Sluiten

Openbare Besluitenlijst 31 maart 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Verzoek tegemoetkoming (plan)schade Kloosterstraat                                       

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming (plan)schade voor een perceel aan de Kloosterstraat, conform het advies van de planschadebeoordelingscommissie, af te wijzen. Het gaat hierbij om de wijziging van bestemming van winkel naar woning.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verkoop aan derden van horecakavel aan de Boulevard

Aan de eigenaar van een horecakavel aan De Boulevard is toestemming verleend om de kavel te verkopen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden                          

3e Bestuurlijke Voortgangsrapportage Herstructurering Gageldonk-West

Het college heeft ingestemd met de 3de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Herstructurering Gageldonk-West. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 september 2014 – 1 januari 2015. De voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden    

Woningbouwmatrix 2014-2015

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de geactualiseerde woningbouwmatrix 2014-2015 en deze toegezonden aan de provincie Noord-Brabant. De woningbouwmatrix 2014-2015 geeft inzicht in de gereedgekomen woningen in 2014, de nog geplande woningbouw en fasering.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden  

Besluit tot het niet aanbrengen van geluidsmaatregelen Tracébesluit A4

Het college heeft besloten om op grond van artikel 6.8, lid 4, van het Besluit geluidhinder, niet over te gaan tot het aanbrengen van voorzieningen bij 4 woningen uit het Tracébesluit A4 Dinteloord-Bergen op Zoom.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden     

Handhavend optreden tegen illegale detailhandelsactiviteiten

Het college heeft de eigenaar van een groothandel aan de Bongaertsweg een last onder dwangsom opgelegd omdat op een bedrijventerrein het uitvoeren van detailhandelsactiviteiten ondergeschikt moet blijven aan de overige bedrijfsactiviteiten. Bovendien levert het feit dat er detailhandelsactiviteiten plaatsvinden op deze plaats problemen op met de afwikkeling van verkeer. Andere bedrijven zijn moeilijker bereikbaar voor vrachtwagens. De eigenaar krijgt een dwangsom opgelegd van € 1000,- per week indien hij zijn detailhandelsactiviteiten niet binnen 8 weken staakt.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken