Sluiten

Openbare Besluitenlijst 11 november 2014

Splinter, F.

Principebesluit omgevingsvergunning

het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de plaatsing van een nieuwe woonwagen op de standplaatsen De Linie 13 en 15. De huidige woonwagens zijn in een slechte staat en de bewoners willen de huurwagen graag vervangen door een eigen woonwagen.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen, Ad Coppens en burgemeester Frank Petter        

Opleggen last onder dwangsom aan MOC ‘17

Het college heeft besloten Sportvereniging MOC ’17 aan te schrijven met een handhavingsbesluit (last onder dwangsom) vanwege overschrijding van de geluidsnormen vanuit de sportkantine.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Transitie jeugdzorg: ‘Subsidieverlening pilot ‘Gezinskracht’

Het college verleent een subsidie aan Bureau Jeugdzorg voor de pilot ‘Gezinskracht’. Deze pilot loopt al sinds 2012 in de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal. In 2013 is de pilot uitgebreid naar de overige 7 gemeenten uit West-Brabant. Omdat pas in de loop van 2014 duidelijk is geworden dat ‘gezinskrachten’ passen binnen de nieuwe inrichting van de zorg voor jeugd West-Brabant, wordt nu subsidie verleend voor het lopende traject.  
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen     

Herbestemming Gevangenpoort

Het college van B&W heeft ingestemd met de herbestemming van de Gevangenpoort. Het Bergs college wil dat de Gevangenpoort voor meer functies beschikbaar komt. Eerder had het college al besloten dat er onderzoek gedaan moest worden naar een meer rendabele invulling van de stadspoort. Het pand moet beter geëxploiteerd worden en meer geld opbrengen. Overigens gaat het nadrukkelijk niet alleen om de financiële component, maar moet met name de historische belevingswaarde geoptimaliseerd worden.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Aanwijzen ‘collectieve dagen’

Met toepassing van artikel 4:2 APV heeft het college de collectieve dagen 2015 aangewezen waarop inrichtingen, die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is toegestaan een hoger geluidsniveau te maken. De reden hiervoor is dat op deze dagen de normale naleving van de geluidsnormen redelijkerwijs niet kan worden gevergd wegens een veelheid aan andere geluidsbronnen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen   

Beslissing op bezwaar planschadeverzoek perceel Laageinde

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het gaat om een bezwaar tegen het afwijzen van een verzoek tot planschade met betrekking tot het perceel aan het Laageinde. Naar het oordeel van de adviescommissie voor de bezwaarschriften was ten tijde van de aankoop van het perceel de aanleg van de parallelweg (vanwege de aanleg van de A4), voorzienbaar.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen        

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft besloten om op grond van artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te vragen aan de gemeenteraad om de Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant te wijzigen.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks   

Aansturing en organisatie ‘Natuurpodium Brabantse Wal’   

Het college heeft ingestemd met de oprichting van de Stichting Natuurpoort Brabantse Wal en met de aanstelling van het Stichtingsbestuur. In de Stichting Natuurpoort Brabantse Wal zullen de gemeente en Het Brabants Landschap participeren. Deze stichting wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten en programma’s op het gebied van natuur- en duurzaamheidseducatie en maakt daarvoor gebruik van de locaties De Kraaijenberg en het nieuw te bouwen Natuurpodium Brabantse Wal. Er wordt een stichtingsbestuur aangesteld waarin de gemeente twee vertegenwoordigers afvaardigt en Het Brabants Landschap één.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks       

Ondertekening HSD netwerk Partner Overeenkomst

Het college heeft besloten burgemeester Petter een overeenkomst te laten tekenen met The Hague Security Delta. De ondertekening vond plaats op woensdag 12 november tijdens het diner Pensant van de (Zorg)- en Veiligheidshuizen. De HSD is een groeiend innovatie netwerk van overheden, kennisinstellingen en bedrijven in binnen- en buitenland, die samenwerken om producten, diensten of kennis te ontwikkelen op het gebied van Veiligheid.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter   

Uitgelicht

Zoeken