Sluiten

Openbare besluitenlijst 30 oktober 2012

Roks, M.

Uitgifte ScheldeVesting: 1e fase Nieuwe Vesting

In het plan ScheldeVesting worden de komende jaren verschillende gronden uitgegeven in Nieuwe Vesting, het gebied dat wordt begrensd door Rijtuigweg, Van Gorkumweg, Smitsvest en de Ham. Op een open uitvraag voor de ontwikkeling van Nieuwe Vesting hebben achttien marktpartijen gereageerd.  De gemeente heeft met alle partijen gesprekken gevoerd, de zogenoemde marktconsultatie. Hierop heeft het college besloten om met een aantal marktpartijen verdere stappen te zetten.

Zo nodigen B en W twee marktpartijen uit om voor de deelgebieden 1, 2 en 5 van Nieuwe Vesting een zogenoemd proces van cocreatie te doorlopen. Cocreatie betekent dat klanten vroegtijdig worden betrokken bij het ontwikkelen van een woning in een omgeving, zodat de nieuwe woningen en hun omgeving nauw aansluiten op de wensen van de consument.

Voor deelgebied 4 worden drie marktpartijen uitgenodigd om een plan voor wonen en zorg in te dienen. De deelgebieden 3 en 6 worden later uitgegeven. Voor 7 en 8 vindt een vervolgoverleg met een aantal marktpartijen plaats. 

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Het college heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en legt deze voor aan de gemeenteraad. De notitie bevat de uitgangspunten voor het nieuwe Welstandsbeleid.

Onder meer wordt voorgesteld om ook de volgende gebieden welstandsvrij te maken:  Meilust, Lage Meren en De Poort in Bergen op Zoom, Rode Schouw en De Schans (t/m 4e fase) in Halsteren en Lepelstraat, met uitzondering van zogenoemde beeldbepalende structuren. Er is sprake van een beeldbepalende structuur als het gaat om het totale aanzicht van stad of dorp.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

Visie ziekenhuiszorg West-Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de visie op de ziekenhuiszorg in West-Brabant van het Franciscus Ziekenhuis en Ziekenhuis Lievensberg. De visie is geschreven naar aanleiding van het voorgenomen besluit tot fusie van beide ziekenhuisorganisaties. Het college heeft in zijn reactie aangegeven dat het de doelstellingen in de visie onderschrijft.

Daarbij geeft het college aan het belangrijk te vinden dat de inwoners van Bergen op Zoom blijven beschikken over kwalitatief goede ziekenhuiszorg, dichtbij mensen georganiseerd en voor iedereen bereikbaar.  B en W kunnen zich ook vinden in de keuze om het Moeder- en Kindcentrum bij ziekenhuis Lievensberg te bouwen. 

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman 

Subsidie schakelklas El Feth

Basisschool El Feth is met ingang van het schooljaar 2011-2012 begonnen met een schakelklas in de vorm van een verlengde schooldag voor de leerlingen van groep 7 en 8. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. De uitstroom in het schooljaar 2011-2012 geeft een lichte stijging te zien ten opzichte van het schooljaar 2010-2011. Dit betekent dat er meer leerlingen zijn doorgestroomd naar een hoger niveau voortgezet onderwijs.

 

Aantal gegeven schooladviezen in schooljaar

Adviezen

2010-2011

2011-2012

Praktijkonderwijs

 

 

Beroepsbegeleidende leerweg

 

 

Beroepsbegeleidende leerweg / Kaderberoepsgerichte leerweg

4

 

Kaderberoepsgerichte leerweg

3

4

Theoretische en Gemengde leerweg

2

7

Theoretische leerweg / HAVO

1

2

HAVO

1

2

HAVO / VWO

 

2

VWO

 

 

De gemeente heeft de subsidie voor de schakelklas voor het schooljaar 2011-2012 vastgesteld op €27.678.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Gladheidbestrijdingsplan

Het college van B en W heeft het Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 vastgesteld. Hierin is de organisatie en uitvoering van de gladheidbestrijding door de gemeente Bergen op Zoom vastgelegd. Zo is het voor de weggebruiker duidelijk wat de gemeente welke prioriteiten stelt om wegen begaanbaar te houden in periode van vorst en sneeuw. De gemeente zet het beleid van de afgelopen jaren voort.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Daansbergen - Den Berg

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Daansbergen - Den Berg gewijzigd vast te stellen. Met de aanpassing wordt bouwen volgens de geldende woonbestemming mogelijk gemaakt, zonder dat de landschappelijke en archeologische waarden uit het oog worden verloren. Naar aanleiding van drie zienswijzen zijn bepaalde onderdelen in het plan aangepast. Zo zijn de landschappelijke waarden nader onderbouwd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bestemmingsplan Daansbergen - Den Berg

Uitvoering moties werkgelegenheidsbeleid

Het college van B en W doet veel als het gaat om integrale benadering van werkgelegenheidsbeleid en bewaakt dit ook. In die zin geeft het college al uitvoering aan twee moties van de gemeenteraad die over dit onderwerp zijn ingediend.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Naam en grenzen gebied ScheldeVesting

Het nieuwe ontwikkelplan ScheldeVesting wijkt qua grenzen iets af van voorganger Bergse Haven. Het gaat om een aantal kleine grenswijzigingen met de aangrenzende buurten Havenkwartier, Zeekant en Bergse Plaat. Het plan ScheldeVesting bestaat uit de deelplannen Kijk in de Pot, Nieuwe Vesting, Oude Havenkanaal, Geertruidapolder, Waterschans en Spaensche Scharen.

Het gebied wordt ingevuld met een mix van wonen, werken en recreëren. Het plan behelst onder meer circa 1300 woningen, een nieuwe jachthaven, (winkel)voorzieningen en bedrijvigheid.

De naam ScheldeVesting past qua uitstraling beter bij het plan: stoer en energiek. Daarnaast verwijst de naam nadrukkelijker naar de historische vesting Bergen op Zoom. Bovendien blijkt de vindbaarheid op internet met ScheldeVesting beter te zijn.

Het college heeft nu de naam ScheldeVesting vastgesteld, met een nieuwe lijst van wijk- en buurtnamen en de aangepaste lijst van wijk- en buurtgrenzen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Liquidatie Regionale Milieu Dienst

In navolging van het raadsbesluit van 27 september om de Regionale Milieu Dienst (RMD) op te heffen, biedt het college de gemeenteraad nu het liquidatieplan van de RMD aan.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Weegen en Ad Coppens

 

Uitgelicht

Zoeken