Sluiten

Openbare Besluitenlijst 8 december 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Over- en onderrealisatie wet sociale werkvoorziening

In het Algemeen Bestuur van de WVS-groep is afgesproken dat tot en met 2018 de fictieve taakstelling van de gemeenten onderling wordt verrekend. Dat betekent dat een gemeente het ene jaar een voordeel kan hebben en het andere jaar een nadeel. Dit voorkomt dat er achteraf nog verzoeken komen om aanvullende subsidie.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen            

Bestuursopdracht onderzoek oprichting brede boa-pool

Het college heeft besloten om onderzoek te doen naar de oprichting van een brede boa-pool met de gemeenten Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom. Op een aantal onderwerpen wordt al intensief samengewerkt met omliggende gemeenten. Deze wens ligt er ook voor samenwerking op het werkterrein van Openbare Ruimte en Milieu. Door samenwerking met buurgemeenten kan efficiënter en effectiever worden gewerkt, wordt kwetsbaarheid van de personele bezetting weggenomen en kan de slagkracht worden vergroot.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter 

Beslissing op bezwaarschrift van NS Stations Vastgoed en Ontwikkeling BV

Het college van burgemeester en wethouders heeft het bezwaarschrift dat is ingediend door NS Stations, ongegrond verklaard. Dit op advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. NS Stations had een aanvraag ingediend voor het gebruiken van een ruimte op de eerste verdieping van de het stationsgebouw voor sportdoeleinden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Principeverzoek omzetten horecabestemming in woningbouw

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan het verzoek tot het wijzigen van de bestemming Horeca in Wonen voor het pand Dorpsstraat 11. Er zijn plannen voor het realiseren van twee twee-onder-één-kapwoningen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Uitspraak Biomoer

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Den Bosch over de uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie aan de Luienhoek 3 in Moerstraten. Daarin is bepaald, dat het besluit van de provincie vernietigd is en een nieuw besluit moet worden genomen. Het college wacht verdere ontwikkelingen af.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verzoek tegemoetkoming planschade Olmenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek tot tegemoetkoming planschade van de eigenaren van een perceel aan de Olmenstraat af te wijzen. Dit conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verzoek van Stichting SchuldHulpMaatje

Aan de Stichting SchuldhulpMaatje BoZ is ter versterking van de gemeentelijke schuldhulpverlening voor het kalenderjaar 2016 een subsidie van € 17.500,- verleend. SchuldHulpMaatje is een project waarbij goed toegeruste en getrainde vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen in financiële problemen en werkt aanvullend op de professionele hulpverleners. Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan effectievere schuldhulpverlening, met name aan de preventiekant: zorgen dat mensen met betalingsachterstanden niet afglijden naar grote schulden. Eén geïnvesteerde euro in dit vrijwilligerswerk levert de gemeente later een veelvoud op. De financiële bijdrage dient hoofdzakelijk ter bekostiging van de scholing en bijscholing van de SchuldHulpMaatjes alsmede een coördinator.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Wijziging ‘regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom’

Het college heeft besloten in te stemmen met de wijziging van de ‘regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom’. Een aantal regelingen is aangepast of kunnen vervallen. Het gaat vooral om technische aanpassingen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Collectieve zorgverzekering 2016

Het college heeft de hoogte van de maandelijkse gemeentelijke bijdrage voor premies voor aanvullende zorgverzekering voor minima vastgesteld. Het gaat om een bedrag van € 7,50 voor het GemeentePakket Compleet en € 27,50 voor het GemeentePakket Compleet Plus.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidieregels peuteropvang Bergen op Zoom 2016

Het college heeft de subsidieregels peuteropvang 2016 vastgesteld. Het peuterspeelzaalwerk wordt per 1 januari 2016 omgevormd tot peuteropvang en valt daarmee onder de wet kinderopvang. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan andere aanbieders om peuteropvang aan te bieden mits wordt voldaan aan de eisen die de gemeente stelt in de verordening en de subsidieregels.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Samenwerkingsafspraken Sociaal Domein

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben ervoor gekozen om de samenwerking binnen het Sociaal domein gezamenlijk verder voort te zetten. Primair zal gewerkt worden aan de veranderingen van het stelsel: de transformatie. Dit gebeurt aan de hand van de Script Aanpak. Deze aanpak behelst in een notendop: realisatie van een verandering in denkkader bij burgers, partners en gemeenten, herstructurering van de voorzieningen en vormgeven van de integrale toegang.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Klachtenregeling Jeugd

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Klachtenregeling jeugd vastgesteld. Deze klachtenregeling zal op 1 april 2016 in werking treden. Voor de te vormen Klachtencommissie jeugd worden via een sollicitatieprocedure een voorzitter, twee leden en plaatsvervangers geworven.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Gebruikstarieven sportaccommodaties

Het college heeft de gebruikstarieven voor sportaccommodaties vastgesteld. De tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties zullen per 1 januari 2016 worden verhoogd met 0,6%. De stijging van de tarieven is gelijk aan het inflatiecijfer.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Jeugdzorg

Het college heeft de raamovereenkomst voor niet vrij toegankelijke jeugdhulp in 2016 vastgesteld. Met de raamovereenkomst legt de gemeente afspraken vast met jeugdhulpaanbieders over werkwijze en tarieven. De raamwerkovereenkomst wordt als één uniforme raamovereenkomst ter ondertekening aangeboden aan de zeven grootste jeugdhulp-aanbieders in de regio: Amarant, Juzt, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Koraalgroep en SDW.
De nieuwe raamovereenkomst introduceert een nieuwe werkwijze. In de oude systematiek werd de aanbieder betaald op basis van het aantal uur dat van een bepaald type ondersteuning is geleverd. In de nieuwe werkwijze worden aanbieders betaald op basis van de resultaten voor het gezin en het maatschappelijk effect. Deze resultaten en effecten worden beoordeeld door de jeugdprofessional van het CJG, samen met het gezin en de aanbieder.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Yvonne Kammeijer-Luycks

Beleidsnota voortijdig schoolverlaten

Het aantal voortijdig schoolverlaters in West-Brabant West is gedaald van 360 jongeren in het schooljaar 2013-2014 naar 253 in 2014-2015. Ruim honderd jongeren meer hebben het afgelopen schooljaar met een diploma op zak de school verlaten dan het jaar daarvoor. Dit goede resultaat is voor een groot deel toe te schrijven aan de extra inzet op preventie en maatwerk door de vijf gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht, Halderberge en Roosendaal. Het scheppen van voorwaarden om voor jongeren de meest passende en hoogst haalbare onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken en het aantal voortijdig schoolverlaters te verminderen is voor de vijf gemeenten in West-Brabant West dan ook een belangrijk speerpunt in het beleid voor 2016-2018 dat zij gezamenlijk hebben vastgesteld.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Uitgelicht

Zoeken