Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 februari 2015

Splinter, F. (Fabiola)

Schuilcontainer hangplaats dak- en thuislozen

Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan het plaatsen van een tijdelijke schuilcontainer bij de hangplaats voor dak- en thuislozen aan de Brouwerijbaan voor een periode van maximaal 5 jaar.
Bij slecht weer is het merkbaar dat de hangplek minder goed wordt gebruikt. Dan wordt door de doelgroep uitgeweken naar andere locaties wat tot gevolg heeft dat daar overlast wordt ondervonden. Het plaatsen van een schuilcontainer is een maatregel om deze overlast tegen te gaan omdat de hangplek dan ook bij slecht weer kan worden gebruikt.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Yvonne Kammeijer-Luycks en burgemeester Frank Petter

Ontwikkelplan centrumgebied Gageldonk West

Het college heeft ingestemd met het samen met Stadlander opgestelde concept Ontwikkelplan centrumgebied Gageldonk-West en stelt iedereen in de gelegenheid om op het plan te reageren. Met het Ontwikkelplan wordt tot een stapsgewijze herstructurering van het Piusplein en de directe omgeving gekomen. De gevoelens van de raad worden gepeild door middel van een raadsmededeling.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Ontwerp uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, plandeel De Nieuwe Kaai

Het college heeft besloten het ontwerp-Uitwerkingsplan Nieuwe Vesting, deel De Nieuwe Kaai, ten behoeve van de bouw van 23 grondgebonden woningen ter inzage te leggen. Het plangebied ligt ten noordwesten van de stadskern van Bergen op Zoom en wordt globaal begrensd aan de noord-westzijde door het water (parallel aan de randweg), deelplan Waterveste ten westen van het plangebied en het Groot Arsenaal ten zuiden van het plangebied. De stukken liggen op het stadskantoor ter inzage en worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl Gedurende een termijn van 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Financieel overzicht krediet n.a.v. sluiting

Het college heeft de leden en duo-leden van de gemeenteraad geïnformeerd over het financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven t.a.v. het krediet dat eerder beschikbaar is gesteld naar aanleiding van de sluiting van Philip Morris. In de brief staat onder andere een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten in 2014. In het jaar 2014 is primair geïnvesteerd in het opstarten en uitbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties met partners.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen     

Vaststellen jaarlijkse subsidie 2012 en 2013 Stichting Verenigde Wijkcentra

Het college van B&W heeft de subsidie 2012 en 2013 voor de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) vastgesteld. De subsidie is ingezet voor de exploitatie van de diverse wijkcentra binnen de gemeente. De subsidie voor 2012 is vastgesteld op € 1.247.368,- en voor het jaar 2013 € 775.163,-.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks

Monitor Grote Projecten tweede helft 2014

Het college heeft de Monitor Grote Projecten vastgesteld. Dat vaststellen gebeurt twee keer per jaar. Deze rapportage heeft betrekking op de tweede helft van 2014.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

 

Uitgelicht

Zoeken