Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 november 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Belastingmaatregelen 2016

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met de belastingverordeningen 2016. De woonlasten in Bergen op Zoom zullen ook in 2016 voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom verder afnemen. De gemeentelijke heffingen (Onroerend Zaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolafvoerrecht en Rioolheffing) komen dan op het niveau van voor 2011 en duiken onder de €800.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Aanspraak Vangnetuitkering 2015

Om een deel van het tekort op de gemeentelijke bijstandsuitgaven op te vangen, wil het college een beroep doen op aanvullende financiering door het Rijk, de zogenoemde vangnetuitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. In  een gevoelenspeilende raadsmededeling heeft het college beschreven welke maatregelen het al heeft getroffen en nog wil treffen om het tekort terug te dringen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidie restauratie pand Wattweg 3

Het college heeft in het kader van de subsidieregeling Instandhouding Gebouwd Erfgoed 2015 een subsidie van €15.000 toegekend voor het restaureren van het kantoorpand van de voormalige ijzergieterij Roger Nerincx Richter aan de Wattweg 3. Dit pand is een gemeentelijk monument en is een van de laatste overblijfselen van de ijzergieterij-industrie in Bergen op Zoom. Het voormalige kantoor is gebouwd in chaletstijl en ontworpen door de architect G.A. Horsten.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Bestemmingsplan Buitengebied Oost

Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Oost met een gevoelenspeilende raadsmededeling voor aan de gemeenteraad. Daarna wordt de planologische procedure opgestart door het plan op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden 

Prestatieafspraken wonen

In het kader van de Herzieningswet Toegelaten Instelling Volkshuisvesting, die sinds 1 januari dit jaar van kracht is, wordt onder meer aangestuurd op samenwerking op het niveau van de regionale woningmarkt tussen gemeenten, woningcorporaties en huurderorganisaties. De drie Brabantse Walgemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en de gemeente Tholen willen hierin meer met elkaar optrekken en komen tot gezamenlijke prestatieafspraken met woningcorporaties Stadlander, Woensdrecht en Dinteloord. Nieuw is ook dat huurderorganisaties een volwaardige partij zijn bij het maken van deze afspraken. Rond de zomer van 2016 moeten de prestatieafspraken gemaakt zijn. Het college informeert de gemeenteraad hierover per brief. 
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden   

Handhaving illegaal gebruik

Het college legt de exploitant van een horecagelegenheid aan de Antwerpsestraatweg een last onder dwangsom op van €15.000 als hij het gebruik van het pand als partycentrum niet binnen acht weken voorgoed beëindigt.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Korting algemene uitkering onderwijshuisvesting

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad per brief over de gevonden maatregelen om een tekort in het budget voor onderwijshuisvesting op te vangen. Dit tekort is een gevolg van een Rijkskorting.
Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer-Luycks en Ad Coppens 

Sociaal plan ICT samenwerking West-Brabant West

B en W hebben het sociaal plan ICT samenwerking West-Brabant West vastgesteld. Dit plan is opgesteld voor de overgang van personeel in verband met de vorming van de gemeenschappelijke regeling ICT samenwerking West-Brabant West vanuit de vier gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Roosendaal en Moerdijk. Voor Bergen op Zoom gaat het om 8 medewerkers die onder de nieuwe gemeenschappelijke regeling vallen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college van B&W heeft het handhavingsbeleid op het gebied van kinderopvang geactualiseerd door nieuwe beleidsregels vast te stellen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD

Het college vraagt de gemeenteraad toestemming om in te stemmen met de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD). Het gaat om een technische wijziging, waardoor de regeling weer voldoet aan de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken