Sluiten

Openbare besluitenlijst 15 september 2015

Roks, M. (Marloes)

Wijziging gemeenschappelijke regeling WVS-groep

Vanwege de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling moet ook de gemeenschappelijke regeling met de WVS-groep worden aangepast. Omdat dit een zogenoemde collegeregeling betreft, moet het college aan de gemeenteraad om toestemming vragen om in te mogen stemmen met het voorstel van het bestuur van de WVS-groep. De regeling wijzigt op twee punten, de bevoegdheden van het bestuur van de WVS-groep en de betrokkenheid van de gemeenteraad die wordt vergroot. Dat laatste komt omdat de gemeenteraad meer tijd krijgt om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Uitspraak van rechtbank inzake omgevingsvergunning Mepavex

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant inzake het door de Plaatsvervangend Inspecteur Leefomgeving en Transport ingediende bezwaarschrift tegen een door de gemeente verleende omgevingsvergunning aan Mepavex Logistics BV en besloten om hiertegen niet zelfstandig in hoger beroep te gaan.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging van Mepavex Logistics BV

Het college is akkoord gegaan met het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging van Mepavex Logistics BV. Dit document heeft betrekking op de opslagvoorzieningen onder beheer van Mepavex Logistics BV waar diverse handelsgoederen (waaronder verpakte gevaarlijke stoffen) worden op- en overgeslagen en gedistribueerd. Daarnaast heeft het betrekking op de brandbeveiligingsvoorzieningen zoals ze in overeenstemming moeten zijn met de bouw- en milieuregelgeving.

 Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Voortgang dekkingsmaatregelen korting algemene uitkering onderwijshuisvesting

Het college stuurt de gemeenteraad een brief waarmee zij geïnformeerd wordt over het treffen van aanvullende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rijkskorting op de gemeentelijke algemene uitkering ten laste van onderwijshuisvesting worden gedekt. Aan de raad wordt gemeld dat in de vergadering van december van dit jaar het definitieve dekkingsvoorstel zal worden voorgelegd.

Portefeuillehouders wethouders Yvonne Kammeijer en Ad Coppens

Verzoek van Stichting Leergeld

Het college heeft besloten aan de Stichting Leengeld een subsidie van € 9.303,- te verlenen als aanvullende bijdrage in de loonkosten van de coördinator voor de periode van 1 oktober 2014 tot en met 31 december 2015.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Principeverzoek voor mogelijk maken horecagelegenheid

Het college van B&W heeft besloten geen medewerking te verlenen aan een verzoek om horeca toe te staan in een pand aan de Holleweg. De aanvrager is hiervan per brief op de hoogte gesteld.

Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Beslissing op bezwaarschriften tegen besluit tot handhavend optreden

Het college heeft besloten om twee bezwaarschriften tegen een handhavingsbesluit tegen het gebruik van een bijgebouw op het achtererf van een woning in Halsteren voor bewoning en tegen het plaatsen van voorzieningen voor die bewoning ongegrond te verklaren

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Besluit opleggen van een last onder dwangsom

Het college heeft besloten handhavend op te treden tegen het oprichten van een berging. Hiervoor is namelijk geen omgevingsvergunning aangevraagd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Motie veiligheid op het spoor

Het college heeft besloten de gemeenteraad via een brief te informeren over de beantwoording van een motie over de veiligheid op het spoor. Het college stelt in de brief dat Veiligheid op het spoor een belangrijk issue is, maar stelt ook vast dat de lobby hierover inmiddels op verschillende niveaus al plaatsvindt.

Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Uitgelicht

Zoeken