Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 augustus 2014

Splinter, F.

Subsidie Kettingstraat in kader van ISV-subsidieregeling

Het college heeft twee subsidies stedelijke vernieuwing van € 5000,- toegekend voor het realiseren van twee grondgebonden woningen op de locatie Kettingstraat 16/16a. Door deze realisatie wordt het straatbeeld in het beschermd stadsgezicht verbeterd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Verhogen taalniveau pedagogisch medewerkers bij voorschoolse voorzieningen

Het Rijk heeft een bedrag van € 477.128,52 beschikbaar gesteld voor het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) in Bergen op Zoom. Deze medewerkers dienen over een bepaald niveau te beschikken voor wat betreft de vaardigheden lezen, spreken en schrijven. Circa 210 medewerkers worden getoetst en indien nodig zodanig geschoold dat het vereiste niveau wordt bereikt. Het is van groot belang dat het taalaanbod in de voorschoolse instelling van hoog niveau is. Pedagogisch medewerkers die taalvaardig zijn, zijn ook beter in staat om kinderen te ondersteunen in hun taalontwikkeling.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Vaststellen straatnaam
Het college heeft besloten dat het fietspad dat loopt van de Laan van Reimerswaal tot aan de Binnenbandijk de naam 'Beatrixpad' krijgt.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Motie stimulering lokale bedrijven

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 op te nemen dat alle opdrachten tot aan de Europese drempelbedragen via een enkelvoudig, dan wel meervoudig onderhandse procedure kan worden aanbesteed. Dat heeft ze gedaan naar aanleiding van een motie die in november 2013 door de gemeenteraad is aanvaard. In de motie werd gevraagd om de drempelbedragen zodanig aan te passen dat lokale ondernemers betere kansen wordt geboden om overheidsopdrachten binnen te halen. Dat is hiermee gebeurd. Meervoudig onderhandse aanbestedingen bieden de mogelijkheid om specifieke selectie-eisen te stellen aan ondernemers. De gemeente kan dus zelf bepalen welke ondernemers in aanmerking komen voor de een opdracht. Bergen op Zoom wil op deze manier een MKB-vriendelijke aanbestedende dienst zijn met oog voor de lokale economie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgifte bedrijfsgronden aan de Calandweg

Het college is akkoord gegaan met het splitsen van twee in drie percelen aan de Calandweg ten behoeve van de uitgifte van deze grond in erfpacht aan drie kermisexploitanten op het bedrijventerrein Geertruidapolder. Daarbij wordt de aanwezige loods verkocht.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens, Patrick van der Velden en Ton Linssen

Opleggen last onder dwangsom

Het college heeft besloten om een eetcafé aan de Zuidoostsingel een last onder dwangsom op te leggen wegens het herhaaldelijk veroorzaken van geluidsoverlast.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Start Werkcentrum op tijdelijke locatie in Stadskantoor

Het college heeft ingestemd met de tijdelijke huisvesting van het Werkcentrum op de Brabantse Wal-niveau per 1 september 2014 in het stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom.
Het Werkcentrum levert samen met het UWV, diensten ten behoeve van mobiliteitsvraagstukken. Er wordt (strategisch) samenwerking gezocht met overheden, rpA, sociale partners, intermediaire partners zoals de Kamer van Koophandel, starterscentrum en onderwijsinstellingen om de indirect getroffenen van de sluiting van Philip Morris (toeleveranciers, contractors en ZZP’ers) en overige personen die geen baan meer hebben als gevolg van de vele ontslagen, naar werk te begeleiden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Opheffen geheimhouding

Het college heeft besloten de geheimhouding op te heffen ten aanzien van een aantal documenten. Het gaat om een brief van het college over de begroting van ’t Rijks met betrekking tot arbitrage, een financiële bijlage bij de memo Commissie Burger en Bestuur van 23 januari 2014 en een memo inzake Grote Markt 19, Den Enghel.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Pettter

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de fractie van de Bergse Sociaal Democraten over de Kredietbank West-Brabant. Het antwoord, alsmede de vraag brief van de BSD is terug te vinden op de website van de gemeente: http://www.bergenopzoom.nl/
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer

Subsidie boerderijcomplex Zuiderkreekweg

Het college neemt een principebesluit om voor de restauratie van de drie objecten van het boerderijcomplex aan de Zuiderkreekweg 2 een dubbele subsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 40.000. Dit in het kader van de Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken