Sluiten

Openbare Besluitenlijst 13 december 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Brede aanpak Binnenstad voor 2017

Het college heeft het Jaarplan Brede Aanpak Binnenstad 2017 vastgesteld. Voortvloeiend uit het project Catan is aan de Brede Aanpak Binnenstad het themaconcept Storytelling City als onderscheidende kracht voor Bergen op Zoom toegevoegd en dit is project 1 van de brede aanpak. Een onderdeel hiervan is het Markiezenhof positioneren als toerismepoort voor stad en regio. Aan de raad wordt voorgesteld het gereserveerde budget voor 2017 vrij te geven voor uitvoering van de Brede Aanpak binnenstad.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden, Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Jeugdzorg

Bergen op zoom heeft met 8 omliggende gemeenten in West-Brabant een samenwerking op het gebied van jeugdzorg. De gemeenten hebben op basis van de mei- en septembercirculaire van het rijk, de daarop gebaseerde kortingen en de afspraken met jeugdzorgaanbieders een werkbegroting voor het jaar 2017 opgesteld. Het college van B&W heeft ingestemd met deze werkbegroting, de daarmee samenhangende financiële bijsturing en het advies voor solidariteit 2017. Daarnaast heeft het college ingestemd met de overeenkomst Jeugdhulp West-Brabant West niet vrij toegankelijk zorg 2017.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Vestigen pop-up store Brandveilig leven

De gemeente opent samen met de brandweer Midden- en West-Brabant een tijdelijke belevingswinkel Brandveilig Leven in het Stadlab. In de pop-up store wordt door de brandweer en gemeente voorlichting gegeven op het gebied van brandveiligheid. De winkel is uiteraard vrij toegankelijk en er zal ook voorlichting worden gegeven aan speciale doelgroepen zoals scholieren en ouderen.

Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Patrick van der Velden 

Programma 2017 Onderwijshuisvesting
Het college heeft besloten de aanvragen voor uitbreiding van de inventaris van basisschool El Feth toe te kennen. Het college heeft besloten de spoedaanvragen voor uitbreiding van de inventaris van basisschool De Borghoek niet toe te kennen omdat er voldoende inventaris aanwezig is voor de op dit moment ingeschreven leerlingen op de school.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens 

Actualisering tarieventabel

Het college is akkoord gegaan met de actualisatie van de tarieventabel die hoort bij de vigerende Wegsleepverordening.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen een glastuinbouwbedrijf dat niet heeft voldaan aan de registratieplicht van gebruiks- en lozingsgegevens.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Koopovereenkomst verkoop grond De Nieuwe Kaai fase 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een koopovereenkomst te sluiten met ERA Contour voor een bouwkavel Nieuwe Kaai fase 3, onderdeel van Nieuwe Vesting Noord ten behoeve van de realisatie van 22 koopappartementen (inclusief parkeergarage) en 14 eengezinswoningen.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Subsidie t.b.v. schakelklassen

De basisschool Algemene School Oost ontvangt voor het kalenderjaar 2017 financiële middelen ter continuering van hun schakelklassen. Deze middelen zijn afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger niveau in het voortgezet onderwijs. De ouders van deze leerlingen zijn bijzonder tevreden over het functioneren van de schakelklassen binnen deze scholen.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Inzet decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters 2016

Het college van B&W heeft besloten de decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters toe te voegen aan het product onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee heeft de gemeente extra middelen beschikbaar om uitvoering te geven aan de doelstelling van Minister Asscher om alle peuters naar de kinderopvang of peuterspeelzaal te kunnen laten gaan.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. subsidieaanvraag aanpak verwarde personen 2017 en 2018

Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met diverse partijen voor het project ‘aanpak van mensen met verward gedrag’. De overeenkomst is een onderdeel van een subsidieaanvraag die de gemeente Breda samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal doet voor dit project bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanwijzing collectieve dagen

Met toepassing van artikel 4:2 APV heeft het college de collectieve dagen 2017 voor de gehele gemeente en per kern aangewezen waarop de inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is toegestaan een hoger geluidsniveau te maken.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter 

Beleidsregels bijzondere bijstand 2017

Het college heeft nieuwe beleidsregels voor de bijzondere bijstand vastgesteld. Deze regels treden op 1 januari 2017 in werking. Vanwege invoering van de Wet taaleis in de Participatiewet, een wijziging bij de studiefinanciering alsmede nieuwe afspraken met woningstichtingen over aanvaardingskosten bij het huren van een woning, is aanpassing van de huidige beleidsregels voor de bijzondere bijstand noodzakelijk.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Gedogen overtredingen Wabo, Woningwet en Bouwbesluit 2012 i.v.m. gebruik V&D-pand

Het college heeft besloten om door middel van een gedoogbesluit toe te staan dat het winkelpand aan de Stationsstraat 1 (voormalig V&D-pand) voor de periode van drie maanden wordt gebruikt voor antikraak-bewoning, gecombineerd met de exploitatie van de HEMArkt.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Huurovereenkomst subsidiebeschikking De Schelp en de Melanen

Het college heeft ingestemd met huur en subsidie voor De Melanen en De Schelp. De huur voor 2017 voor zwembad De Schelp is voorlopig vastgesteld op € 804.724,- en voor zwembad De Melanen op € 273.808,- per jaar. Het college heeft voor 2017 een subsidie verleend aan zwembad De Schelp en De Melanen van € 1.549.004,-.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Ruimte voor Ruimte Langstraat/Fort de Roverweg

Het college is voornemens om een vervolg mogelijk te maken op een eerdere ruimte voor ruimte ontwikkeling aan de Fort de Roverweg-Langstraat 1. Door sanering van oude agrarische opstallen en de verkoop van een achtergelegen (gemeentelijk) agrarisch perceel worden vier extra Ruimte voor Ruimte woningen ingepast. Hierover zijn afspraken gemaakt met kandidaat-kopers en daarnaast wordt de benodigde planologische procedure opgestart.

Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens 

Ontbinding en vereffening van GEM Bergse Haven

Het college heeft besloten om in de hoedanigheid van vennoot van GEM Bergse Haven C.V. tot ontbinding van de GEM Bergse Haven over te gaan. Dat is inmiddels gebeurd op 14 december jl. Ook de GEM Bergse Haven Beheer BV is inmiddels ontbonden.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

 

Uitgelicht

Zoeken