Sluiten

Openbare besluitenlijst 18 december 2012

Roks, M.

Concept beleidsnota Parkeren

 Het college heeft ingestemd met de concept beleidsnota Parkeren en deze vrijgegeven voor een consultatieronde bij inwoners en belanghebbenden in Bergen op Zoom. Van 23 december 2012 tot en met 23 januari 2013 ligt de nota ter inzage en is te downloaden op www.bergenopzoom.nl . in de tweede week van januari wordt een informatiemarkt gehouden om belangstellenden informatie te verschaffen over het nieuwe parkeerbeleid. Na de consultatieronde wordt de definitieve beleidsnota parkeren ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Concept beleidsnota Parkeren 

Herhuisvesting tennisvereniging Olympia en uitbreiding tenniscapaciteit Smash

Het college stelt de gemeenteraad voor tennisvereniging Olympia een plek te geven op sportpark De Markiezaten. Op het park worden dan voor de club twee tennisbanen en een minibaan aangelegd. Tennisvereniging Smash krijgt op sportpark Rozenoord een extra baan. Deze vereniging kampt met een structureel capaciteitsprobleem. Met deze maatregelen wordt voorzien in de capaciteitsbehoefte aan tennisbanen in Bergen op Zoom.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsvoorstel herhuisvesting tennisvereniging Olympia en uitbreiding tenniscapaciteit Smash 

Integraal bedrijventerreinenbeleid 2013-1025

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de nota Integraal bedrijventerreinenbeleid Bergen op Zoom 2013-2025. De nota geeft een beeld van de huidige stand van zaken rondom de bedrijventerreinen in de gemeente en bevat een integrale visie, strategie en kader voor beleids- en uitvoeringsvraagstukken op dit gebied. Het college biedt de nota ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Nota Integraal bedrijventerreinenbeleid 2013-2025

Aanpak fietsenstalling en tunnel NS-station 

Het college van B en W heeft overeenstemming bereikt met ProRail en NS Stations over het verbeteren van het tunneltje en de fietsenstallingen bij het NS station. Er worden circa achthonderd extra stallingsplaatsen voor fietsen toegevoegd. De tunnel krijgt een facelift met ruimere trappen, minder steile hellingbanen en een lift naar het perron. De gemeente is bereid mee te betalen aan de verbeteringen. Alle werkzaamheden worden door of in overleg met ProRail uitgevoerd. De uitbreiding van de fietsenstalling vindt naar verwachting in 2013 plaats. De reconstructie van de tunnel waarschijnlijk in 2014.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Ontwerp bestemmingsplan hoek Nijverheidsweg / Steenbergseweg

Het college brengt het ontwerp bestemmingsplan hoek Nijverheidsweg / Steenbergseweg in procedure. Het plan heeft betrekking op de bouw van een pand voor een supermarkt en de bouw van een pand met een gemengde functie en bijbehorende voorzieningen zoals een parkeerterrein. Door dit plan wordt de laatste invulling gegeven aan de herontwikkeling van het bedrijventerrein Wouwseweg. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Wouwseweg e.o., dat inmiddels onherroepelijk is, was dit plangebied buiten beschouwing gelaten omdat destijds nog onvoldoende duidelijk was hoe het zou moeten worden ingevuld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De gemeenteraad kan zich hierover op basis van een raadsmededeling uitspreken.   

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Ontwerp bestemmingsplan hoek Nijverheidsweg/Steenbergseweg

Beleidsplan Samen werken aan veiligheid

Op 1 januari 2013 gaat de nationale politie van start. In de aanloop naar dit moment is een regionaal beleidsplan Zeeland – West-Brabant 2013-2014 ‘Samen werken aan veiligheid’ opgesteld. In dit plan staat een aantal thema’s centraal: woninginbraken, overvallen en straatroven, georganiseerde criminaliteit en veiligheidsbeleving. Per thema staat beschreven welke ambities de politieregio wil realiseren en wat de prioriteiten zijn. Dit beleidsplan is 22 november jl. goedgekeurd door de burgemeesters uit de politieregio Zeeland – West-Brabant, het Openbaar Ministerie en de politie. Voor de totstandkoming van dit plan zijn lokale veiligheidsplannen gebruikt. Op 14 januari worden de gemeenteraden in het politiedistrict de Markiezaten geïnformeerd en geconsulteerd over dit nieuwe beleidsplan. 

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman 

Maquette Bergen op Zoom 1747

De maquette Bergen op Zoom e.o. 1747 blijft in bruikleen bij de gemeente Bergen op Zoom en wordt vanaf december 2013 als vast onderdeel opgenomen in de permanente tentoonstelling van Het Markiezenhof. Tot die tijd blijft de maquette tentoongesteld in het Koetshuis.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bedanken vrijwilligers 800 jaar stad

Om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet tijdens Bergen op Zoom 800 jaar stad organiseert de gemeente op 22 februari 2013 voor hen een bedankavond.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen 

Vestiging Dansschool Antwerpsestraat

Het college heeft besloten in principe mee te werken aan de vestiging van een dansschool aan de Antwerpsestraat. Als voorwaarden gelden onder meer dat het parkeren van auto’s en fietsen op eigen terrein wordt geregeld en dat geluidsoverlast wordt voorkomen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

(Afval)waterbeheer

Het college heeft kennis genomen van de voortgang van de regionale samenwerking op het gebied van (afval)waterbeheer. Het regionale samenwerkingsverband Waterkring West, bestaande uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Woensdrecht en waterschap Brabantse Delta geeft uitvoering aan het (afval)waterbeheer. Er is ingestemd met de eerste gezamenlijke projecten, zoals een Waterloket voor particulieren en bedrijven, een Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, verbetering van de digitale informatievoorziening, gezamenlijk beheer van gemalen, persleidingen en oppervlaktewater. Bij ongewijzigd beleid zullen de komende jaren de kosten voor water en riolering aanzienlijk toenemen als gevolg van klimaatverandering, milieubescherming en vervanging van verouderde riolering. De regionale samenwerking moet op termijn leiden tot vermindering van de meerkosten voor water en riolering, verhoging van de kwaliteit in het waterbeheer en een betere uitwisseling van kennis en ervaring.       

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen 

Ontwerp bestemmingsplan Verlengde Zandstraat   

Het ontwerp bestemmingsplan Verlengde Zandstraat 7 wordt in procedure gebracht. Het plan heeft betrekking op een kwaliteitsimpuls voor manege De Paardenhoeve. Door wijziging en vergroting van het bouwblok wordt het mogelijk om een nieuwe rijhal, paardenboxen en een overdekte stapmolen te realiseren, die weer voldoen aan de huidige maten en wetgeving met het oog op het welzijn van de dieren.

De aanpassing van het bouwblok past niet binnen het geldende Bestemmingsplan Buitengebied Oost. Om het plan mogelijk te maken is deze procedure nodig. Het college peilt de mening van de gemeenteraad hierover met een raadsmededeling. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp bestemmingsplan verlengde Zandstraat

Verzoek uitbreiding horecakiosk

B en W willen medewerking verlenen aan een kleine uitbreiding van de kiosk aan de Boulevard-Noord. Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het landhoofd waarop de kiosk staat wordt verbreed, zodat er voldoende ruimte blijft voor de doorloop van de boulevard naar het badstrand.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en en Ton Linssen

Uitstel bouwtermijn parkpaviljoen

Het college heeft uitstel verleend aan de initiatiefnemer voor de bouw van het paviljoen in het Anton van Duinkerkenpark.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Herziening grondexploitatie Noordland

B en W hebben de grondexploitatie Noordland vastgesteld en legt deze voor aan de gemeenteraad. Met deze herziening wordt een actuele stand van de grondexploitatie voorgelegd. Het resultaat van deze exploitatie is verbeterd als gevolg van een aantal wijzigingen in de grondexploitatie. De laatst vastgestelde herziening is opgesteld bij de jaarrekening 2010.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Grondexploitatie Noordland

Overleg Kannebuis

Op 21 november jl. is in de commissievergadering Stad & Ruimte het bestemmingsplan Poelekes 10-12 (Kannebuis) behandeld. Tijdens de vergadering hebben drie bewoners ingesproken. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie de opdracht gegeven gesprekken te voeren met de insprekers. Door middel van een brief wordt de commissie Stad & Ruimte hierover geïnformeerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Overeenkomst 538 voor War Child

Van 22 tot en met 29 maart zetten alle dj’s van radiozender 538 zich in voor War Child. In acht dagen bezoeken ze met een grote studiotruck acht steden. Op 26 maart is Bergen op Zoom gastgemeente. Met de stichting Fondsenwerving Ondersteuning Oorlogskinderen wordt hiervoor een overeenkomst aangegaan. Deze stichting treedt op als rechtspersoon voor 538 voor War Child.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Planschade Langeweg

Het college heeft planschade toegekend voor de waardevermindering van een woning aan de Langeweg door het onherroepelijk worden van bestemmingsplan en uitwerkingsplannen Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder).

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beslissing op bezwaar planschade Haagbeuk

Op 11 juni 2012 is een tegemoetkoming in de planschade toegekend voor de waardedaling van een pand aan de Haagbeuk in Halsteren. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. De adviescommissie voor de bezwaarschriften adviseert dit ongegrond te verklaren. Het college heeft het advies overgenomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beëindiging wijkcommissie Centrum

De wijkcommissie Centrum heeft het college laten weten per 1 januari 2013 haar activiteiten te beëindigen. Burgemeester en wethouders laten weten dit besluit te betreuren. Zij tonen waardering voor de inzet van de wijkcommissie gedurende de afgelopen jaren en voor het besluit van de commissieleden deel te nemen aan het Burgerpanel.  

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Last onder dwangsom

Het college legt de eigenaar van een perceel aan de Dopheide een last onder dwangsom op. De eigenaar moet het gebruik van het perceel voor bewoning beëindigen. Dit is in strijd met het bestemmingsplan.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Omgevingsvergunning Vizier

B en W verlenen een omgevingsvergunning voor kleinschalige opvang van kinderen en jongeren met specialistische begeleiding aan de Vizier in Halsteren.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee raadsbrieven. Het gaat om een brief van de BSD over de parkeersituatie op het Pastoor Joorenplein en een brief van D66 over de herinrichting van de Zandstraat.

Portefeuillehouders  wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Brief aan raadsfractie BSD over parkeersituatie Pastoor Joorenplein

Brief aan raadsfractie D66 over herinrichting Zandstraat

Subsidie Stichting Bedrijven Investeringszone Centrum

De Stichting BI-Zone Centrum krijgt een hersteltermijn voor het indienen van een jaarplan. De gemeentelijke stimuleringsbijdrage wordt ingezet voor cofinanciering van evenementen en promotie van de binnenstad.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen 

Verhoging AOW-leeftijd

FNV Lokaal West-Brabant heeft het college gevraagd welk beleid zij voert ten aanzien van inwoners  die vanaf 1 januari 2013 65 jaar zijn en door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tijdelijk niet over financiële middelen beschikken. Het college antwoordt dat het de overbruggingsregeling die door de Sociale Verzekeringsbank wordt uitgevoerd, als een toereikende en passende voorziening ziet. Bijstand door de gemeente is in deze gevallen niet aan de orde.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Subsidie GGZWNB

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat de gemeente van het Rijk middelen krijgt om in het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht uitvoering te geven aan het beleid op deze terreinen. Voor 2013 krijgt GGZWNB €423.000 voor activiteiten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Financiering peuterspeelzaalwerk 2013

Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom ontvangt voor 2013 voorschotten van €1.502.329 voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en €162.760 voor regulier peuterspeelzaalwerk op achttien peuterspeelzalen. Om kinderen gelijke kansen te bieden, wordt er op alle peuterspeelzalen van de stichting gewerkt met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Hiermee wordt spelenderwijs aandacht besteed aan het stimuleren van taal en andere ontwikkelingsgebieden zoals bijvoorbeeld motorisch, creatief en sociaal-emotioneel. Ook biedt het mogelijkheid voor extra individuele ondersteuning. Hiervoor bieden de speciaal opgeleide leidsters een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het programma begint op de peuterspeelzaal (of kinderopvang) en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. In 2013 ontwikkelt de gemeente Bergen op Zoom nieuw beleid om te komen tot toekomstbestendigde voorschoolse voorzieningen.    

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Subsidie Traverse

Het college van B&W heeft besloten om voor 2013 een subsidie van €60.260 te verlenen aan Traverse voor de inzet van het schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk is een essentieel onderdeel van de zorgstructuur en een onmisbare schakel tussen onderwijs en Centrum voor Jeugd en Gezin. Onderwijs en gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te organiseren en financieren. Daarnaast is de afgelopen ren gebleken dat de inzet van schoolmaatschappelijk werk preventief werkt. De inzet van het schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs komt in 2013 op basis van cofinanciering tot stand.  

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Voor- en vroegschoolse educatie

Thuiszorg West-Brabant ontvangt in 2013 maximaal €15.960 voor het doorleiden van kinderen uit de doelgroep voor- en vroegschoolse educatie naar een peuterspeelzaal of kinderopvang. Tot deze doelgroep horen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die een (taal)achterstand hebben of een risico lopen op (taal)achterstand. Deze kinderen hebben baat bij het zo vroeg mogelijk signaleren en wegnemen of verminderen van achterstanden. Zo kunnen zij een goede start maken in het

basisonderwijs.  

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Subsidie Stichting Dag- en Woonvoorzieningen

Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) heeft voor 2013 een subsidieverzoek ingediend voor €39.163 voor het organiseren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking en vrijwilligersondersteuning. Er is in de gemeentelijke begroting voor 2013 echter een bedrag van €10.607 opgenomen. Dit is dan ook het subsidiebedrag dat voor 2013 wordt verleend.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Sociaal-culturele bijdrage voor minima

De Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima is vanaf 1 januari 2013 aangepast. Het doel van de regeling is bevordering van deelname aan de samenleving van personen van achttien jaar en ouder met een inkomen op of rond het sociaal minimum.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Jeugdgezondheidszorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. In afwachting van regionale ontwikkelingen op het gebied van de jeudgezondheidszorg 0-19 jaar, wordt de in 2012 gegunde opdracht voor de jeugdgezondheidszorg aan Thuiszorg West-Brabant tijdelijk verlengd. Via bestuurlijk aanbesteden moet er volgend jaar een integraal contract komen voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Uitvoering schuldhulpverlening

Het college heeft door middel van een aanwijzingsbesluit op basis van de Verordening alleenrecht voor de uitvoering van schuldhulpverlening bepaald, dat voor 2013 de Kredietbank West-Brabant het recht houdt de integrale schuldhulpverlening voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom uit te voeren.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

 

Uitgelicht

Zoeken