Sluiten

Openbare Besluitenlijst 3 juni 2014

Splinter, F.

Verwijdering kunstwerk ‘Reconstructie (one up, one down’) op het Bolwerk

Het college heeft besloten het kunstwerk ‘Reconstructie (one up, one down)’ van Erik Wijntjes dat zich op het Bolwerk bevindt, te verwijderen vanwege de onherstelbaar slechte staat waarin het kunstwerk verkeert. In 2004 werd door de gemeentelijke Beeldeninspectie ook al schade ontdekt aan het kunstwerk. Twee schillen waren verwijderd en het eronder liggende hout was gaan rotten. Er is toen door de kunstenaar gewerkt aan een oplossing met cement, maar dat heeft het verval niet tegengehouden en heeft het aanzien van het beeld aangetast. De kunstenaar is ingelicht over het besluit dat het kunstwerk nu zal worden verwijderd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen          

Subsidieregeling Herstel Gevelbeeld 2014

Het college heeft besloten om de subsidieregeling Herstel Gevelbeeld 2014 vast te stellen.   
In februari van dit jaar heeft het college de beleidsnota Leegstaande niet-woonfuncties in de Binnenstad vastgesteld. Doel van het beleid is om langdurige leegstand in de binnenstad tegen te gaan door leegstaande (delen van) panden met een niet-woonfunctie (met name detailhandel) in de aanloopstraten van de binnenstad om te zetten in nieuwe woningen en zo de leefbaarheid te verbeteren. Onderdeel van dit beleid is het stimuleren van eigenaren van leegstaande panden in de binnenstad om tot de hiervoor bedoelde omzetting over te gaan door middel van het toekennen van een subsidie voor het herstel van de gevels van de leegstaande panden in de oorspronkelijke staat. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat de subsidieaanvraag daadwerkelijk tot doel heeft om de niet-woonfunctie om te zetten in een woonfunctie. Daarmee dient de subsidieregeling een tweeledig doel, namelijk het vergroten van de leefbaarheid in de binnenstad alsmede een kwaliteitsverbetering van het gevelbeeld/de straatwand in de desbetreffende aanloopstraten. De Bosstraat en de Korte Bosstraat gelden gezien het relatief groot aantal leegstaande panden, als pilotproject.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Planschade

Het college heeft besloten aan de eigenaren van het perceel Laageinde 16 een tegemoetkoming toe te kennen in de kosten vanwege waardevermindering van hun eigendom. De waardevermindering is het gevolg van de aanleg van de parallelweg vanwege de A4. De tegemoetkoming is gebaseerd op een deskundig en objectief advies van een planschadebeoordelingscommissie.    
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Bezwaarschrift ongegrond verklaard

Het college heeft besloten om , conform het advies voor de adviescommissie voor bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen het niet handhavend optreden tegen geplaatste lantaarnpalen op een aantal achterpaden van de Prinses Beatrixlaan, ongegrond te verklaren en het oorspronkelijke besluit in stand te laten.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Beslissing op bezwaar

Het college heeft, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, besloten om Rabobank Eigen Steen I NV en coöperatieve Rabobank Het Markiezaat U.A. niet-ontvankelijk te verklaren in het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot opschorting van de verplichting tot het aanleggen van 70 extra permanente parkeerplaatsen op eigen terrein.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Bezwaarschrift terugvordering participatiebudget

Het college heeft bezwaar aangetekend tegen de vaststelling van het Participatiebudget 2012, aangezien hierbij geen rekening is gehouden met de bestedingen voor volwasseneneducatie.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens      

Stuurgroep ‘Veranderopgave Bureau jeugdzorg’

Het college heeft ingestemd met het voorstel om wethouder Van der Weegen (Bergen op Zoom) en Bakker (Waalwijk) af te vaardigen voor de Brabantbrede stuurgroep om afspraken te maken over de continuïteit van de dienstverlening in 2015 van Bureau Jeugdzorg en het schetsen van een perspectief voor 2016.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Verordening commissie bezwaarschriften 2014

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen om de Verordening commissie bezwaarschriften 2014 vast te stellen. Door een groter aantal genomen besluiten (meer aanvragen/wijzigingen), aanscherping van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid alsmede een mondige burger is het aantal ingediende bezwaarschriften de laatste tijd enorm gestegen. 
In de nieuwe verordening wordt de huidige tijdelijke situatie bestendigd. Daarbij gaat het vooral om bepaalde bezwaarschriften die tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders zijn ingediend en die nu sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld door het ambtelijk horen van bezwaarde(n) in plaats van horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften. Nadere uitwerking geschiedt met een reeds eerder genomen aanwijzingsbesluit door het college, waarin is bepaald hoe en in welke gevallen ambtelijk wordt gehoord.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen    

Reactie op Rekenkameronderzoek

Het college heeft kennis genomen van de conclusies van de Rekenkamer West-Brabant ten aanzien van het onderzoek naar ‘risicomanagement’. De Rekenkamer concludeert dat het risicomanagement systeem voldoet aan wet- en regelgeving.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gebruik van woning

Het college heeft besloten om afwijzend te reageren op de vraag van een detacheringsbedrijf uit Bergen op Zoom of het door dit bedrijf voorgenomen gebruik van een woning in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan. Het detacheringsbedrijf wil de woning gebruiken voor de huisvesting van uitzendkrachten. In de regel is zo’n gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Woningen zijn immers op grond van de bestemmingsplannen bedoeld voor bewoning door een huishouden.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens         

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om een bewoner van de Martinus van Mortelstraat een last onder dwangsom op te leggen om daarmee een einde te maken aan de (op grond van het bestemmingsplan) niet toegestane verkoop van goederen vanuit zijn voortuin.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Bergen op Zoom

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de herontwikkeling van de voormalige camping aan de Zoomvlietweg 24a. De eigenaar van het perceel heeft hiervoor een plan opgesteld met de naam ‘Buitenplaats Bergen op Zoom’. Dat gaat als ontwerpbestemmingsplan de procedure in. Het plan omvat een gevarieerd aanbod van kampeervoorzieningen, bestaande uit trekkers- en camperplaatsen, aangevuld met ongeveer 120-130 duurzame chalets en 80-100 onderscheidende recreatiewoningen, bestemd voor korte (cityhoppers) en langverblijvers (vakantie).
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid’

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ en het ontwerp PlanMer ter inzage te leggen. Het betreft het plangebied ten zuidwesten van Bergen op Zoom, hoofdzakelijk gericht op natuur. De Visie Markiezaat-Mattemburgh die in opdracht van Brabants Landschap is opgesteld en door de gemeente wordt ondersteund, maakt een belangrijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen              

Gunning toplaag sanering voormalig Nedalcoterrein

Het college heeft besloten de toplaagsanering voor het volledige voormalige Nedalcoterrein aan Gubbels Wegenbouw en Sloopwerken te Helvoirt te gunnen. Er is voor gekozen om deze operatie in één keer uit te voeren en niet gefaseerd. Niet alleen levert dit kostenvoordelen op, maar bovendien kan de overlast voor verkeer en omwonenden op deze wijze zo veel mogelijk worden beperkt.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens   

Verlenen Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een supermarkt aan de Dorpsstraat

Het college heeft besloten om omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van dagwinkels en het uitbreiden van de Plus supermarkt aan de Dorpsstraat 75 in Halsteren.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Afhandeling planschadeverzoeken A4

Burgemeester en wethouders hebben 2 verzoeken om tegemoetkoming in planschade afgewezen. Daarnaast is 1 verzoek toegewezen en wordt een tegemoetkoming gegeven. Alle verzoeken hebben betrekking op de aanleg van Rijksweg A4.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen   

Ontwerpbestemmingsplan ‘ontwikkellocaties Rembrandtstraat e.o.’

Het college heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Ontwikkellocaties Rembrandtstraat e.o.’ in procedure te brengen. Het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling met woningbouw mogelijk voor de locaties Zaal den Ronden en de Frans Halsstraat. Het plan wordt zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kan een ieder zienswijzen indienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Bewoners in en in de directe nabijheid van het plangebied worden vooraf per brief geïnformeerd.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Patrick van der Velden   

Opvang zwerfdieren in relatie tot verplaatsing h’Onderdak

Het college stuurt een brief naar de Stichting Regionale Dierenopvang h’Onderdak waarin staat dat het onlangs gesloten contract met de Stichting Dierenasiel Roosendaal niet wordt beëindigd. Dit omdat de overlegde globale raming van de stichtingskosten en exploitatie van een dierenasiel aan de Ruytershoveweg geen zekerheid geven dat de stichting na afloop van de huidige erfpachtperiode de gemeentelijke wettelijke taak ten aanzien van zwerfdieren op de Ruytershoveweg kan vervullen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door toezending van een kopie van de brief aangevuld met een kopie van de brief van de stichting, de motie en de door de stichting overlegde globale raming van de stichtingskosten en de daarbij behorende exploitatiebegroting.
Portefeuillehouder wethouder Yvonne Kammeijer-Luycks  

Voordracht VNG-commissies 

Het college is akkoord gegaan met de voordracht van burgemeester Frank Petter voor het algemeen bestuur en de commissie Bestuur & Veiligheid van de VNG. Wethouder Arjan van der Weegen wordt voorgedragen voor de commissie Werk en inkomen.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

 

 

 

 Uitgelicht

Zoeken