Sluiten

Openbare besluitenlijst 4 november 2014

Roks, M.

Bestuurlijk netwerk wethouders natuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder Patrick van der Velden aangewezen als coördinerend wethouder natuur. Vanuit de VNG, en ook bij het Ministerie van Economische Zaken in het kader van de Rijksnatuurvisie 2014, bestaat er behoefte om een netwerk te vormen van wethouders die binnen hun gemeente en college de coördinatie van natuur verzorgen en hiervoor aanspreekpunten zijn. Een ‘bestuurlijk netwerk natuur’ maakt het mogelijk dat de VNG snel met gemeentebestuurders kan schakelen over bestuurlijke vraagstukken en uitdagingen en dat er onderlinge ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Verbeterplan en beveiligingsplan Suwinet

Het college heeft kennis genomen van de uitgevoerde evaluatie van de beveiliging rondom Suwinet. Via Suwinet kunnen overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Belastingdienst, de Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de gemeenten gegevens van burgers en bedrijven digitaal opvragen en naar elkaar sturen. Het gaat over privacygevoelige gegevens zoals arbeidsverleden, loon, uitkeringen, toeslagen, opleiding, etc. van burgers die in aanmerking (willen) komen voor een uitkering.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwmarkt aan de Moerweg 1, in stand te laten. Tegen de omgevingsvergunning waren bezwaarschriften ingediend namens een aantal bewoners van de Oude Koepel en de Staakberg. Een aantal omwonenden vreest voor aantasting van de privacy, toenemende geluidsoverlast, verslechtering van de leefsituatie en het uitzicht en waardevermindering van de woning. De tegen de omgevingsvergunning ingediende bezwaren zijn voorgelegd aan de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Die heeft geadviseerd om bezwaren deel niet-ontvankelijk te verklaren omdat een aantal bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn. Voor het overige worden de bezwaren ongegrond verklaard omdat er voldaan is aan de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn gesteld .
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Beslissing op bezwaarschrift Stichting Goed Ontmoet

Het college heeft besloten een bezwaarschrift van de Stichting Goed Ontmoet niet-ontvankelijk te verklaren. Aan de Stichting was, ter uitvoering van een motie van de gemeenteraad, verzocht om diverse informatie te verstrekken. Tegen dit besluit is bezwaar ingediend. Dit bezwaar is echter niet ontvankelijk omdat er geen sprake is van een formeel besluit. Het verzoek tot informatie blijft dus gehandhaafd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Woonvorm chronisch verslaafden

Het college heeft besloten dat alles op alles gezet moet worden om een woonvorm voor chronisch verslaafden in Roosendaal gerealiseerd te krijgen. Het college baseert zich hierbij op een afspraak die in de vorige bestuursperiode is gemaakt. Toen is namelijk afgesproken dat als er te weinig financiële middelen zouden zijn, dat de staatssecretaris aangesproken zou kunnen worden op voldoende financiële dekking. Bergen op Zoom is centrumgemeente als het om deze problematiek gaat en werkt samen met de gemeenten Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Verzoek tot realisatie van tennisbanen

Het college heeft ingestemd met het in behandeling nemen van het verzoek van de stichting ‘Support4 Top Talent’ voor het faciliteren van de realisatie van tennisbanen op sportpark ‘De Staakberg’. De stichting heeft tot doel tennistalenten uit Bergen op Zoom e.o. te ondersteunen. Dat wil zij doen samen met sportcentrum De Karmel, lootschool ’t Rijks, tennisschool Eye for tennis en ouders van talenten en de tennisverenigingen.
Portefeuillehouder wethouder Patrick van der Velden

Vijfde Bestuurlijke Voortgangsrapportage Markiezaten en tiende BVR Scheldevesting

Het college heeft ingestemd met de 5de bestuurlijke voortgangsrapportage Markiezaten en de 10de bestuurlijke voortgangsrapportage Scheldevesting. Beide rapportages hebben betrekking op de periode 1 januari 2014 tot 1 september 2014. De voortgangsrapportages worden ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en Patrick van der Velden

Raadsmededeling kosteloze huwelijken

Het college stuurt een gevoelenspeilende raadsmededeling naar de gemeenteraad waarin een gewijzigde werkwijze m.b.t. het voltrekken van kosteloze huwelijke wordt voorgelegd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beheer en onderhoud Landschap van Allure

Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak beheer en onderhoud binnen het Landschap van Allure, project De Zoom, vastgesteld.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden

 

Uitgelicht

Zoeken