Sluiten

Openbare Besluitenlijst 19 juli 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Subsidie pilot Sober Wonen

Het college heeft subsidie verstrekt aan WijZijn Traverse Groep voor de uitvoering van een pilot genaamd ‘Sober Wonen’, waarbij daklozen met relatief lichte problematiek gezamenlijk (maximaal 3 personen) worden gehuisvest met woonbegeleiding. Het betreft een pilot waarbij het doel is om in totaal 12 daklozen te huisvesten. De pilot is het gevolg van een nauwe samenwerking tussen WijZijn Traversegroep, de betrokken woningcorporaties en de gemeente.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Aanpassing/verduidelijking beleid omzetting niet-wonen naar wonen

Het college heeft ingestemd met aanpassingen/verduidelijkingen op het bestaande beleid leegstaande niet-woonfuncties in de binnenstad. In een aantal (aanloop)straten in de binnenstad is langdurig leegstand aanwezig. Het gaat hier met name om panden met een detailhandelsfunctie op de begane grond. Met pandeigenaren en ondernemers wordt gezocht naar mogelijke oplossingen. Er is inmiddels een aantal verzoeken binnen gekomen om de niet-woonfunctie op de begane grond te wijzigen naar wonen. De leefbaarheid en de kwaliteit van de binnenstad nemen toe bij omschakeling van leegstand naar wonen. De oplossingsrichting voor leegstandsproblematiek begint bij het vergroten van de aantrekkelijkheid van de binnenstad, waarbij centraal staat dat ondernemers en pandeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijfsvoering. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol en stelt richtinggevende kaders. In de nota ‘Beleid leegstaande niet-woonfuncties in de Binnenstad’ worden de kaders omschreven waarbij aangesloten is bij bestaand beleid.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden                             

Monitoren Sociaal Domein en presentaties voor de raadswerkgroep Sociaal Domein

Het college biedt de monitoren: Sociale Voorzieningen derde en vierde kwartaal 2015, Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 en Jeugd Kalenderjaar 2015 met bijbehorende presentaties aan, aan de werkgroep Sociaal Domein. Dit ter bespreking in de vergadering van 20 juli 2016.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks                    

Subsidie De Maatjes Kinderopvang BV voor VVE

Het college heeft besloten aan De Maatjes Kinderopvang BV een subsidie van € 21.782,40 toe te kennen ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie in het kader van harmonisatie van de peuteropvang. Deze subsidie wordt bekostigd vanuit het budget voor het Onderwijsachterstandenbeleid.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks        

Tussentijdse informatie over ‘Vennootschapsbelasting bij de overheid’

Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken van het implementatietraject ‘Invoering vennootschapsbelasting bij overheden’.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens              

Quickscan motie inzake Korenaere

Het college heeft op basis van een Quickscan besloten om de Korenaere vooralsnog een half jaar langer open te houden. Dit biedt de gebruikers en activiteiten in de Korenaere in ieder geval de mogelijkheid om het cursusseizoen 2016/2017 af te maken. Ook biedt dit de initiatiefgroep De Ontmoeting en/of Wij Zijn Traversegroep de mogelijkheid om te onderzoeken of de Korenaere na de zomer van 2017 ook open kan blijven. Zij zullen dan uiterlijk 1 januari 2017 met een meerjarig exploitatieplan moeten komen. Het maatschappelijk aanbesteden voor de overige wijkcentra zal doorgang kunnen blijven vinden. Voor 1 september hebben de eerder ingeschreven partijen Initiatiefgroep De Ontmoeting en/of WijZijn Traversegroep de gelegenheid om een plan in te dienen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Uitgelicht

Zoeken