Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 juli 2016

Roks, M. (Marloes)

Realisatie uitkijktoren StayOkay

Burgemeester en wethouders willen meewerken aan de realisatie van een uitkijktoren bij StayOkay aan de Boslustweg. De uitkijktoren biedt niet alleen een vergezicht over de bossen van landgoed Lievensberg en een goede mogelijkheid om vogels te spotten, maar kijkt ook uit op het groene observatiedak dat komt op het hoofdgebouw en Natuurpodium. De uitkijktoren maakt het bovendien mogelijk om vanaf het Klimbos, aan de overkant van de Boslustweg, omlaag te tokkelen naar de toren. Op de 2e verdieping van de toren komt een landingsplaats voor de 120 meter lange tokkelbaan. Het plan voor de uitkijktoren is in strijd met het geldende bestemmingplan. Als onderdeel van de procedure om de uitkijktoren mogelijk te maken, wordt het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage gelegd.
Portefeuillehouders wethouders Kammeijer en Van der Velden

Beleidsregels Wet Taaleis

Het college heeft ingestemd met de beleidsregels om adequaat en effectief uitvoering te geven aan de Wet Taaleis, die 1 januari 2016 in werking is getreden. Het doel van deze wet is het vergroten van het arbeidsperspectief van uitkeringsgerechtigden. De beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde om inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt. Om deze reden wordt de beheersing van de Nederlandse taal als extra verplichting toegevoegd aan de bestaande verplichtingen van uitkeringsgerechtigden.
Portefeuillehouders wethouders Van der Weegen en Kammeijer

Oprichting BOA-pool Brabantse Wal en Tholen

B&W hebben ingestemd met de oprichting van een BOA-pool Brabantse Wal en Tholen. De pool begint in september in de vorm van een pilot. De pilot loopt tot en met 31 december 2017, mits de tussenevaluatie eind 2016 positief is. Het college heeft hiervoor een dienstverleningsovereenkomst en het Samenwerkingsconvenant Brabantse Wal en Tholen vastgesteld.
Portefeuillehouder burgemeester Petter

Reparatieplan Groene Gordijn

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn vast te stellen. In dit plan wordt een fout hersteld zodat het mogelijk wordt om een geplande halfverdiepte parkeergarage aan te leggen bij nieuwe appartementencomplexen aan de oostzijde van de Guido Gezellelaan.Op 21 november 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Groene Gordijn e.o. gewijzigd vastgesteld. Onderdeel daarvan is het plan om aan de oostzijde van de Guido Gezellelaan de portieketagecomplexen te slopen en gefaseerd te herontwikkelen tot nieuwe appartementencomplexen. Bij de uitwerking van het plan voor de nieuwe appartementen bleek abusievelijk de aanduiding 'parkeren' niet te zijn opgenomen. Dit wordt in het reparatieplan hersteld. Dit plan heeft inmiddels ter inzage gelegen; er zijn geen zienswijzen ingediend.
Portefeuillehouder wethouder Van der Velden

Pilot digitale ondertekening geboorteakte in het BRAVIS ziekenhuis

Sinds september 2015 is het mogelijk in het BRAVIS ziekenhuis aangifte te doen van geboorte. Dit kan digitaal, met uitzondering van de ondertekening van de geboorteakte. Door de pilot wordt het mogelijk in het BRAVIS ziekenhuis met behulp van een ‘signing tablet’ een handtekening te zetten op de geboorteakte, waardoor de aangifte in één keer digitaal gedaan kan worden. De invoering van de digitale handtekening is na goedkeuring van het college direct ingevoerd. De gemeente Bergen op Zoom is na Almelo de tweede gemeente van Nederland die de digitale handtekening op de geboorteakte invoert.
Portefeuillehouder burgemeester Petter

Uitvoering wet Revitalisering Generiek Toezicht

Het college van B&W heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant gevraagd het aangekondigde interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van de Archiefwet in lijn te brengen met de eerdere en landelijke afspraken.
Portefeuillehouder wethouder Coppens

Uitgelicht

Zoeken