Sluiten

Openbare Besluitenlijst 12 november 2013

Splinter, F.

Last onder dwangsom onrechtmatig gebruik en bouwen op perceel in Lepelstraat

Het college heeft besloten om de eigenaar van een perceel aan de Erasmusweg in Lepelstraat te gelasten om de op dat perceel aanwezige bouwwerken, opslagmaterialen en een voertuig binnen 8 weken te verwijderen. Als daaraan niet wordt voldaan, moet de eigenaar van de grond een dwangsom aan de gemeente betalen van € 2500,- per week tot een maximum van € 10.000,-.    
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar   

In juli van dit jaar heeft het college besloten om de eigenaar van een schuur aan de Mendelssohnstraat met een last onder dwangsom op te dragen om verweerde asbesthoudende platen van zijn schuur te verwijderen. Tegen dit besluit heeft de eigenaar bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie is van mening dat het college tegen deze situatie handhavend mocht optreden. Het bezwaarschrift wordt dan ook ongegrond verklaard.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Intrekken last onder dwangsom aan de Dorpsstraat in Halsteren

Het college gaat over tot het intrekken van een last onder dwangsom die was opgelegd aan een inrichting aan de Dorpsstraat in Halsteren. De dwangsom was opgelegd vanwege overtreding van de geluidsnormen. Als er een jaar geen overtredingen zijn mag de ondernemer verzoeken om de dwangsom in te trekken. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsregels subsidie Parkmanagement

Het college heeft besloten de beleidsregels subsidie Parkmanagement vast te stellen. De eerder vastgestelde criteria financiering Parkmanagement worden, met ingang van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels, ingetrokken. Belangrijkste wijziging in de regels is dat er voortaan sprake moet zijn van een co-financiering van 50%. Dus 50% door bedrijfsleven/ondernemersverenigingen en 50% Parkmanagement.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen     

Beslissingen op bezwaar

Het college heeft met toepassing van bestuursdwang vuilniszakken verwijderd die naast afvalcontainers waren geplaatst en heeft de kosten hiervan op de overtreders verhaald. De bezwaarschriften van de overtreders worden in overeenstemming met het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard.        
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens     

Vaststelling bestemmingsplan ‘De Schans’

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘De Schans 2013’ ongewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan is in hoofdzaak gericht op het bevestigen en regelen van het huidige gebruik (voornamelijk) woongebied, het (zo nodig) vastleggen van de ruimtelijke kenmerken van de bebouwde kom en onbebouwde ruimte en het actualiseren van de bestemmingsregeling. 
De tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediende zienswijzen (2) leiden naar de mening van het college niet tot een aanpassing van het plan. De raad zal naar verwachting in de raadsvergadering van december het bestemmingsplan vaststellen.   
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen   

Vaststelling bestemmingsplan ‘Langeweg 2012’

Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad voostellen het bestemmingsplan ‘Langeweg 2012’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan ‘Langeweg 2012’ is opgesteld in verband met de actualiseringsverplichting die volgt uit de Wet ruimtelijke ordening. Het onderhavig plan heeft tot doel om de in het plangebied aanwezige functies in één bestemmingsplan met één samenhangende en actuele juridisch-plaonologische regeling en onderbouwing onder te brengen. 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft vanaf 18 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage gelegen en voorziet in de mogelijkheid van een woon-zorgcomplex op de zogenaamde locatie Van Kaam, gelegen op de hoek Antwerpsestraatweg/ Laan van Borgvliet.  
Tegen deze ontwikkeling zijn zienswijzen naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen en het hierover gevoerde overleg hebben geleid tot een aanpassing van het plan, waarbij de locatie Van Kaam niet langer deel uitmaakt van het nu ter vaststelling aangeboden bestemmingsplan. Voor de herontwikkeling van deze locatie zal op termijn een separate procedure worden doorlopen.   
De raad zal naar verwachting in de raadsvergadering van december 2013 de vaststelling van het bestemmingsplan behandelen.   
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen      

Aandelen Kamer van koophandel

Het college heeft besloten geen gebruik te maken van het aanbod van de Kamer van koophandel Zuidwest-Nederland en de Kamer van koophandel Brabant om de aandelen van beide kamers in de NV REWIN West-Brabant aan te kopen. 
Vanwege de landelijke reorganisatie van de Kamers van Koophandel (KvK’s) is het niet meer toegestaan dat de KvK’s participeren in externe organisaties. Aankoop van deze aandelen biedt voor de gemeente Bergen op Zoom geen overwegende meerwaarde.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ton Linssen

Grondaanbieding aan Burgemeester van de Laarstraat

Het college doet een verkoopaanbieding van een perceel grond aan de burgemeester Van de Laarstraat aan een kandidaat-koper die daar een bioscoop wil vestigen. 
In december 2011 heeft de raad besloten het ontwikkelplan Schelde Veste aan te passen, waarbij in Kijk in de Pot op een kavel van ruim 17 hectare woningbouw werd vervangen door leisure. Ook het saldo van de grondexploitatie is hierop aangepast.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Actie Leger des Heils

Het college ondersteunt bij wijze van uitzondering eenmalig gedurende de periode van 14 november tot 6 december 2013 een actie van het Leger des Heils. De actie draagt het motto: ‘Geef je schoenen aan de Sint, dan vullen wij die van een kind’. In het stadskantoor en in wijkhuizen komen speciale boxen te staan waar mensen hun oude schoenen kwijt kunnen. Met de opbrengst hiervan geeft het Leger des Heils een sinterklaascadeau aan kinderen in jeugd- en pleegzorginstellingen. De actie past binnen het gemeentelijk streven om sociale uitsluiting van kinderen te voorkomen. 
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen       

Uitvoeringsnota Sport en Bewegen 2013-2016

Het college heeft de nota ‘Sport is (in) Beweging – Uitvoeringsnota 2013-2016’ vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe uitvoering wordt gegeven aan de in de kadernota Sport vastgestelde vier speerpunten.  

  • Een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod     
  • Het komen tot sterke sportverenigingen    
  • Kwalitatieve en betaalbare sport- en beweegaccommodaties     
  • Verbinding tussen breedtesport en topsport.   

Doel is dat meer inwoners gaan sporten en bewegen, waarmee onder wordt bijgedragen aan de problematiek ten aanzien van overgewicht. In het bijzonder is er aandacht voor mensen met een beperking.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Uitvoeringskrediet herstructurering Theodorushaven

Het college stelt de raad een krediet ter beschikking van € 11.784.333,- als uitvoeringskrediet voor de herstructurering van de Theodorushaven (fase 2). Met dit krediet zullen de bestaande oevers van de Theodorushaven kunnen worden verwijderd en worden vervolgens damwanden aangebracht. Deze werken zullen in 2014 en 2015 worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Projectstructuur samenwerking Sociaal Domein Brabantse Wal

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennisgenomen van de projectstructuur waarin is weergegeven op welke wijze de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht willen gaan samenwerken op het gebied van het sociaal domein.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven   

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om drie brieven van GBWP over glasvezelkabel, over werkzaamheden in de Kerkstraat in Lepelstraat en de toegankelijkheid van het stadskantoor aan de zijde van Plein 13. Ook wordt een brief van D66 over de toegankelijkheid van de website voor visueel gehandicapten beantwoord.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen   
Antwoord op brief van GBWP over glasvezelkabel
Antwoord op brief van GBWP over werkzaamheden in de Kerkstraat in Lepelstraat
Antwoord op brief van GBWP over de toegankelijkheid van het stadskantoor aan de zijde van Plein 13
Antwoord op brief van D66 over de toegankelijkheid van de website voor visueel gehandicapten

Uitgelicht

Zoeken