Sluiten

Openbare besluitenlijst 19 maart 2013

Roks, M.

Convenant voor 2013 met Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college is, evenals voor het jaar 2012, ook voor het jaar 2013 een uitvoeringsconvenant aangegaan met de Belastingsamenwerking West-Brabant. In het uitvoeringsconvenant zijn de taakopdracht, aard en omvang van de werkzaamheden door de BWB en de individuele deelnemers vastgelegd.
Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en burgemeester Dick de Cloe

Monitor Sociale Voorzieningen over het 4de kwartaal 2012

Het college heeft de monitor Sociale Voorzieningen over het 4de kwartaal 2012 vastgesteld en doorgeleid naar de gemeenteraad. Uit de monitor blijkt dat het aantal jongeren dat een uitkering heeft, tegen de landelijke trend in, daalt. In zijn totaliteit is het aantal bijstanduitkeringen in het vierde kwartaal gestegen van 1371 naar 1500.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2013

Het college heeft ingestemd met de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 21013. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de oude verordening in te trekken en de nieuwe per 1 juni 2013 in werking te laten treden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie aan Stichting Welzijn Ouderen voor realisatie centraal vrijwilligersloket

Het college heeft besloten een subsidie van € 54.250,- te verlenen aan Stichting Welzijn Ouderen ten behoeve van het realiseren van een vrijwilligersloket. Het vrijwilligersloket zal in mei van dit jaar open gaan. Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk op het gebied van zorg, welzijn, sport en cultuur komen hier bijeen. Het vrijwilligersloket komt bij Vraagwijzer aan de Louis Porquinlaan 1.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verkoopaanbieding bedrijfskavel aan de Slingerweg

Het college heeft besloten om Groffen Recycling, onder voorwaarden, een verkoopaanbieding te doen voor een stuk grond aan de Slingerweg in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Brieven van raadsfracties

Het college beantwoordt een aantal brieven van raadsfracties. Het gaat om een brief van het CDA over uitspraken van wethouder Linssen over het project Randweg Zuid-West en ontwikkeling van het gebouw De Zeeland, een brief van D66 over lunchroom 3x3 en een antwoord op een brief van de BSD over sporten voor mensen met een beperking.
Portefeuillehouders burgemeester Dick de Cloe, wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen
Brief aan de CDA-fractie over uitspraken wethouder Linssen over Randweg Zuid-West en ontwikkeling De Zeeland
Brief aan D66-fractie over lunchroom 3x3
Brief aan BSD-fractie over sporten voor mensen met een beperking

Uitgelicht

Zoeken