Sluiten

Openbare Besluitenlijst 7 januari 2014

Splinter, F.

Afwijzen verzoek erfpacht horecaperceel aan de Boulevard    

Het college heeft besloten om een verzoek van een horecaondernemer om een perceel aan de Boulevard in erfpacht uit te geven, af te wijzen. Het college ziet meer in directe verkoop van de grond dan in het aangaan van een erfpachtconstructie.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen      

Haalbaarheidsonderzoek naar snelle breedbandverbindingen  

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar snelle breedbandverbindingen op bedrijventerreinen en buitengebieden door adviesbureau IBFN.  
Directe aanleiding is de financieringsmogelijkheid die er geboden wordt vanuit de provincie Noord-Brabant om gemeenten financieel te ondersteunen om ook de zogenaamde onrendabele gebieden te verglazen. De provincie Noord-Brabant heeft hier het zogenaamde ‘Breedbandfonds’ voor opgezet.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Herijking van de gemeentelijke beleidsregel braderieën Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Beleidsregel Braderieën Bergen op Zoom 2010 herijkt en overeenkomstig de Beleidsregels Braderieën en Bijzondere Markten Bergen op Zoom vastgesteld. Het aanpassen van de beleidsregels is vooral bedoeld om bijzondere markten, waarvan de gemeente vindt dat die bijdragen aan het imago en promotie van de stad, uit te kunnen voeren. Bijzondere markten die hiertoe bijdragen zijn: stoffenmarkt, brocante-, curiosa- en antiekmarkt, markt met foodproducten uit de eigen streek, markten met typische Nederlandse en Europese foodproducten, kunstmarkt, boekenmarkt, moestuinmarkt en verzamelobjectenmarkten. De beleidsregels gelden overigens voor de gehele gemeente Bergen op Zoom.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen

Gemeentelijk beleidsonderzoek

Het college van B&W laat in 2014 een onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop inwoners aankijken tegen het gemeentelijk beleid. De afgelopen jaren voerde de gemeente ook al een dergelijk onderzoek uit in de vorm van een gemeentepeiling. 
Het onderzoek dat nu gaat plaatsvinden is met name van belang voor de nieuwe bestuursperiode. Actuele informatie vanuit de samenleving is onontbeerlijk. Inwoners ontvangen nog deze maand vragenlijsten. De uitkomsten van het onderzoek moeten er in april van dit jaar zijn.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Borgvliet-Oost’

Het college heeft ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw-Borgvliet-Oost. Dit plan wordt opgesteld in verband met de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen actualisatieverplichting en heeft tot doel de in het gebied voorkomende functies in één bestemmingsplan met één samenhangende en actuele juridisch-planologische regeling en onderbouwing onder te brengen.
Het plangebied van dit ontwerpbestemmingsplan ligt in het oosten van de bebouwde kom van de stad. Het gebied wordt in het oosten begrensd door de Rijksweg A4/A58. Aan de westkant door de woningen aan de Adriaan Brouwerstraat en het Binnenwegje. Aan de noord- en zuidkant vormen respectievelijk de Oude Huijbergsebaan en Klein-Molenbeek de begrenzing.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt in het kader van de procedure voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen   

Uitbreiding Algemene begraafplaats

Het college heeft ingestemd met de realisatie van een nieuw gedeelte van de algemene begraafplaats. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij minimaal 250 nieuwe graven gerealiseerd kunnen worden. Voorafgaand aan deze uitbreiding zal, zoals gebruikelijk, een bodemonderzoek worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Verlenging aanwijzingsbesluit Kredietbank West-Brabant

Het college heeft door middel van een aanwijzingsbesluit op basis van de ‘Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening’ bepaald, dat ingaande 1 januari 2014 voor een periode van drie jaar de Kredietbank West-Brabant het recht blijft behouden de integrale schuldhulpverlening voor de inwoners van Bergen op Zoom uit te voeren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Opstarten verkoop bouwkavels aan de Strandkrab

Het college heeft ingestemd met het opstarten van de verkoop voor 12 bouwkavels aan de Strandkrab binnen het deelplan de Klaverwei in de Markiezaten. De bouwkavels zijn bedoeld voor twee-onder-een-kapwoningen en hebben hun adres aan de woonstraat Strandkrab (nrs. 80-102) en grenzen met de achterzijde aan het water van de Krabbenkreek. De locatie is bouwrijp en er ligt een vigerende woonbestemming die de bouw van twee-onder-een-kapwoningen toestaat.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens   

Tijdelijke invulling Zilverschoonplein 38

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het voorstel om het pand aan het Zilverschoonplein 38 tijdelijk, maar voor maximaal 3 jaar in gebruik te stellen voor potentiële starters in Gageldonk-West. Dit betreft een project dat voortkomt uit de Wijkontwikkelingsvisie Gageldonk-West en het (door)startersbeleid Bergen op Zoom. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen  

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om de bezwaarschriften, gericht tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning aan de Coupure 6, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te verbeteren door naar het bestemmingsplan ‘Kijk in de Pot’, in plaats van Bergse Haven te verwijzen.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens  

Raadsbrieven

Het college heeft een aantal brieven van raadsfracties beantwoord. Het gaat om een brief van GBWP over het realiseren van extra parkeerplaatsen op de Bergse Plaat, een raadsbrief van D66 over burgerparticipatie en openbare ruimte, een brief van de BSD over sluiting van traditionele verzorgingstehuizen en een brief van de PvdA over een illegale vuilstort bij Gageldonk-West.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ton Linssen en Arjan van der Weegen
Antwoord op brief van GBWP over het realiseren van extra parkeerplaatsen op de Bergse Plaat
Antwoord op brief van D66 over burgerparticipatie en openbare ruimte
Antwoord op brief van de BSD over sluiting van traditionele verzorgingstehuizen
Antwoord op brief van de PvdA over een illegale vuilstort bij Gageldonk-West

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken