Sluiten

Openbare besluitenlijst 25 maart 2014

Roks, M.

Reactie op motie Groenhuysen

De raad heeft een motie aangenomen om samen met Stichting tante Louise-Vivensis te onderzoeken of het concept ‘Zorgeloos wonen’ ook in Bergen op Zoom kan worden uitgevoerd. Het blijkt dat Stichting tante Louise-Vivensis in Bergen op Zoom om meerdere redenen geen mogelijkheden ziet om een dergelijk concept in te voeren. Verder blijkt uit de huisvestingsplannen van Stichting tante Louise-Vivensis in Bergen op Zoom dat veel van de huidige verzorgings- en verplegingsplaatsen zullen worden aangepast aan de eisen voor zwaardere zorgzwaartepakketten (ZZP’s), veelal door herontwikkeling huidige locatie, nieuwbouw elders of renovatie. Er is dus sprake van grootschalige leegstandsproblematiek in de huidige verzorgingshuizen van Bergen op Zoom. Ook kleven er juridische bezwaren aan een dergelijk concept, omdat er zowel sprake is van een huurovereenkomst als een zorgovereenkomst. Overigens staat de gemeente Bergen op Zoom, zoals verwoord in het Beleidsplan wonen 2014-2018, open voor nieuwe kleinschalige zorginitiatieven en woonconcepten.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen

Skaeve Huse

Het college heeft besloten om te onderzoeken welke locatie voor het realiseren van permanente Skaeve Huse geschikt is. Skaeve Huse, naar Deens voorbeeld, zijn kleinschalige woonvormen voor sociaal kwetsbare mensen, die niet plaatsbaar zijn in woonbuurten of in de reguliere woonvoorzieningen. Dit vanwege levensstijl en overlastgevend gedrag. Het zijn woonvormen met een beperkte begeleiding en gelegen op locaties buiten woongebieden.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verkoopaanbieding op bedrijventerrein Oude Molen

Het college heeft besloten om aan de eigenaar van een bedrijf een verkoopaanbieding te doen voor een perceel op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitwerkingsregeling ziekmelding en declaraties college

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten binnen de Verordening voorzieningen burgemeester en wethouders 2013 de uitwerkingsregeling ‘ziekmelding en declaraties college’ te hanteren en deze ter kennisname te brengen van het seniorenconvent.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter

Zwembaden De Schelp en de Melanen

Het college heeft kennis genomen van het projectvoorstel om de exploitatie van de zwembaden De Schelp en De Melanen te verbeteren en van het proces om een nieuwe directeur aan te stellen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Opschaling uitvoering IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte)

Het college gaat ter uitvoering van de moties van de raad in 2014 het reinigingsonderhoud van zowel het stedelijk gebied als het buitengebied intensiveren. Dit moet leiden tot een schonere stad en een schoner buitengebied.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Akkoord  ‘Lokale arbeidsvoorwaarden’

Het college heeft besloten om de gemeenteraad te informeren over het akkoord dat gesloten is met betrekking tot de ‘lokale arbeidsvoorwaarden’.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college heeft besloten een brief van Lijst Linssen over de ambities van het Prinsentuin College te beantwoorden. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens 
Antwoord aan fractie Lijst Linssen
mbt ambities Prinsentuin College

Uitgelicht

Zoeken