Sluiten

Openbare Besluitenlijst 9 juli 2013

Splinter, F.

Onderzoek privatisering gemeentelijke begraafplaats

De gemeente heeft onderzoek laten doen naar het privatiseren van de gemeentelijke begraafplaats. Op basis van dit onderzoek heeft het college op financiële gronden besloten voorlopig niet over te gaan tot privatisering.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Huisvesting bouwclubs

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de huisvestingssituatie van de bouwclubs die onder stichting Halwana vallen. Na vaststelling van de gemeentelijke cultuurvisie zal onderzoek worden gedaan naar diverse huisvestingsscenario’s voor de bouwclubs. Deze scenario’s zijn afhankelijk van de uitkomsten van de nieuwe visie op kunst en cultuur. Naar verwachting wordt de cultuurvisie in het vierde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad aangeboden. Na besluitvorming door de raad start het onderzoek naar de huisvesting van de bouwclubs, waarin ook wordt gekeken naar mogelijkheden voor subsidiëring.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Samenwerkingsovereenkomst leerlingenvervoer

Het college heeft ingestemd met een wijziging van de duur van de samenwerkingsovereenkomst voor het leerlingenvervoer van de Mytylschool in Roosendaal.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

B&W hebben besloten een last onder dwangsom, die was opgelegd aan een inrichting aan de Potterstraat, in te trekken. Er zijn al ruim een jaar geen overtredingen meer geconstateerd.  
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Busvervoer 2015

Het college vraagt de provincie om meer informatie over het voornemen om de frequentie van het busvervoer in de gemeente vanaf 2015 op zaterdag terug te brengen en de dienstregeling op zondag af te schaffen. B en W willen aan de hand van cijfers inzicht krijgen in de afweging die de provincie heeft gemaakt.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Villapark Reimerswaal

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de ontwikkeling van Villapark Reimerswaal: circa 20 vrijstaande woningen ten zuiden van de Laan van Reimerswaal. Deze locatie was voorheen gereserveerd voor kermisexploitanten, maar hiervoor zijn inmiddels voldoende mogelijkheden elders beschikbaar, onder meer in de Geertruidapolder. Het plan valt onder nieuwbouwwijk De Markiezaten. Er worden hiermee aan De Markiezaten geen woningen toegevoegd.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Afhandeling moties

De door de gemeenteraad aangenomen moties worden toegevoegd aan de actiepuntenlijst van de commissie waar het voorstel is behandeld. Het college geeft maandelijks een schriftelijke reactie op de actiepuntenlijst. Bij het jaarverslag wordt ook een overzicht van de openstaande moties en de stand van zaken daarvan verstrekt.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Projecten Pleinenplan

De gemeente Bergen op Zoom start nog dit jaar extra projecten op in het kader van het Pleinenplan. Door aangepaste subsidievoorwaarden van de provincie kan de gemeente meer projecten uitvoeren om dit deel van de binnenstad te verbeteren.
Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Bebouwde komgrens Boswet 

In de Boswet is bepaald dat de gemeente bebouwde komgrenzen vaststelt. Hiermee wordt vastgelegd of voor het kappen van bomen de gemeente of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bevoegd gezag is. De nieuwe bebouwde komgrens Boswet vervangt de oude grenzen van de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. De bebouwde komgrens is nu aangepast op uitbreidingen van de gemeente in de afgelopen jaren:
-          De Schans, Oude Molen en omgeving Beeklaan in Halsteren
-          Oostzijde Heimolen tot aan de Huijbergsebaan
-          Industriegebieden Theodorushaven, Noordland, Augustapolder, Mondaf, woongebieden Bergse  
           Plaat, Kijk in de Pot, Markiezaten en een correctie aan de noordzijde van Noordgeest in Bergen op 
           Zoom. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Schenking Benkske  

Het college van B&W aanvaardt de schenking van ‘social sofa’ ’t Benkske door de provincie in het kader van 800 jaar stad. ’t Benkske wordt geplaatst op het Jacob Obrechtplein, het voorplein van het stadskantoor.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan De Schans 2013  

Het ontwerpbestemmingsplan De Schans 2013 wordt in procedure gebracht. Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van Halsteren en wordt begrensd door de Grondmolen, Schansbaan, Steenbergseweg en de Zoutendamseweg/Wouwseweg.
Het is erop gericht het bestaande woongebied en de hierin aanwezige functies in één bestemmingsplan onder te brengen. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige situatie en de mogelijkheden die in de vorige bestemmingsplannen waren opgenomen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet voorzien.
Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is het mogelijk zienswijzen in te dienen. Ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Er wordt ook een inloopavond georganiseerd.   
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan De Poort-Staakberg 

B en W hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan De Poort-Staakberg in procedure te brengen. Het plangebied ligt in het noordoostelijk deel van de stad Bergen op Zoom en wordt begrensd door de Halsterseweg, Randweg-West en Boerenverdriet.
Het bestaande gebruik en de mogelijkheden uit het bestaande planologische regime zijn als basis genomen. In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met een mogelijke herinrichting van het gebied tussen Burgerhout en de Groenewoudseweg. Dit heeft te maken met de wens om de Gammavestiging van de Kruisakkers naar dit gebied te verplaatsen.  
Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is het mogelijk een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad betrekt ingediende zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan.  
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  
Ontwerpbestemmingsplan De Poort-Staakberg

Raadsbrief  

Het college beantwoordt een brief van de VVD-fractie over de TNO Heimolen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens
Antwoord op brief VVD-fractie over de TNO Heimolen 

Uitgelicht

Zoeken