Sluiten

Openbare besluitenlijst 21 mei 2013

Roks, M.

1e wijziging van de legesverordening

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de legesverordening te wijzigen. Ingeval een bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar mogen geen leges geheven worden bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor de toets aan het bestemmingsplan. Leges voor de toets aan het bouwbesluit, de bouwverordening en welstand worden wel gewoon in rekening gebracht. Het bedrag dat voor een aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen in rekening wordt gebracht is uitgesplitst. Hierdoor is duidelijk welk bedrag voor de toets aan het bestemmingsplan is.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Aanschrijving in kader van brandveiligheid

Het college heeft besloten om de eigenaar van een pand aan de Rozemarijnstraat onder dreiging van een dwangsom op te dragen om de brandwerendheid van de scheidingswand in zijn pand tussen het woon- en het niet-woongedeelte te verbeteren.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Monitor Sociale Voorzieningen

Het college heeft de Monitor Sociale Voorzieningen over het 1e kwartaal 2013 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Op 1 januari 2013 ontvingen 1500 klanten een (bijstands)uitkering voor levensonderhoud. Dit aantal is de afgelopen drie maanden met 44 personen toegenomen tot 1544. Het aantal jongeren in de bijstand is nagenoeg gelijk gebleven.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Wijziging bouwtype Kapitein Lentingssingel

Het college heeft besloten om onder (stenbouwkundige) voorwaarden mee te werken aan wijziging van het bouwtype van twee-onder-een-kap woningen en vrijstaande woningen naar vrije kavels aan de Kapitein Lentingsingel in de Schans in Halsteren. Vanuit de markt is er meer vraag naar vrije kavels in de Schans.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststelling beheersverordening ‘De Schans’

Het college gaat de raad vragen voor een gedeelte van de woonwijk De Schans een beheersverordening vast te stellen. Dat is nodig omdat na 1 juli 2013 bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Deze actualiseringsverplichting is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. De beheersverordening is erop gericht om de bestaande planologische situatie te behouden en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De planning is erop gericht om de beheersverordening voor het einde van 2013 te vervangen door een geactualiseerd bestemmingsplan. De beheersverordening zorgt ervoor dat er in de tussenliggende periode sprake is van een actueel planologisch kader.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststellen bestemmingsplan ‘Groenstrook Kijk in de Pot 2012’

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Groenstrook Kijk in de Pot 2012’ gewijzigd vast te stellen. In de regels is nu bepaald dat het terrein alleen gedurende 5x3 dagen per jaar tussen 08.00 en 18.00 uur als parkeerterrein gebruikt mag worden voor maximaal 125 auto’s op een daarvoor aangegeven strook. Conform de Uitvoeringsnota Evenementenbeleid zijn specifiek eisen gesteld aan het aantal evenementen, de soort evenementen, de duur van de evenementen en het maximaal aantal bezoekers. De maximale geluidswaarden, zoals opgenomen in het geldende geluidsbeleid, zijn ook in de regels opgenomen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Aanpassing van verordening commissie bezwaarschriften

Het college heeft besloten om de Verordening voor de commissie voor de Bezwaarschriften te wijzigen. De gemeenteraad zal hierover een raadsvoorstel ontvangen. Door aanscherping van wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid stijgt het aantal ingediende bezwaarschriften. De aanpassing van de verordening voorziet erin, dat bepaalde bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van het college, sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld middels het ambtelijk horen van bezwaarde(n) in plaats van (zoals nu het geval is, horen en adviseren door de commissie voor de bezwaarschriften. Nadere uitwerking geschiedt in een aanwijzingsbesluit door het college, waarin wordt bepaald over welke bezwaarschriften geen advies wordt gevraagd aan de commissie.
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Arjan van der Weegen

Beantwoording raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van de fractie van het CDA over de fractiekamers en over de Grote Melanen. 
Antwoordbrief aan CDA-fractie over fractiekamers
Antwoordbrief aan CDA- fractie over Grote Melanen
Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en burgemeester Dick de Cloe

 

Uitgelicht

Zoeken