Sluiten

Openbare Besluitenlijst 17 mei 2016

Splinter, F. (Fabiola)

Proces vluchtelingenvraagstuk  
Op basis van het proces Vluchtelingenvraagstuk dat het college en de gemeenteraad gezamenlijk hebben uitgevoerd en op basis van het plan van aanpak voor de subregio stelt het college aan de gemeenteraad voor om in te stemmen met het vestigen van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen in de gemeente Bergen op Zoom en om in te stemmen met het plan van aanpak van de subregio Brabantse Wal. In het plan van aanpak is opgenomen dat in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal een noodopvang wordt gerealiseerd, dat de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen daarom minder statushouders gaan huisvesten en dat de gemeenten Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht meer statushouders gaan huisvesten. 
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Verkoop bouwkavel Smitsvest

Het college sluit een koopovereenkomst met ontwikkelaar De Langen en Van den Berg Vastgoed B.V. voor een bouwkavel aan de Smitsvest in het plangebied ScheldeVesting. De Langen en Van den Berg wil hier 23 appartementen bouwen. 
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Patrick van der Velden 

Principeverzoek windpark

Burgemeester en wethouders zijn in principe bereid om een planologische procedure te starten voor een windpark aan de Bandijk in het zuidelijk deel van de Auvergnepolder en medewerking te verlenen aan een milieueffectrapportage (MER). In het Regionale aanbod windenergie is het windpark aan de Bandijk opgenomen. Het college heeft als voorkeursalternatief het vervangen van de huidige acht windmolens door vier op deze locatie vastgesteld. Mocht dit voorkeursalternatief niet mogelijk blijken, dan is volgens B&W een alternatief vier windmolens op een lijn aan de binnenkant van de Bandijk. In de MER wordt ook onderzocht of Sabic bereid is mee te werken aan een vijfde windmolen.  
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Aanwijzing panden als gemeentelijk monument

Het college van B en W wijst de volgende panden aan als gemeentelijk monument:
Fianestraat 5 (boerderijcomplex), Fianestraat 15 (woonhuis), Heimolen 17 (boerderijencomplex), Meeussenstraat 13 (hotelschool), Noordsingel 57 (school), Rembrandtstraat 71 (klooster), Rijtuigweg e.o (vestingwerken). Het object Heimolen 77 wordt, conform het advies van de monumentencommissie niet aangewezen als gemeentelijk monument. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Notitie kengetallen

B&W hebben kennis genomen van de notitie kengetallen. Deze wordt geagendeerd in de auditcommissie en vervolgens door middel van een raadsmededeling in het tweede kwartaal voorgelegd aan de gemeenteraad. Door het opnemen en normeren van kengetallen in de planning & controlcyclus geeft het college inhoud aan de doelstelling uit het collegeprogramma om de schuld verder terug te brengen, en komt het tegemoet aan de wens van de raad om meer te kunnen sturen. Het gaat dan om schuldquote, solvabiliteitsratio en grondexploitatie (ratio).
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Verkoop dijkperceel

Het college heeft ingestemd met de verkoop van een dijkperceel nabij het Bergsche Diep aan Waterschap Brabantse Delta voor het symbolische bedrag van een euro. Het Waterschap draagt al zorg voor het onderhoud van dit dijkperceel, dat de functie van waterkering heeft.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 
 

Uitgelicht

Zoeken