Sluiten

Openbare Besluitenlijst 19 november 2013

Splinter, F.

Cultuurvisie

Het college heeft ingestemd met de Cultuurvisie en stuurt de gemeenteraad een voorstel hierover dat in de raad van december ter besluitvorming aan de orde zal zijn. De Cultuurvisie is gestoeld op drie pijlers: ‘Talentvol’, ‘Creatief en innovatief’ en ‘Historisch’. De visie verbindt deze drie thema’s nadrukkelijk met elkaar , zodat ze elkaar kunnen versterken maar vooral ook vernieuwing kunnen brengen. De Cultuurvisie gaat uit van een ‘brede blik’. De uitdaging die de Cultuurvisie schetst is om samen met de culturele organisaties, het bestaande te koesteren in een beweging naar de toekomst en met elkaar het culturele veld in Bergen op Zoom te versterken.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Afwijzen verzoek tot tegemoetkoming in de planschade

Het college heeft een verzoek tot tegemoetkoming in planschade afgewezen omdat de aanvraag ongegrond is. Het ging om een verzoek in verband met planschade die men meent te lijden doordat aan de overzijde van het pand van de verzoekers aan de Kortemeestraat zonnepanelen zijn geplaatst.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Activering bijstandsgerechtigden

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in 2014 een bedrag van € 125.000,- te onttrekken aan de algemene reserve om in te kunnen zetten voor projecten waarbij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de dak- en thuislozen, geactiveerd worden. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat in 2013 overblijft bij het Programma Welzijn en dus wordt gestort in de algemene reserve.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Brief Vereniging Binnenstad m.b.t. ontwikkelingsplan Havenkwartier/Westersingel

Het college heeft een brief van de Vereniging Binnenstad beantwoord over het ontwikkelingsplan Havenkwartier/Westersingel. Het college verwijst voor overleg in de brief naar de informatie- en overlegbijeenkomst over het Ontwikkelingsplan die op maandag 25 werd gehouden.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herziening grondexploitatie Oude Molen

Het college heeft de herziening van de grondexploitatie Oude Molen per 31 oktober 2013 vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Met deze herziening wordt de actuele stand van de grondexploitatie voorgelegd. Het resultaat op de eindwaarde is licht verbeterd.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Kwijtschelding van afvalstoffenheffing

Het college gaat de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing beperken tot de kosten van het vastrecht. Dat betekent dus dat inwoners maximaal € 227,- kwijtgescholden kan worden. Het college gaat dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.
Idee achter het voorstel is dat iedere inwoner een stimulans voelt om het afval goed te scheiden. Hiermee wordt ook rechtsgelijkheid gecreëerd ten opzichte van diegenen die niet voor kwijtschelding in aanmerking komen. Tevens blijven de kosten van kwijtschelding beheersbaar alsmede het tarief waarin de kosten van kwijtschelding zijn verwerkt.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Belastingvoorstellen 2014

Het college stelt de raad voor de nieuwe belastingtarieven voor 2014 vast te stellen. In de meeste gevallen worden de belastingen verhoogd met de inflatiecorrectie die 2,9% bedraagt.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanvraag voor vergroten van woning

Het college heeft besloten om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het vergroten van een woning aan de Julianastraat 33 in Halsteren.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Markeren 70 jaar bevrijding

Er komt in Bergen op Zoom een lokaal comité dat de vieringen en herdenkingen van het einde van de Tweede Wereldoorlog gaat coördineren en voorbereiden. Dat heeft het college besloten. De periode van viering loopt tussen oktober 2014 en 5 mei 2015. Het comité wordt samengesteld door de Stichting Vriendschap Bergen op Zoom –Edmonton. Voor de organisatie wordt een garantiesubsidie van € 35.000,- beschikbaar gesteld.
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Frank Petter

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een gezamenlijke brief van de BSD en de VVD over zwemmen voor doelgroep, een brief van Lijst Linssen over de verkeerssituatie bij de drive-in aan de Boulevard Noord en een brief van de BSD over stadstuinen. 
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ton Linssen en Ad van der Wegen
Antwoord op gezamenlijke brief van de BSD en de VVD over zwemmen voor doelgroep
Antwoord op brief van Lijst Linssen over de verkeerssituatie bij de drive-in aan de Boulevard Noord
Antwoord op brief van de BSD over stadstuinen

Uitgelicht

Zoeken