Sluiten

Openbare besluitenlijst 25 maart 2013

Roks, M.

Verzoek presentatieavond ISD Brabantse Wal

Het college verzoekt het presidium om een presentatie te kunnen houden over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal op 16 april aanstaande tijdens de raadscommissie Mens & Maatschappij.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Plan van aanpak Passend Onderwijs

Het college heeft kennisgenomen van het plan van aanpak Passend Onderwijs. In dit plan wordt onder andere beschreven wat het doel van Passend Onderwijs is, wat de uitgangspunten zijn en welke planning wordt gehanteerd. De uitvoering van het plan van aanpak vindt plaats in direct overleg met de samenwerkingsverbanden in het onderwijs.
Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

Intrekken maatwerkvoorschrift café ’t Molleke

Het college heeft besloten het in november 2012 opgelegde maatwerkvoorschrift bij een café aan de Molstraat, in te trekken. Er was een maatwerkvoorschrift opgelegd vanwege geluidsoverlast om gedurende de dagperiode deuren en ramen van het café gesloten te houden bij het ten gehore brengen van muziek. Het college ziet inmiddels af van dit maatwerkvoorschrift omdat er al langere tijd geen overtredingen zijn geweest.
Portefeuillehouder wethhouder Ad Coppens

Wijziging van dienstverleningsovereenkomst met de Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college heeft besloten de dienstverleningsovereenkomst met de Belastingsamenwerking West-Brabant op het vlak van personeel & organisatie in aangepaste vorm voort te zetten. Vorig jaar hebben de BER-gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal) ieder een onderdeel uitgevoerd op dit gebied. De BWB wil het contract met Bergen op Zoom voortzetten op het gebied van salaris- en personeelsadministratie en uitvoering van de arbeidsvoorwaarden.
Portefeuillehouder wethhouder Ad Coppens

Aanwijzing en functietoekenning zwemplas Binnenschelde voor zwemseizoen 2013

Op basis van de Europese Zwemwaterrichtlijn en de Wet hygiëne badinrichtingen en zwemgelegenheden (whvbz) heeft het college van Gedeputeerde Staten de verplichting om jaarlijks de oppervlaktewateren met een functie zwemwater ook daadwerkelijk aan te wijzen als zwemwater. De Provincie is voornemens de Binnenschelde in Bergen op Zoom voor 2013 aan te wijzen als zwemwater. Het college van b&w heeft hier kennis van genomen.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Faillissement Heja complex Welbuiten

Het college heeft besloten niet akkoord te gaan met een voorstel van de curator van Heja Projectontwikkeling om opnieuw een taxatie uit te laten voeren voor de overname van het openbaar gebied dat ligt om en nabij het complex Welbuiten (het terrein van de voormalige Sint Thomasmavo in Halsteren). Daardoor heeft de gemeente per direct het onderhoud en het beheer van het openbaar gebied gestaakt en wordt de curator gewezen op zijn onderhoudsverplichtingen.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum Wattweg’

Het college stuurt de gemeenteraad een raadsmededeling om de gevoelens te peilen met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan ‘Islamitisch cultureel centrum, Wattweg’. De moskeer El Feth die nu nog gevestigd is aan de Oude Stationsweg is op die locatie uit haar jasje gegroeid. Ook is er een aantal nadelen met betrekking tot bereikbaarheid en parkeergelegenheid. Daarom wil het moskeebestuur graag verhuizen naar een andere locatie binnen Bergen op Zoom. Het perceel aan de Wattweg 7, voorheen het distributiecentrum van PostNL, voldoet aan de eisen. Na behandeling van de raadsmededeling wordt het bestemmingsplan verder in procedure gebracht. Hiertoe wordt het ontwerpbestemmingsplan op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en beschikbaar gesteld. Omwonenden en omliggende bedrijven worden via een huis-aan-huis-mailing van deze terinzagelegging op de hoogte gebracht.
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Wijziging Brandbeveiligingsverordening 2012

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen de Brandbeveiligingverordening 2012 gewijzigd vast te stellen. Gewijzigde regelgeving op het gebied van brandveiligheid zorgt ervoor dat de huidige brandbeveiligingsverordening uit 2012 niet meer voldoet. Zo is bijvoorbeeld op 1 april 2012 het Bouwbesluit in werking getreden. Daarmee vervalt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit).
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe en wethouder Ad Coppens

Archiefsamenwerking West-Brabant

Het college heeft ingestemd met de opzet en het beoogde tijdpad van de businesscase ‘Samenwerking archieven West-Brabant’. Samenwerken binnen deze sector wordt algemeen gezien als randvoorwaarde om de functies van archieven goed te kunnen blijven vervullen. Om kwalitatief goed archiefbeheer en dienstverlening te waarborgen wordt ingezet op samenwerking van de diensten, in eerste instantie gericht op werkzaamheden die direct meerwaarde en voordelen opleveren.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bestuurlijke voortgangsrapportage grondexploitatie de Markiezaten

Het college gaat de gemeenteraad via een raadsvoorstel de 1e bestuurlijke voortgangsrapportage de Markiezaten aanbieden. Daarbij wordt de herziene grondexploitatie voor de Markiezaten ter vaststelling aangeboden waarbij een verliesvoorziening wordt gevormd van € 1.735.161,- die ten laste wordt gebracht van de Reserve Grondbedrijf.
In het raadsvoorstel wordt de financiële stand van de grondexploitatie Markiezaten toegelicht. Evenals bij de vorige herziening blijft de woningbouw qua fasering achter bij de prognose zoals deze voorzien waren. Gemeente en ontwikkelaars zijn daarover nog steeds in gesprek, maar zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de marktomstandigheden. De marktpartijen dragen overigens, op basis van de realisatieafspraken, de rentelast over de gronden die inmiddels bouwrijp zijn gemaakt. Voor 2013 zijn maatwerkafspraken gemaakt om tot daadwerkelijke afname van gronden te komen. Door mee te denken in kleinere eenheden, huur-koop varianten en flexibel te zijn met het moment van afname wordt verwacht dat in 2013 de doelstellingen worden behaald.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

6de Bestuurlijke Voortgangsrapportage ScheldeVesting

Het college heeft ingestemd met de 6de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Scheldevesting. De Bestuurlijke Voortgangsrapportage behandelt de voortgang van het project voor de periode 1 september 2012 tot 1 januari 2013. Deze voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad. Tevens wordt aan de raad voorgesteld om de grondexploitatie van Scheldevesting en de deelexploitatie van de Geertruidapolder te herzien.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Opdrachtformulering voor haalbaarheid supermarkt in Nieuw-Borgvliet

Het college van B&W heeft besloten een nadere marktverkenning uit te laten voeren om de haalbaarheid van de realisatie van een supermarkt in de wijk Nieuw-Borgvliet in beeld te krijgen.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Reactie op rapport Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom heeft kennis genomen van het rapport Veerkrachtig Bestuur in West-Brabant. Voor het overgrote deel herkent het college zich in de bevindingen van de commissie en stroken deze met het gemeentelijk beleid. De aanbeveling van de  commissie om de samenwerkingspartijen minder ad hoc en meer gestructureerd te kiezen wordt door het college onderschreven. Wel hecht het college eraan om te vermelden dat de keuze om in eerste instantie te kiezen voor samenwerken via de lijn van de inhoud en met in principe alle partijen die dat wensen, een bewuste strategie is geweest van het Bergse college om de samenwerking als zodanig goed op de kaart te zetten.
 
Bij de keuze van samenwerkingspartners laat Bergen op Zoom zich bij voorkeur leiden door de ontwikkelingen in de regio en de reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Daarbij wordt de focus op de Noord-Zuidlijn gelegd waarvan de commissie aangeeft dat die steeds belangrijker wordt en het gebied rondom de Brabantse Wal. Dat betekent dat Bergen op Zoom de samenwerking met de buurgemeenten Steenbergen en Woensdrecht  graag continueert en zo mogelijk zal versterken. Naast de samenwerking met bovengenoemde gemeenten blijft Bergen op Zoom inzetten op de samenwerking met Etten-Leur en Roosendaal (BER) op het terrein van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Inmiddels is ook de gemeente Moerdijk aangesloten. Afhankelijk van de inhoud zoekt Bergen op Zoom naar de daarbij best passende schaal. Dit kan de regio West-Brabant zijn met in totaal 19 gemeenten, of samenwerking in een kleiner verband. Dit alles in lijn met de aanbeveling van de commissie.
Portefeuillehouder burgemeester Dick de Cloe

Rekening Courant Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW)

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het gebruik van de rekening courant van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW) te verruimen zodat er ook frictiekosten van betaald mogen worden. Het voorstel van het college is om dan tevens een terugbetalingsregeling vast te stellen. Op dit moment mag SVW de rekening courant alleen gebruiken voor inventariskosten van wijkcentra.
Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken