Sluiten

Openbare besluitenlijst 27 januari 2015

Roks, M. (Marloes)

Jongerenhuisvesting

Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het thema jongerenhuisvesting besloten om met medewerking van relevante partijen informatie te gaan bieden aan jongeren over wonen, in het bijzonder over het woonruimteverdeelsysteem, wachttijden, maar ook alternatieve woonmogelijkheden. De exacte communicatievorm wordt nog bepaald, maar moet in het tweede kwartaal 2015 helder zijn. Daarnaast worden binnenkomende initiatieven integraal beoordeeld en bij positieve beoordeling actief ondersteund en begeleid. Tevens wordt onderzocht of gemeentelijk vastgoed onder nader te bepalen voorwaarden tijdelijk beschikbaar kan worden gesteld voor specifieke (jongeren)woonconcepten. Dit moet echter worden bezien in relatie tot de huidige vastgoedverkooptaakstelling van de gemeente.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Vaststellen Beleidsregels planologische kruimelgevallen

In september vorig jaar is het Besluit omgevingsrecht aangepast en per 1 november 2014 is deze wijziging in werking getreden. Deze aanpassing heeft gevolgen voor het beleid om voor bepaalde gevallen af te wijken van het bestemmingsplan. Het college heeft naar aanleiding van de wijziging van het Besluit omgevingsrecht het bestaande afwijkingenbeleid aangepast en nieuw beleid  vastgesteld inzake planologische kruimelgevallen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Vaststellen uitvoeringsprogramma handhaving 2015 en kaders nieuw handhavingsbeleid 2015-2018

Het college heeft besloten het uitvoeringsprogramma handhaving 2015 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de provincie Noord-Brabant. Tevens wordt de notitie kaders nieuw handhavingsbeleid 2015-2018 ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Het vaststellen van handhavingsbeleid is verplicht op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht. Het uitvoeringsprogramma beschrijft welke handhavingsactiviteiten er in 2015 door de gemeente Bergen op Zoom worden uitgevoerd.
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Frank Petter

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Gageldonk-Oost 2013’

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de ambthalve wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Gageldonk-Oost 2013’. Dit bestemmingsplan is opgesteld in verband met actualisatieverplichting uit de Wet ruimtelijke ordening. Het plan is conserverend van aard. Dit betekent dat er zoveel mogelijk aangesloten is bij de actuele wijze van bestemmen. Op het ontwerpbestemmingsplan dat sinds 22 september 2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn geen zienswijzen ingediend. Ambtshalve is het plan op onderdelen aangepast dat nu ter vaststelling voorligt. Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden beroep aantekenen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Aanpassen gasnetwerk’ gecoördineerd met omgevingsvergunning

Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Aanpassen gasnetwerk’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de aanpassing van het gasnetwerk mogelijk in het westen van Bergen op Zoom. Tegen het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn ambthalve wijzigingen doorgevoerd. Het college heeft ook besloten na het in werking treden van het bestemmingsplan de omgevingsvergunning te verlenen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Omgevingsvergunning Biomoer/beroep rechtbank

Het college heeft besloten beroep in te stellen tegen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant verleende omgevingsvergunning voor de biovergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg 3 te Bergen op Zoom. Gedeputeerde Staten hebben bij de vergunningverlening de zienswijze van de gemeente Bergen op Zoom ongegrond verklaard. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij instemt met het voortzetten van het beroep.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Collegeuitvoeringsprogramma (Cupro) 2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Collegeuitvoeringsprogramma 2015 vastgesteld en ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. Het Collegeuitvoeringsprogramma is een nadere uitwerking van de actiepunten uit het Collegeprogramma 2014-2018 voor het jaar 2015. Ook worden de prioriteiten aangegeven.
Portefeuillehouders College van B&W

Uitgelicht

Zoeken