Sluiten

Openbare Besluitenlijst 19 april 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Aanvraag oprichten tankstation

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een onbemand tankstation met wasboxen aan de Nijverheidsweg.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Parallelweg 54’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Parallelweg 54’ vast te stellen. Het doel van dit bestemmingsplan is om de planregeling voor dit perceel in overeenstemming te brengen met de verleende omgevingsvergunning voor een joblodge op dit perceel.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Kerk Goddelijke Voorzienigheid

Het college heeft besloten de kerk goddelijke Voorzienigheid niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Er was een verzoek gedaan door het Cuypersgenootschap om de kerk als gemeentelijk monument aan te wijzen. Wel wordt bekeken of enkele waardevolle elementen uit de kerk behouden kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de glas-in-lood-ramen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Raadsvoorstel vaststelling kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020

Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad ter vaststelling de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 aan te bieden en om de prioriteiten voor 2016 vast te stellen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Deelname pilot Samenwerkingsprogramma ‘Regionale Energiestrategie’ van VNG

Het college heeft kennisgenomen van het Samenwerkingsprogramma ‘Regionale Energiestrategie’ van VNG/IPO/UvW en het Rijk. Daarnaast stemt het college in met deelname aan de pilot als pilotregio ‘West-Brabant’, waarbij de Westbrabantse gemeenten, de RWB, de waterschappen Rivierenland en Brabantse Delta en de Provincie Noord-Brabant hebben uitgesproken samen te willen werken aan een snellere en efficiëntere energietransitie in de Regio West-Brabant.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Vaststellen Jaarstukken 2015, Jaarverslag en Jaarrekening

Het college heeft de jaarstukken 2015 vastgesteld. De jaarstukken zijn aangeboden aan de gemeenteraad en zullen behandeld worden in de raadsvergadering die op 16 juni plaatsvindt.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanvraag Sociaal Innovatie Fonds

Het college van B&W heeft de aanvraag voor het Sociaal Innovatiefonds voor het project ‘elk mens is waardevol’ afgewezen. Deze aanvraag voldoet niet aan de gestelde voorwaarden in de subsidieregeling.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Arjan van der Weegen 

Uitgelicht

Zoeken