Sluiten

Openbare Besluitenlijst 22 december 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Introductie samenwerkingsplatform ‘Slim Samenwerken’ door middel van Office 365

Het college heeft kennis genomen van de introductie van het samenwerkingsplatform ‘Slim Samenwerken’ door middel van Office 365. Het huidige gebruik van het Officepakket is aan vervanging toe. Het gaat hierbij om software voor mail, agenda, tekstverwerking en spreadsheets. De invoering van Officie 365 zal stapsgewijs plaatsvinden en zal 1,5 tot 2 jaar in beslag gaan nemen. Dat zal gebeuren vanaf mei 2016. Door de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling ICT WBW wordt hierin samen opgetrokken met de verschillende gemeenten die deel uitmaken van deze regeling.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Theodorushaven-Noordland’

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Theodorushaven-Noordland’ gewijzigd vast te stellen. Tegen het ontwerpplan zijn vier zienswijzen ingediend. Twee zienswijzen geven aanleiding om het plan op onderdelen aan te passen. Het gaat daarbij om het opnemen van een aanduiding voor een vrachtwagenparkeerplaats met bijbehorende voorziening op een gemeentelijk perceel aan de Conradweg en het wijzigen van de functieaanduiding ‘Jachthaven’ in ‘Specifieke vorm van bedrijf – watergebonden bedrijvigheid’.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Wouwseweg 9-11’

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Wouwseweg 9-11’ in procedure te brengen. Dit bestemmingsplan heeft als doel een eind te maken aan de strijdige situatie vanwege de risicocontour van het gasstation. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn heeft iedereen de mogelijkheid zienswijzen in te dienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Bedrijfsplan West-Brabants Archief

Het college heeft kennis genomen van het bedrijfsplan West-Brabants Archief. Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop de nieuw te vormen archieforganisatie invulling gaat geven aan haar uitvoeringstaken.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens 

Verhuur Blokstallen 3

Het college heeft besloten het pand Blokstallen te verhuren aan het Facilitair Bedrijf. Het gaat hierbij om een periode van 10 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 10 jaar.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Invoeren duurzaamheidsparagraaf in projectopdrachten en raadsvoorstellen

Het college stelt de raad voor in de Visie op duurzame ontwikkeling om het aspect duurzaamheid in de raadsvoorstellen aan bod te laten komen. Daarnaast wordt het in projectopdrachten een vast onderdeel.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks 

Uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de concept uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen.
Hierbij is een opiniërende raadsmededeling gemaakt waarin de gemeenteraad wordt gevraagd of zij zich kan vinden in de concept uitvoeringsnota Meedenken en Meedoen. 
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks, Arjan van der Weegen en Patrick van der Velden

Verkoop en verlening koopoptie voor bouwkavels aan de Escarp

De gemeente Bergen op Zoom sluit met De Langen en Van den Berg Vastgoed BV, voor de Escarp, gelegen in deelgebied Kijk in de Pot, onderdeel van het project Scheldevesting, een koopovereenkomst voor een zestal bouwkavels. Daarnaast krijgt De Langen en Van den Berg Vastgoed BV een optie ten behoeve van een vijftal bouwkavels tot 1 september 2016. De gemeente Bergen op Zoom zal aan de Escarp 3 extra particuliere bouwkavels uitgeven.
Portefeuillehouders wethouders Patrick van der Velden en Ad Coppens

Aanspraak op Vangnetuitkering 2015 vanwege tekort op bijstandsuitgaven

Ter financiering van een deel van het tekort op de gemeentelijke bijstandsuitgaven is het college voornemens een beroep te doen op aanvullende financiering door het rijk, de zogenoemde vangnetuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Hiervoor heeft het college een gevoelenspeilende raadsmededeling opgesteld met daarin maatregelen om het tekort op de bijstandsuitgaven terug te dringen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Visie Social Return On Investment

Het college stemt in met de Visie Social Return On Investment. SROI staat voor het gebruik maken van de rol als opdrachtgever door de gemeente om sociaal maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Bij toepassing van SROI in aanbestedingstrajecten wordt een percentage van de daadwerkelijke opdrachtwaarde/aanneemsom geïnvesteerd in met name werkgelegenheid.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Ontwerpbestemmingsplan Kastanjelaan 65

Het college heeft ingestemd met het opstarten van de planologische procedure om tot een detailhandelsbestemming te komen voor Kastanjelaan 65. Vooraf aan de terinzagelegging wordt de mening van de raad gevraagd door middel van een gevoelenspeilende raadsmededeling.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken