Sluiten

Openbare Besluitenlijst 6 augustus 2013

Splinter, F.

Vaststelling subsidie peuterspeelzaalwerk 2012

Het college heeft de subsidie voor het peuterspeelzaalwerk voor de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom voor het jaar 2012 vastgesteld.
De Stichting heeft in dat jaar € 1.509.970,- ontvangen voor het uitvoeren van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en € 279.194,- voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk.
Om kinderen gelijke kansen te bieden wordt er op alle zalen van SPB gewerkt met een VVE-programma. Hiermee wordt spelenderwijs aandacht besteed aan taalstimulering en de andere ontwikkelingsgebieden (denk-, motorische-, creatieve-, persoonlijke- en de sociaal-emotionele ontwikkeling). Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het programma begint op de peuterspeelzaal of kinderopvang en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Afwijzen verzoek extra subsidie voor 2013 van Stichting Peuterspeelzalen

Het college heeft een verzoek van de Stichting Peuterspeelzalen voor extra subsidie voor het jaar 2013 afgewezen. Met deze subsidie wil SPB wachtlijsten wegwerken (ontstaan als gevolg van ‘leegloop’ bij de kinderopvang) en wil ze de peuterspeelzaal overnemen van Kinderopvang Zo in de Moerkens.
Het college wijst het verzoek af omdat het niet aan deze gemeente is om gewijzigd rijksbeleid te ondervangen. 
Doordat het Rijk namelijk minder kinderopvangtoeslag verstrekt kiezen ouders voor een andere en goedkopere oplossing voor de opvang van hun kind. Dit is een landelijk probleem.
De gemeenteraad heeft verder in 2011 besloten om de peuterspeelzaal van Kinderopvang Zo in de Moerkens vanaf 1 januari 2013 niet meer te subsidiëren. Dit als gevolg van een bezuinigingsmaatregel. Het college wil zich houden aan die door de gemeenteraad opgelegde taakstelling.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Voortgangsrapportage Burgerparticipatie

Het college heeft kennis genomen van de voortgangsrapportage Burgerparticipatie. In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten te vinden over het 2de halve jaar (de zes maanden van 2013) van het project Burgerparticipatie. Per deelproject (Wijkmanagement Nieuwe Stijl, Burgerpanel, Sociaal Beheer) wordt de voortgang beschreven van de actiepunten die in het Implementatieplan Burgerparticipatie zijn opgenomen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen 

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een bezwaarschrift, gericht tegen het oordeel dat voor het plaatsen van een bijgebouw aan de Bergsebaan 52 geen omgevingsvergunning is vereist, niet-ontvankelijk te verklaren. Dat gebeurt in lijn met het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Argument is dat het bezwaarschrift niet is gericht tegen een besluit van het college.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens   

Samenwerkingsafspraken MEE West-Brabant

De gemeente Bergen op Zoom heeft voor de periode 1 april 2013 tot en met 31 december 2014 nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met MEE West-Brabant. Hierin is opgenomen welke bijdrage MEE levert aan het ontwikkelen en uitvoeren van het gemeentelijk beleid op onder andere het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen  

Uitruil 2013 WSW-taakstelling

Het college heeft ingestemd met het voorstel van de WVS-groep om voor 2013 te komen tot een uitruil van WSW-taakstellingen tussen de 9 bij de WVS-groep aangesloten gemeenten. Hierdoor wordt bereikt dat de voor 2013 beschikbare WSW-subsidie zo maximaal mogelijk kan worden ingezet. Enkele gemeenten krijgen meer subsidie dan dat er plaatsingen kunnen worden gerealiseerd (te weinig plaatsbare mensen) en andere gemeenten zien juist het tegenovergestelde gebeuren. Daardoor is een uitruil logisch en mogelijk.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen  

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties van het CDA, BSD en de VVD. Het gaat respectievelijk om brieven over een tweede brug over het Ravelijn, een alternatief voor het dierenasiel en een brief over de ondergrondse 150kv-leiding.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen,  Ad van der Wegen en burgemeester Dick de Cloe 
Antwoord op brief van CDA over een tweede brug over het Ravelijn
Antwoord op brief van BSD over een alternatief voor het dierenasiel
Antwoord op brief van VVD over de ondergrondse 150kv-leidingUitgelicht

Zoeken