Sluiten

Openbare besluitenlijst 19 februari 2013

Roks, M.

Uitvoering ontwikkelagenda

Het college heeft ingestemd met de opdrachten ‘Afwegingskader Regie op uitvoering’ en ‘Met wie werken we samen en waarom’. Het afwegingskader ‘Regie op Uitvoering’ biedt de gemeente een kader dat ondersteuning biedt bij het keuzeproces om organisatieonderdelen wel of niet op afstand te zetten en te bepalen welke vormgeving daartoe het best geschikt is. De notitie ‘Met wie werken we samen en waarom’ brengt focus aan in de regionale samenwerking met andere gemeenten.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Uitwerkingsvoorstel centrumgebied Gageldonk-West

In december 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het masterplan Gageldonk-West. Een van de daaruit voortkomende vervolgstappen is de opstelling van een uitwerkingsplan voor het centrumgebied. Binnen de kaders zoals die zijn vastgesteld zullen gemeente en woningstichting Stadlander in overleg met alle betrokkenen dit plan gaan opstellen. Uit dit plan volgt welke ontwikkelingen in het centrumgebied kunnen worden gerealiseerd.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp-bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Moermont’

Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Moermont’ ter inzage te leggen zodat iedereen een zienswijze kan indienen. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis om eens per 10 jaar een bestemmingsplan te herzien. De gemeenteraad krijgt hierover een raadsmededeling voorgelegd. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Rekenkameronderzoek Sportbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft de bestuurlijke reactie vastgesteld in het kader van het onderzoek naar sportbeleid door de Rekenkamer West-Brabant. De Rekenkamer heeft in haar rapport aangegeven dat Bergen op Zoom over het algemeen goed invulling geeft aan onderdelen van het sportbeleid (bijvoorbeeld beleidsontwikkeling sportbeleid, samenhang met andere terreinen, subsidies en sportstimulering en evaluatie van het beleid). De aanbevelingen van de rekenkamer zijn voor een groot deel opgenomen in de uitvoeringsnota sport die binnenkort aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.
Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

Het college heeft een dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Omgevingsdienst Midden en West Brabant voor de uitvoering van diverse (milieu)taken. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de overeenkomst louter gaat over het vastleggen van afspraken over de wijze waarop wordt samengewerkt tussen gemeente en OMWB c.q. de wijze van dienstverlening. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Opleggen last onder dwangsom wegens bouwen in afwijking van vergunning 

Het college heeft een eigenaar van een perceel aan de Stille Omgang in Lepelstraat een last onder dwangsom opgelegd om het door hem opgerichte bouwwerk op het achtererf, binnen 12 weken na verzending van het besluit, in overeenstemming te brengen met de verleende omgevingsvergunning. Er mag maximaal 50% van het achtererf bebouwd worden. Er is echter meer dan 50% van het achtererf bebouwd.
Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Afhandeling verzoeken om planschade A4

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met een werkwijze hoe om te gaan met verzoeken om planschade die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Rijksweg A4. Het college zal een deskundige en onafhankelijke commissie benoemen die het verzoek om planschade zal beoordelen en advies aan het college zal uitbrengen. Vervolgens zal daarover een besluit worden genomen. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Opheffen wijktafels

Het college heeft kennisgenomen van het opheffen van de wijktafels Noord en Centrum. Beide wijktafels hebben daar zelf voor gekozen. Het college heeft laten weten dat zij het opheffen van beide wijktafels betreurt en heeft betrokkenen bedankt voor hun jarenlange inzet.
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘Stationsgebied en omgeving’ in procedure te brengen. Het plangebied beslaat in grote lijnen het gebied vanaf de spoorwegovergang aan de Wouwsestraatweg en volgt de spoorlijn tot en met het huidige politiebureau. Aan de oostzijde grenst het gebied aan de spoorlijn. Met dit bestemmingsplan wordt bereikt dat voor een gedeelte van het plangebied, waarvoor op dit moment geen bestemmingsplan geldt, maar uitsluitend de bouwverordening, een juridisch-planologische regeling volgens de huidige eisen van wet en regelgeving geldend is. 
Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Fianestraat 2b’

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om het bestemmingsplan ‘Fianestraat 2b’ gewijzigd vast te stellen. Het perceel kent weliswaar de bestemming ‘agrarisch bouwblok’, doch voorziet niet in de mogelijkheid van een agrarische bedrijfswoning. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen, waarbij 2 zienswijzen zijn ingediend. Een van de zienswijzen heeft geleid tot een nadere onderbouwing van de milieueffecten en een duurzaamheidstoets in de toelichting. Door de voorgenomen aanleg van de 380 KV hoogspanningsleiding is het agrarisch bouwblok enigszins vergroot, waardoor de bedrijfswoning buiten de werkingsfeer van deze zone komt te liggen. 
Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Traject herijking Toekomstvisie

Het college informeert de gemeenteraad over de aanpak om te komen tot herijking van de Toekomstvisie. Het college geeft in de brief aan dat toetsing van de Toekomstvisie vanwege decentralisaties in het sociaal domein wenselijk is in twee etappes. Voor het zomerreces wordt aan de raad een Toekomstvisiedocument aangeboden waarin de stand van zaken is opgenomen met betrekking tot de mate waarin doelen die in de Toekomstvisie waren gesteld, zijn bereikt. Tevens zal het college dan de nader uit te werken thema’s aandragen waarop de koers van de Toekomstvisie aanpassing behoeft. De tweede stap, uitwerking van de thema’s die invloed hebben op de koers van de Toekomstvisie, zal plaatsvinden nadat er meer duidelijkheid is over de impact hiervan. 
Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Raadsbrieven

Het college beantwoordt diverse raadsbrieven van fracties. Het gaat om de antwoordenbrieven aan de VVD over de Ontsluiting van de Bergse Plaat en het schrappen van busvervoer op zondag en twee brieven aan D66 over Parkeermeters en ‘Licht tot matige vorst’.
Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen 

Uitgelicht

Zoeken