Sluiten

Openbare Besluitenlijst 10 december 2013

Splinter, F.

Sloop voormalige brandweerkazerne

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de sloop van de voormalige brandweerkazerne aan de Westersingel 50 op te starten. De vrijgekomen bouwkavel wordt via Stadsmakelaar te koop aangeboden. Na de sloop wordt de kavel aan de Westersingel niet tijdelijk ingericht als parkeerterrein, maar ter beschikking gesteld voor een burgerinitiatief.    
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en Ton Linssen   

Aanschrijving onrechtmatig gebruik bouwwerk

Het college heeft besloten om de erven van de eigenaar van een bosperceel aan de Heimolen onder dreiging van een dwangsom aan te schrijven om het gebruik van het perceel voor bewoning te beëindigen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens          

Aanwijzen van een nieuw hondenlosloopterrein

Het college heeft besloten een gedeelte van stadspark ‘Kijk in de Pot’ aan te wijzen als een gebied waar honden los mogen lopen. Ondanks het feit dat de honden op dit terrein los mogen lopen, blijft de eigenaar of houder van de hond wel verplicht de uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens                 

Subsidie MEE West-Brabant

Het college stelt een bedrag van € 31.761,60 beschikbaar voor MEE West-Brabant voor het jaar 2014. MEE West-Brabant is een van de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze medewerkers vormen de ‘front office’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij beantwoorden onder meer vragen van ouders en professionals, leveren opvoedondersteuning, promoten het Centrum voor Jeugd en Gezin en geven lezingen op verschillende locaties. Het college heeft besloten om ook voor 2014 deze inzet te continueren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen            

Subsidieverlening Thuiszorg West-Brabant 2014

Het college verleent aan Thuiszorg West-Brabant een subsidie van € 47.642,40 voor het financieren van medewerkers informatie en advies voor het CJG en een bedrag van € 44.660,50 aan jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van het jeugdprogramma Bemoeizorg (in samenwerking met de GGD West-Brabant).     
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie 2014 Traverse (jeugd)

Het college heeft besloten om Traverse een subsidie van € 31.761,60 voor 2014 te verlenen voor het financieren van medewerkers informatie en advies voor het CJG. Verder wordt een bedrag van € 60.742,08 aan jaarlijkse subsidie verleend voor de inzet van schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs in Bergen op Zoom en wordt een bedrag van € 19.051,20 aan subsidie verleend voor uitvoering van trainingen die via het CJG zullen worden aangeboden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen      

Subsidie Juzt

Het college heeft besloten om Juzt (voorheen de Zuidwester) een subsidiebedrag van € 47.642,40 te verlenen voor het financieren van medewerkers informatie en advies voor het CJG. Tevens wordt een bedrag van € 77.401,29 aan jaarlijkse subsidie verleend aan Juzt voor het beschikbaar stellen van een manager voor het CJG. Tenslotte wordt aan Juzt een jaarlijkse subsidie van € 166.089,- voor jeugdprogramma’s verleend.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Ondertekening letter of support District of Creativity Network

Het college heeft besloten de kandidatuur van Brabant om als top-regio toe te treden tot het District of Creativity Network te ondersteunen. Dit internationale netwerk biedt met het oog op innovatie experts, beleidsmakers, educatie en wetenschappelijke instellingen uit diverse beleidsterreinen de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen. Het netwerk is voor Bergen op Zoom interessant onder andere met betrekking tot ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. De gemeente Bergen op Zoom is uitgenodigd om als partner deel te nemen aan dit initiatief.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen    

Toekenning educatiebudget 2014 aan Regionaal Opleidingscentrum (ROC) West-Brabant

Het college heeft besloten om aan het ROC West-Brabant voor het kalenderjaar 2014 in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) een bedrag beschikbaar te stellen van 75% van het educatiedeel uit de uitkering participatiebudget 2014, zijnde € 144.529,50. 
25% van het educatiedeel (€ 48.176,50) wordt gereserveerd voor educatie in 2015.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen                        

Verlenen mandaat aan de OMWB voor het toezicht op de BRZO-bedrijven

Het college is akkoord gegaan met het mandateren van toezicht en handhaven bij BRZO-bedrijven gemandateerd aan de Omgevingsdienst Miden en West-Brabant.
Portefeuillehouders burgemeester Frank Petter en wethouder Ad Coppens            

Benoeming hoofdstembureau verkiezingen gemeenteraad 2014

Het college heeft leden en plaatsvervangende leden van het hoofdstembureau benoemd. Dat is nodig met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.
Portefeuillehouder burgemeester Frank Petter                   

Convenant dienstenpakket binnenstad Bergen op Zoom – Sterck

Het college heeft besloten de subsidie voor Sterck per 1 januari 2015 stop te zetten en het convenant dienstenpakket binnenstad Bergen op Zoom – Sterck per die datum op te zeggen. Door verschillende percepties over rollen, taken, bevoegdheden en besteding van de financiële middelen bij de verschillende stakeholders, constateert het college dat het convenant niet werkt. Om meer regie te hebben over het budget wil het college het convenant op de kortst mogelijk termijn beëindigen. Dat is dus per 1 januari 2015.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen              

Wijziging verordening

Het college heeft de Verordening tot 3de wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften Bergen op Zoom 2007 vastgesteld. Door een groter aantal genomen besluiten (meer aanvragen/wijzigingen), aanscherping van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid alsmede een mondige burger is het aantal ingediende bezwaarschriften de laatste tijd enorm gestegen. 
In de 3de wijzigingsverordening wordt de huidige situatie voor een half jaar gecontinueerd, waarbij bepaalde bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld via het ambtelijk horen van bezwaarde(n) in plaats van horen en advisering door de commissie voor de bezwaarschriften.
Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen en burgemeester Frank Petter          

Aandelen Kamer van Koophandel

De aandeelhouder van de NV Indumij/Aangenaam Bergen op Zoom stemt in met het terugkopen van de aandelen van de Kamer van koophandel Zuidwest-Nederland.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Stand van zaken heroriëntatie REWIN         

Het college heeft kennis genomen van de achtergronden bij het proces ‘Heroriëntatie REWIN’. In 2011 is de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN gestart met een strategische heroriëntatie. Aanleiding hiervoor waren onder andere bezuinigingen waar financiers van REWIN mee te maken hebben, de rol van REWIN bij de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant en een verkenning van een intensievere samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Voor deze verkenning is vanuit REWIN een aantal randvoorwaarden geformuleerd richting BOM. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom benadrukt daarbij nogmaals de economische relatie met Zeeland.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken