Sluiten

Openbare besluitenlijst 5 februari 2013

Roks, M.

Ontwikkelagenda

Het college heeft kennisgenomen van de ontwikkelagenda 2013 waarin beschreven wordt met welke zaken de organisatie zich het komende jaar bezig gaat houden in het kader van de organisatie-ontwikkeling. Binnenkort komt hierover een presentatie aan de raad.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsvisie Erfgoed

Het college heeft kennisgenomen van de conceptbeleidsvisie Erfgoed en stuurt de gemeenteraad een gevoelenspeilende raadsmededeling hierover waarin gevraagd wordt of die zich kan vinden in de voorgestelde hoofdlijnen van de visie.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidieaanvraag door Stichting Surinaamse Activiteiten

Het college verleent een subsidie van € 710,- voor het organiseren van een informatieavond om migrantenouders actief te betrekken bij het onderwijs van hun kinderen.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Verzoek uitbreiding van functies t.b.v. pand aan Sibeliusstraat 52

Het college heeft ingestemd met een uitbreiding van de bestaande bestemming ‘Detailhandel’ ten behoeve van kook-clinics, dienstverlening en ondersteunende horeca met een maximum van 25 m2 voor het pand Sibeliusstraat 52.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Effecten regeringsbeleid voor de volkshuisvesting

Het college stuurt op verzoek van de gemeenteraad een brief naar het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties waarin aandacht wordt gevraagd voor de effecten van beleid voor de volkshuisvesting en de revitalisatie van wijken in het bijzonder.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Wijziging bestemming perceel Orisant in Openbaar Groen

Het college heeft besloten om de bestemming op een perceel aan de Orisant te wijzigen omdat een dependance van basisschool Lodijke inmiddels daar niet meer nodig is.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar Café De Roos

Het college heeft besloten, conform het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften, een bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand af te wijzen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaar

Het college heeft besloten het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften niet over te nemen en een bezwaarschrift van een inwoner niet-ontvankelijk te verklaren. Het ging daarbij om illegale bewoning van een pand aan de Antwerpsestraatweg.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Waterberging Volkerak-Zoommeer

Het college heeft besloten een inspraakreactie in te dienen ten aanzien van de rapporten Waterberging Volkerak-Zoommeer, onder meer om wateroverlast en schade voor bebouwd gebied als gevolg van de waterberging gerelateerd aan de klimaatverandering te voorkomen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Richtlijnen voor instellen Piket communicatieadviseurs

Het college heeft ingestemd met de richtlijnen voor het instellen van piket voor communicatieadviseurs per 1 maart 2013.
Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Bestuursopdracht Kadernota Sociaal Domein

Het college verleent opdracht tot het opstellen van een Kadernota Sociaal Domein. De gemeenteraad wordt tijdens de presentatieavond op 21 februari in de gelegenheid gesteld om de bestuursopdracht richting organisatie nader aan te scherpen. (persbericht)
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Regeling voor gemeentelijke zorg voor opvang van dieren

Het college heeft kennisgenomen van het plan van de Regionale Dierenbescherming omtrent de toekomst van de dierenopvang in de regio. Halverwege 2015 zal dierenasiel h’Onderdak aan de Calandweg haar deuren sluiten. Voor die tijd moet een oplossing worden gezocht voor de uitvoering van de wettelijke taak die de gemeente heeft voor de opvang van zwerfdieren. B en W gaan gesprekken voeren met dierenasiel Arduin in Roosendaal over het aangaan van een overeenkomst tot het in bewaring geven van gevonden dieren.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Tijdelijke invulling school als starterscentrum

Het college heeft besloten het pand Populierlaan 7-11 te koop aan te bieden aan Stadlander voor gebruik als starterscentrum.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen 

Reactie op Wob-verzoek over rechtszaken Bergse Haven

Het college heeft besloten om gevraagde stukken over de rechtszaken BoZ vs Verdinck BV en BoZ vs Amvest-AMWonen, gelet op artikel 28 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te overhandigen aan twee verzoekers en mee te delen dat de Wob op civiele procedures niet van toepassing is.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en burgemeester Han Polman

Raadsbrieven

Het college beantwoordt raadsbrieven van de fractie van GBWP over slechte trottoirs en van D66 over het niet vermelden van Buurtpreventie in de gemeentegids. De antwoorden zijn terug te vinden op de gemeentelijke website: http://www.bergenopzoom.nl/

Uitgelicht

Zoeken