Sluiten

Openbare Besluitenlijst 26 november 2013

Splinter, F.

Beslissing op bezwaar

Het college heeft met toepassing van bestuursdwang een vuilniszak verwijderd die naast een afvalcontainer was geplaatst en heeft de kosten hiervan op de overtreder verhaald. Het bezwaarschrift van de overtreder wordt in overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beantwoording brief Dorpsraad Lepelstraat

Het college heeft een brief van de Dorpsraad Lepelstraat beantwoord. Het gaat om het realiseren van een kunstwerk in de dorpskern. De Dorpsraad had een bedrag van € 6.887,23 over dat afkomstig is uit de opheffing van oude buurtverenigingen. Men wilde het geld teruggeven aan de inwoners in de vorm van een kunstwerk.
Het college laat de dorpsraad in een brief weten positief te staan tegenover het initiatief en stelt een bedrag van € 13.112,77 beschikbaar zodat er voor het kunstwerk een bedrag van € 20.000,- beschikbaar is. Een van de voorwaarden die aan de realisatie van het kunstwerk wordt gesteld is dat het kunstwerk samen met de Stichting Kidor tot stand zal worden gebracht.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Gebruikstarieven sportaccommodaties 2014

Het college van burgemeester en wethouders verhogen de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties per 1 januari 2014 met 4,9%. In 2011 is in het kader van de taakstelling bezuinigingen Sport de afspraak gemaakt dat er een inhaalslag zou worden gemaakt met het verhogen van de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties. In 2012 zijn de tarieven met 5% verhoogd, in 2013 met 4,5%.
De inflatie komt dit jaar uit op 2,9%. Daarop komt de afgesproken extra verhoging van 2%, zodat de gebruikstarieven met 4,9% worden verhoogd.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Sneeuw en Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 

Het college van B&W heeft het Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 vastgesteld. De gemeente heeft als wegbeheerder de taak ervoor te zorgen dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en wat niet wordt gedaan om gladheid te bestrijden. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Afvalwaterakkoord RWZI Bath

Het college heeft ingestemd met het afvalwaterakkoord voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath. Het waterschap heeft met alle betrokken gemeenten met rioolwater voor deze zuivering een gezamenlijke studie naar optimalisatie van het afvalwatersysteem uitgevoerd.Uit de studie zijn afspraken over aanleg en onderhoud van de investeringswerken voorgekomen. De kosten en de kostenverdeling tussen partners zijn vastgelegd in een afvalwaterakkoord. Wethouder Ad van der Wegen heeft dit akkoord namens de gemeente Bergen op Zoom getekend.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Actualisatie Beleidsplan Wonen

Het college heeft besloten om de gevoelens van de gemeenteraad te peilen over de actualisatie van het beleidsplan Wonen. Uiteindelijke doel hiervan is om tot een evenwichtiger woningbouwportefeuillekader te komen, waarbij tegemoet wordt gekomen aan ontwikkelingen op de markt en waarin tevens onder voorwaarden ruimte is voor meer flexibiliteit. Het beleidsplan wonen geeft een visie en vormt tevens een afwegingskader voor (nieuwe) woningbouwinitiatieven.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

8e Bestuurlijke Voortgangsrapportage ScheldeVesting

Het college heeft ingestemd met de 8e bestuurlijke voortgangsrapportage ScheldeVesting. De bestuurlijke voortgangsrapportage behandelt de voortgang van het project voor de periode 1 mei 2013 tot 1 september 2013. De rapportage wordt ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad. Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Verordening op de behandeling van bezwaarschriften 2014

Het college heeft ingestemd met de Verordening op de handeling van de bezwaarschriften 2014. Door een groter aantal genomen besluiten (meer aanvragen/wijzigingen), aanscherping van wet- en regelgeving op het terrein van sociale zekerheid alsmede het mondiger worden van inwoners, is het aantal ingediende bezwaarschriften de laatste tijd gestegen.  
In de nieuwe verordening wordt de huidige tijdelijke situatie bestendigd. Dat betekent dat bepaalde bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college, sneller en effectiever worden afgehandeld. Dat gebeurt dan doordat de bezwaarmakers ambtelijk worden gehoord in plaats van horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften.
Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter

Beleid woonwagenzaken

Het college heeft besloten dat bewoners van woonwagencentra geïnformeerd worden dat ter verbetering van de brandveiligheid en leefbaarheid terughoudend wordt omgegaan met het opnieuw invullen van vrijkomende standplaatsen. Inmiddels is er op 25 november een informatieavond geweest waarop een aantal woonwagenbewoners hierover zijn geïnformeerd. Het bestemmingsplan voor woonwagencentrum De Linie zal worden geactualiseerd waarbij inspraak van de bewoners mogelijk is in het kader van de te doorlopen procedure.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de VVD over communicatie met ondernemers van de binnenstad over de Weekmarkt. 
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen
Antwoord op brief van de VVD over communicatie met ondernemers van de binnenstad over de Weekmarkt

 

Uitgelicht

Zoeken