Sluiten

Openbare Besluitenlijst 13 oktober 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Besluitvorming Waterschans/havenkanaal/Zoommeer

Het college heeft besloten de voorbereiding van de Waterschans op te starten. Uitgangspunt is dat de Schans in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Over de aard van eventuele bebouwing zal pas later een voorstel aan de raad worden voorgelegd, maar het zal in ieder geval passend moeten zijn bij het historisch karakter van de schans. Voordat hierover een voorstel aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, zal eerst een nader onderzoek worden ingesteld naar de verdere ontwikkeling van waterrecreatiemogelijkheden in de omgeving van de Schans.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Verkoopaanbieding voor perceel grond op Oude Molen

Het college heeft besloten een perceel grond van 1581 vierkante meter te koop aan te bieden aan een bedrijf dat zich wil vestigen op bedrijventerrein Oude Molen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Ontwerpbestemmingsplan ‘Markiezaten-Borgvliet’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Markiezaten – Borgvliet’ in procedure te brengen. Het ontwerp ligt na publicatie gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Bewoners in en in de directe nabijheid van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd. Gelijktijdig wordt de procedure in het kader van de Wet geluidhinder gestart.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Verordening en subsidieregels peuteropvang Bergen op Zoom 2016

Het college heeft ingestemd met de verordening kwaliteitsregels 2016 peuteropvang en de subsidieregels peuteropvang 2016. Het peuterspeelzaalwerk wordt per 1 januari 2016 omgevormd tot peuteropvang en valt daarmee onder de wet kinderopvang. Tevens wordt de mogelijkheid geboden aan andere aanbieders om peuteropvang aan te bieden mits wordt voldaan aan de eisen die de gemeente stelt in de verordening en de subsidieregels.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten de eigenaar en gebruiker van een pand aan de Mimosastraat te gelasten gevelpannen aan de voorzijde van het dak opnieuw aan te brengen. Dat moet zodanig gebeuren dat het pand wind- en waterdicht wordt. Als dat niet gebeurt zal een dwangsom worden verbeurd van € 1250,- per week.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Toezeggingen ICT-samenwerking

Het college stelt aan de gemeenteraad voor hoe ze de gedane toezeggingen rond de behandeling van het raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West Brabant West wil uitvoeren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Normenkader rechtmatigheid 2015

Het college heeft het normenkader rechtmatigheid 2015 vastgesteld. Voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2015 is het noodzakelijk om een dergelijk normenkader vast te stellen. Dit is een overzicht van alle relevante externe wet- en regelgeving, aangevuld met de eigen regelgeving waaronder verordeningen en raadsbesluiten. Het overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

 

Uitgelicht

Zoeken