Sluiten

Openbare besluitenlijst 11 juni 2013

Roks, M.

Samenwerking Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom 

De colleges van de gemeenten Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben de gemeentesecretarissen opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen voor de samenwerking op het gebied van bdrijfsvoering. Eind augustus zal dit plan van aanpak aan de drie colleges worden voorgelegd. De onderlinge samenwerking is niet iets nieuws, maar wel een voorgestelde intensivering van samenwerking. Naast de samenwerking op het gebied van de decentralisaties, landschappen van allure, de ISD en de VVV worden er kansen gezien voor samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering. 
Portefeuillehouder wethouder burgemeester Dick de Cloe

Verzoek om handhavend op te treden

Het college heeft besloten om het verzoek om handhavend op te treden tegen Markiezaat Container Terminal aan de Vierlinghweg/Theodorushaven af te wijzen omdat niet kan worden aangetoond dat er sprake is van een overschrijding van het toegestane geluidsniveau vanuit de inrichting.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen een last onder dwangsom ongegrond te verklaren. Dat was ook het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. Het gaat hier om een kwestie waarbij zonder omgevingsvergunning zonnepanelen zijn geplaatst op het pand Kortemeestraat 6. Dit betekent dat de eigenaar de zonder omgevingsvergunning opgerichte zonnepanelen onder dreiging van een dwangsom alsnog van het pand moet verwijderen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Last onder dwangsom

Het college heeft besloten om twee evenementenorganisaties onder dreiging van een dwangsom op te dragen om illegaal in de gemeente aangebrachte aanplakbiljetten te verwijderen en in de toekomst geen nieuwe aanplakbiljetten meer illegaal aan te brengen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitbetaling van subsidie

Het college heeft besloten een zogenoemde Subsidie op Termijn uit te betalen aan de eigenaren van een pand in de Kremerstraat. De subsidie is in 1997 al toegekend, maar liep over 15 jaar. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Biomoer/Luienhoekweg

Het college heeft kennis genomen van het raadsvoorstel van de gemeente Roosendaal om medewerking te verlenen aan de Biomoer. In het raadsvoorstel is het standpunt van de gemeente Bergen op Zoom opgenomen, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat medewerking niet wordt voorgestaan. Het college heeft besloten een brief te sturen aan de provincie die bevoegd gezag is.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

11e ontwerp-Uitwerkingsplan en 3e ontwerp-Wijzigingsplan Bp Zuidelijke stadsrand

Het college heeft besloten het 11e ontwerp-uitwerkingsplan Markiezaten en het 3e ontwerp-Wijzigingsplan van het bestemmingsplan ‘Zuidelijke Stadsrand’(Augustapolder) tbv twee appartementengebouwen aan het Nonnetje-Jakobsschelp (Markiezaten) ter inzage te leggen. De stukken liggen op het stadskantoor ter inzage en worden beschikbaar gesteld via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende een termijn van 6 weken kan iedereen een zienswijze indienen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft besloten het financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom vast te stellen en met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 juni 2013. In de aprilvergadering van dit jaar heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2013 vastgesteld. Als gevolg van deze vaststelling is het noodzakelijk dat het Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en de Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. In het financieel besluit wordt vastgesteld wat de hoogtes zijn van de financiële tegemoetkomingen, persoonsgebonden budgetten en eigen bijdragen. In de Beleidsregels is aangegeven hoe de verordening en het financieel besluit worden uitgevoerd.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de fractie van het CDA over de aanleg van glasvezel.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken