteld.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Subsidieverlening Parkmanagement 2017

Ondernemersvereniging Oude Molen, Bedrijvenvereniging Theodorushaven – Noordland – De Poort en bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren Meilust ontvangen voor het jaar 2017 een subsidie in de vorm van cofinanciering voor de uitvoering van projecten en/of initiatieven op de bedrijventerreinen.

De subsidie is bedoeld voor projecten om de bedrijventerreinen in de gemeente Bergen op Zoom aantrekkelijk en veilig te houden als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven en het een motor te laten zijn voor duurzame economische voorspoed (werk, toelevering en bestedingen) in Bergen op Zoom en de regio.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie Bureau Halt

Het college heeft besloten om Bureau Halt een subsidie toe te kennen van € 9.170,- voor het geven van 34 voorlichtingen op basisscholen in Bergen op Zoom en deel te nemen aan het Strategisch Overleg.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Handhavend optreden tegen een tuinbouwinrichting

Het college heeft de eigenaar van een tuinbouwbedrijf aan de Jagersweg een last onder dwangsom opgelegd om een einde te maken aan een overtreding van de milieuregelgeving.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Huishoudelijke Hulp Toelage 2017

In 2014 heeft de Rijksoverheid een bezuiniging aangekondigd op het budget voor huishoudelijke ondersteuning. Om de vraag naar huishoudelijke ondersteuning te stimuleren en om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden, heeft het Rijk voor de jaren 2015 en 2016 een Huishoudelijke Hulp toelage (HHT) beschikbaar gesteld aan gemeenten. Het college heeft besloten deze HHT-regeling voor het jaar 2017 te handhaven. Inwoners worden hierover nader geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verlening jaarlijkse subsidie Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest

Het college heeft besloten Slachtofferhulp Nederland, Regio Zuidwest, een jaarlijkse subsidie van € 14.020,- te verlenen voor het bieden van praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden en betrokkenen van misdrijven en verkeersongevallen, rampen en calamiteiten. De ondersteuning vindt plaats in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Voortgang dementievriendelijke gemeente

Het college heeft besloten om een nieuwe intentieverklaring dementievriendelijke gemeente 2016-2018 te tekenen. Hiermee wordt de aandacht voor dementie in de periode 2013-2016 gecontinueerd. Hierbij wordt vooral ingezet op het doorbreken van het taboe rond dementie en het informeren van de lokale samenleving over omgang met dementie.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Verlenging van contract met Thuiszorg West-Brabant

Het college heeft ingestemd met verlenging van het contract met thuiszorg West-Brabant (TWB) voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jaar voor 2017. De vergoeding voor 2017 is vastgesteld op een bedrag van € 813.684,-.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

 

 

Uitgelicht

Zoeken