Sluiten

Openbare Besluitenlijst 4 februari 2014

Splinter, F.

Koopovereenkomst Zilverschoonplein

De gemeente heeft een koopovereenkomst gesloten met woningcorporatie Stadlander over de voormalige schoolgebouwen aan het Zilverschoonplein in Bergen op Zoom met de intentie om uiterlijk eind 2007 deze percelen in eigendom over te dragen aan Stadlander. Tot het moment van eigendomsoverdracht zal onder regie van de gemeente Zilverschoonplein 37 als Doecentrum gebruikt worden en wordt in het pand Zilverschoonplein 38 ruimte geboden aan startende ondernemers.  
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen       

Jaarrekening 2012 GEM Bergse Haven Beheer BV

Het college heeft als een van de directieleden van de GEM Bergse Haven beheer BV de jaarrekening van 2012 vastgesteld. De jaarrekening wordt gedeponeerd bij de Kamer van koophandel.  
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen   

Verkoopaanbieding horecakavel aan de Boulevard

Het college heeft besloten een horecakavel ter grootte van 147 vierkante meter aan de Boulevard te verkopen.  
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen              

Sluiten co-creatieovereenkomst voor ontwikkeling deelgebieden Nieuwe Vesting

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een overeenkomst aan te gaan met Bolton Ontwikkeling voor de ontwikkeling van deelgebieden in deelplan Nieuwe Vesting binnen het project ScheldeVesting.       
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Subsidieverlening Parkmanagement

Ondernemersvereniging Oude molen, bedrijvenvereniging Theodorushaven – Noordland – De Poort en bedrijfsbelangenvereniging Lage Meren Meilust ontvangen voor het jaar 2014 een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van projecten/initiatieven op de bedrijventerreinen. 
Doelstelling van parkmanagement is om de bedrijventerreinen in de gemeente Bergen op Zoom aantrekkelijk en veilig te houden als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven. 
De subsidie draagt bij aan de organisatie van Parkmanagement en is een vereiste voor een goed en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daardoor ontstaat een betere kwaliteit van het bedrijfsleven en de samenwerking tussen partijen in relatie tot het economisch functioneren.  
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen       

Overdracht register van de Burgerlijke Stand naar het Historisch Centrum het Markiezenhof

Het college heeft conform de wettelijke bepalingen besloten het register van overlijden van de gemeente Halsteren, periode 1956-1960, over te brengen naar het Historisch Centrum het Markiezenhof.     
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen 

Raadsbrieven

Het college beantwoordt brieven van de fracties van de BSD over beplanting van gronden van Prorail aan de Parallelweg, een brief van Lijst Linssen van chemische onkruidbestrijding en twee brieven van de VVD over veiligheid van de fietsbrug bij Klutsdorp en over verrommeling en drugsdealen in Noordgeest. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Arjan van der Weegen en Ton Linssen
Antwoord op brief van de BSD over beplanting van gronden van Prorail aan de Parallelweg
Antwoord op brief van Lijst Linssen van chemische onkruidbestrijding
Antwoord op brief van de VVD over veiligheid van de fietsbrug bij Klutsdorp
Antwoord op brief van de VVD over verrommeling en drugsdealen in Noordgeest

Verkoop gronden aan Van Konijnenburgweg/Zeelandhaven

Het college heeft besloten de gronden, aangesloten op de huidige bedrijfsvestiging van APK Totaal, ter grootte van in totaal 792 vierkante meter, onder gestelde prijs en voorwaarden, te verkopen en in verband met deze verkoop het huidig gebruik voor een gedeelte van deze gronden, te beëindigen. 
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens          

Stembureaus

Het college heeft besloten het aantal stembureaus uit te breiden van 33 naar 34. In Halsteren is een extra stemlokaal toegevoegd: fitnesscentrum Halsteren, Grondmolen 3 in Halsteren. Verder is het wijkcentrum Oost gesloten. Hiervoor komt in de plaats: Steunpunt Zonneplein, Zonneplein 63. In plaats van wijkcentrum ’t Fort aan het Lourdesplein wordt gebruik gemaakt van het ontmoetingscentrum De Olifant. In plaats van Gemeenschapshuis Eigen Haard wordt gebruik gemaakt van wijkcentrum het Hoofdkwartier. De stemlokalen zullen worden gepubliceerd in de Bergen op Zoomse Bode en op de gemeentelijke website.          
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter  

1e wijziging legesverordening

Het college heeft de 1e wijziging van de legesverordening vastgesteld en gaat deze voorleggen aan de gemeenteraad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken