Sluiten

Openbare Besluitenlijst 18 februari 2014

Splinter, F.

Extra gelden vanuit regeling Combinatiefunctionarissen   

Het college heeft besloten voor de periode 2014 tot en met 2016 gebruik te maken van extra gelden vanuit de rijksregeling voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Met hun inzet wordt beter verbinding gelegd tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg, welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven, waarmee sportdeelname en een gezonde en actieve leefstijl onder de jeugd worden bevorderd.   
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens             

Verantwoordingsrapportage 2013 Samen Investeren

Het college stuurt een brief naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over de verantwoordingsrapportage van het project ‘Fysieke aanpak drugsoverlast Bergen op Zoom' (PleinenPlan Stadskern NoordOost).  Volgens de subsidievoorwaarden van GS voor het PleinenPlan moet het college van burgemeester en wethouders een rapportage bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant indienen van de investeringen en de voortgang van de diverse deelprojecten in 2013. De gemeente heeft voldaan aan een van de subsidievoorwaarden om gedurende de looptijd van de subsidie tenminste eenzelfde bedrag als de toegezegde provinciale bijdrage van € 3,5 miljoen uit eigen middelen te investeren.     
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                 

Ontvlechting VVE’s (Vereniging van Eigenaars) Groene Gordijn

Het college heeft besloten in principe mee te willen werken aan de ontvlechting van de VVE-structuur voor het Groene Gordijn. In 2007 hebben de gemeente en Blauwhoed Eurowoningen overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van het woningbouwproject ‘Het Groene gordijn’. In dit nieuwbouwproject is ervoor gekozen om de te verkopen woningen uit te geven in de vorm van appartementsrechten. De reden hiervoor is het borgen van kwaliteit in het gebied, onder andere voor het verkrijgen van eenheid in kleur, stijl en onderhoud. Inmiddels is gebleken dat deze structuur niet de meest ideale structuur is, waardoor er is besloten om de hoofd- en deelvereniging(en) van Eigenaars te ontvlechten.      
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens         

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten om in afwijking van het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften een verleende omgevingsvergunning in stand te laten. Er is een bezwaarschrift ontvangen tegen die omgevingsvergunning om een woning aan de Pastoor Jutenlaan 55 te mogen vergroten. Het bouwplan zal wel worden aangepast.      
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens    

Beëindiging recht van erfpacht LTC Olympia (Stationsgebied)

Het college verleent medewerking aan de beëindiging van het recht van erfpacht tussen LTC Olympia en de gemeente voor de locatie nabij het Stationsgebied. In verband met de herhuisvesting op sportpark De Markiezaten wordt het recht van erfpacht op de locatie in het Stationsgebied opgeheven.         
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen           

Intentieovereenkomst herontwikkeling Vlaszak

Het college heeft ingestemd met een intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van de huidige Albert Heijn-locatie aan de Vlaszak. Deze zal worden gesloten zodra de vestiging in de Zeeland geopend zal worden. Er zal onderzocht worden of een bowlingbaan, horeca en kleine detailhandelunits mogelijk zijn.  
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen                

Regionalisering uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en trajectbegeleiding

Het college heeft besloten om, onder voorbehoud van instemming van de gemeenten Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht en Halderberge, intensiever samen te werken met de hiervoor genoemde gemeenten op het gebied van uitvoering van de leerplichtfunctie. Het uiteindelijke doel hiervan is het verder terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Uitgangspunt is één visie, één werkwijze en één aanspreekpunt per school.         
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens              

Verzoek wijziging Blokstallen 2

Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een verzoek voor functiewijziging van het pand blokstallen 2. Vorig jaar oktober stemde het college al in met de verkoop van het pand dat zal worden herontwikkeld tot kantoorruimte, detailhandel en horeca.            
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen   

Aanpak problematiek dak- en thuislozen

Om de problematiek rondom dak- en thuislozen aan te pakken, heeft het college besloten om een ‘operationeel team dak- en thuislozen’ op te richten. In dit team werken Novadic-Kentron, GGZWNB en Traverse samen met de politie, het Zorg- en Veiligheidshuis en diverse andere partners. De doelen van het team zijn het verminderen van overlast, maar ook het koppelen van dak- en thuislozen aan de juiste zorgverlener. Het uitgangspunt hierbij is dat het team de doelgroep structureel en actief opzoekt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor een alcoholgebruiksruimte en een gedooglocatie voor alcoholgebruik onderzocht. Tenslotte neemt het college het standpunt in dat woonruimte voor de doelgroep, zowel in de regulier markt als bijzondere woonvormen een belangrijke voorwaarde is om tot een succesvolle aanpak van de problematiek te komen.        
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter     

Verkoop Grote Markt 19/19a, Den Enghel

Het college heeft ingestemd met de verkoop van het pand Grote Markt 19/19a aan de gebroeders Nuijten.        
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen     

Weigeren omgevingsvergunning

Het college heeft besloten om een gevraagde omgevingsvergunning voor de realisatie van een bouwmarkt aan de Moerweg 1 te weigeren. De omgevingsvergunning wordt geweigerd omdat niet voldaan wordt aan de brandveiligheidseisen.    
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens            

Concept managementletter 2013

Het college heeft kennisgenomen van de managementletter 2013 van Deloitte. De bevindingen worden besproken in de auditcommissie.     
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                

Project begroting 3.0

Momenteel wordt de opzet en inrichting van de begroting integraal tegen het licht gehouden. Bij de mogelijke verbeteringen wordt een werkgroep vanuit de auditcommissie betrokken. Doelstelling is dat besluitvorming over de wijzigingen plaatsvindt in het 2de kwartaal 2014, zodat de begroting 2015 op de nieuwe wijze kan worden ingericht.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens           

Deelname nationale groencompetitie Entente Florale

De gemeente Bergen op Zoom doet mee aan de nationale groencompetitie ‘groenste stad van Nederland 2014'. Deze competitie heeft de naam  ‘Entente Florale’ meegekregen. Op 10 september van dit jaar wordt de winnaar bekend gemaakt.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen          

Aanbesteding nieuwe afvalcontracten Huishoudelijk restafval en GFT 2017

Het college heeft kennis genomen van de aanbesteding van contracten voor het huishoudelijk restafval en het groente-, fruit- en tuinafval. Het nieuwe contract gaat lopen vanaf 2017.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen                     

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de PvdA over parkeerproblemen in de Korenbloemstraat.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Antwoord op brief PvdA over parkeerproblemen Korenbloemstraat

Uitgelicht

Zoeken