Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 juli 2016

Splinter, F. (Fabiola)

 

Toetreding tot Medium Term Note (MTN) Programma Nederlandse Gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te nemen aan het Medium Term Note programma van de Bank Nederlandse Gemeenten. Daarbij gaat het om een financieringsmethode, die Nederlandse gemeenten rechtstreeks toegang geeft tot de Europese kapitaalmarkt. Idee erachter is dat Bergen op Zoom toekomstige financieringen tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief af kan sluiten. Hoewel de verwachting is dat de schuldpositie van Bergen op Zoom de komende jaren verder naar beneden zal gaan, zullen toch nog regelmatig leningen afgesloten moeten worden. Daarbij kan ook gedacht worden aan herfinancieren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens       

Vaststellen straatnaam Bosschaertpad

Het college heeft besloten om voor een weg nabij de Rembrandtstraat de naam Bosschaertpad vast te stellen. Naamgeving is nodig omdat er 11 woningen worden gebouwd op die plek. In deze wijk zijn de straten voornamelijk naar schilders vernoemd. Thomas Willeboirts Bosschaert was een schilder die is geboren in Bergen op Zoom en belangrijke werk heeft gemaakt in de 17de eeuw. In de periode 1641-1647 was hij in dienst van stadhouder Frederik Hendrik. Hij heeft onder andere meegewerkt aan schilderingen in de Oranjezaal van Huis ten Bosch waarop het leven van de stadhouder werd afgebeeld.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden     

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om het bezwaar tegen het besluit om bestuursdwang toe te passen en kosten te verhalen in verband met het verwijderen van 10 vuilniszakken uit de openbare ruimte, ongegrond te verklaren. Dat betekent dat de inwoner van wie het afval afkomstig is, een boete zal moeten betalen voor het dumpen van afval. Daarmee neemt het college het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Verlening eenmalige subsidie aan WijZijn Traverse Groep voor mantelzorg 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een subsidieverlening van € 158.560,- aan WijZijn Traverse Groep voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2016.
Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers. Hoe deze waardering eruit moet zien is niet bepaald. Dat mag een geldbedrag zijn, maar het kan ook bestaan uit een extra investering in ondersteuning van mantelzorgers.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks  

Voortgang regionale samenwerking doelmatig (afval)waterbeheer

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de voortgang van de regionale samenwerking bij de (afval)waterketen aan de hand van de landelijke rapportage ‘De Staat van Ons Water’ van het ministerie van Landbouw & Innovatie en de ledenbrief van de VNG. De leden van de gemeenteraad wordt via een brief informatie verstrekt over deze voortgang van de samenwerking in westelijke Brabant.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Reactie op brief OOBOZ over Wmo raad

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een brief aan de gemeenteraad waarin een reactie wordt gegeven op de brief van het Overleg Ouderenorganisaties Bergen op Zoom over een Wmo raad. In de brief staat te lezen dat Bergen op Zoom als het gaat om burgerparticipatie, heeft gekozen  voor een burgerpanel. Naast het burgerpanel wordt er ook tijdens diverse overleggen informatie opgehaald bij verschillende partijen zoals aanbieders, belangenorganisaties en inwoners. Overigens zal het OOBOZ door het college worden uitgenodigd om te spreken over verwachtingen en visie van het OOBOZ m.b.t. advisering van het college.   
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Notitie Leegstandsbeheer

Het college heeft kennis genomen van de Notitie Leegstandsbeheer en van de gekozen aanpak die hiermee samenhangt.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Uitgelicht

Zoeken