Sluiten

Openbare besluitenlijst 13 november 2012

Roks, M.

Verkoop wijkcentrum De Bergse Plaat

Het college heeft besloten het wijkcentrum aan de ooitas 3 te verkopen aan een particulier. De koper gaat met ingang van 2013 onder eigen regie wijkactiviteiten op die locatie voortzetten en start daarbij ook een kleinschalige buitenschoolse opvang. Om deze transactie ook financieel mogelijk te maken, wordt aan NV Indumij een financiële impuls verzocht van € 50.000,- en aan de koper zal ook een lening worden verstrekt van € 30.000,-. Hiervoor zal de gemeenteraad een besluit nemen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Wijkcentrum De Bergse Plaat

Verordeningen in het kader van de Wet werk en bijstand/IOAW/IOAZ

Het college gaat een aantal verordeningen in het kader van de Wet werk en bijstand/IOAW/IOAZ wijzigen. Dat is nodig omdat op 1 januari 2013 de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking treedt. Deze nieuwe wet regelt dat fraude met uitkeringen op het terrein van sociale Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder wordt bestraft. Deze regels moeten de groeiende groep van hardnekkige fraudeurs afschrikken. Met deze wet wil de regering duidelijk maken dat misbruik van deze regelingen niet loont.

Bij fraude met een uitkering moet alles worden terugbetaald en krijgen fraudeurs een veel hogere boete dan thans het geval is en lopen zij het risico op het (tijdelijk) stopzetten van de volledige uitkering. Ondernemers krijgen bij overtreding van de arbeidsregels naast een hogere boete ook te maken met het preventief stilleggen van hun bedrijf.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verordeningen in kader Wet werk en bijstand/IOAW/IOAZ

Bestemmingsplan voor Wouwseweg 9 en 11 in Halsteren

 In verband met de gedeeltelijke vernietiging van het bestemmingsplan ‘Wouwseweg e.o.’ door de afdeling van de Raad van State, dient voor de locaties Wouwseweg 9 en 11 een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. Het college heeft ingestemd om voor Wouwseweg 9 en 11 een nieuw bestemmingsplan op te stellen, waarin met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State de bestaande situatie ten aanzien van het gasontvangststation en de nabijgelegen woning uitvoeriger wordt gemotiveerd.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Noordgeest

De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Noordgeest’ gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Vanaf 3 september heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 35 zienswijzen ingdiend. Het bestemmingsplan wordt met behandeling van de zienswijzen voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Twee zienswijzen geven aanleiding om het plan aan te passen. Het bouwvlak aan de Bovengroenewoudseweg is aangepast en daarnaast is de tekst ten aanzien van de bodemparagraaf verduidelijkt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Noordgeest

Definitief programma en overzicht 2013 onderwijshuisvesting

Het college heeft op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Bergen op Zoom, het definitieve programma en het overzicht 2013 vastgesteld. Hierin zijn aanvragen opgenomen voor de huisvestingsvoorzieningen van schoolgebouwen die vanaf het uitvoeringsjaar 2013 voor bekostiging in aanmerking komen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Financiering uitgaven en kasgelden 2013

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het college te machtigen tot het aangaan van langlopende financieringen in 2013 voor een maximum bedrag van € 50 miljoen en voor kort geld tot een bedrag van € 18.600.000,-.

Het is gebruikelijk dat ieder jaar aan de raad toestemming wordt gevraagd voor het aangaan van diverse financieringen voor het daarop volgend jaar. Deze worden dan opgesplitst in zogenaamde korte financiering (looptijd korter dan 1 jaar) en lange financieringen (looptijd langer dan 1 jaar).

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Financiering uitgaven en kasgelden 2013

Plaatsen van een berging

Het  college heeft besloten om, in afwijking van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen aan het oprichten van een bijgebouw op een perceel aan de Langstraat 6 in Halsteren. De vergroting leidt niet tot een stedenbouwkundig ongewenste situatie.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

Het college heeft voor het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente een nieuw beheerplan opgesteld. Dit IBOR-plan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) voor de periode 2013-2017 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college kijkt ieder jaar nauwgezet naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In het afgelopen jaar is onder druk van de ombuigingsoperatie, gekeken hoe toch tot een aanvaardbaar onderhoudsniveau kon worden gekomen. Voor het beheer en onderhoud is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Zo is er naast de eerder opgelegde bezuiniging van 1,6 miljoen euro een indeling gemaakt in aandachtsgebieden (Centrum, bijzondere gebieden, invalswegen, woongebieden, industriegebieden, parken/recreatiegebieden en bossen/buitengebied. Ook is er een verdeling gemaakt in thema’s (groen, meubilair, reiniging, verharding, riolering en water).

Ook via burgerparticipatie en andere via vormen van samenwerking wordt met doelgroepen en strategische allianties (sponsoring, woningcoöperaties en bedrijven) het onderhoud en het beheer te verbeteren of ten minste op peil te houden. Zo is bijvoorbeeld bij de besluitvorming omtrent de begroting voor 2012 al een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld vanuit het programma ‘Vastgoed’ voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit bedrag wordt met name aangewend voor omvormingen en burgerparticipatie.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Integraal beheerplan Openbare Ruimte 2013-2017

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP)

Het college heeft besloten het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2017 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente Bergen op Zoom gaat deelnemen aan een project waarbij een gezamenlijk VGRP wordt opgesteld binnen de samenwerking van Waterkring West. In die kring wordt samengewerkt met de gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht en met het waterschap Brabantse Delta. Doel is om het (afval)waterbeheer te optimaliseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017

Wijzigen bestemming Bergsebaan 79

Burgemeester en wethouders staan in beginsel positief tegen het wijzigen van de agrarische bestemming van een perceel aan de Bergsebaan naar de bestemming ‘woondoeleinden’. Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Indien hieraan voldaan wordt, wordt via een wijzigingsplan en een te volgen procedure, medewerking verleend.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Geertruidapolder’

Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ‘Geertuidapolder’ gewijzigd vast te stellen. De opzet van het bestemmingsplan Geertruidapolder is om de bouw- en gebruiksrechten, zoals die golden vóór het bestemmingsplan ‘Bergse Haven’, te herstellen. Dat betekent dat het plangebied in hoofdzaak voorziet in bedrijvigheid, al dan niet gekoppeld aan een bedrijfswoning alsmede perifere detailhandel. Daarnaast is het gebied ten noorden van de Calandweg tot aan het Havenkanaal in het bestemmingsplan getrokken. Naast bedrijvigheid is hier ook grootschalige toeristische recreatieve detailhandel, een horecavoorziening (ook voor jachthavenactiviteiten), dienstverlening, lichte horeca en grootschalige detailhandel voorzien.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Geertruidapolder

Brandveiligheidsaspecten koopcentrum Antwerpsestraatweg 100 (Nettorama/Lidl)

Het college heeft besloten in te stemmen met het brandveiligheidsconcept van het koopcentrum aan de Antwerpsestraatweg 100 en de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de Lidl te verlenen.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen 

Verbetering van Dienstverlening

Het college heeft ingestemd met een projectvoorstel over Dienstverlening. Om de doelen uit het collegeprogramma te kunnen realiseren moet de kwaliteit van de externe dienstverlening aantoonbaar worden verbeterd. In het Beleidskader 2012 was al vastgesteld dat aan de oprichting van een gemeenschappelijk KCC een bezuiniging is gekoppeld van jaarlijks € 180.000,- voor de jaren t/m 2014. Vanaf 2015 is dit bedrag jaarlijks € 480.000,-. De strategie moet zorgen dat het proces van leveren van producten en diensten aan de klant probleemloos verloopt en dat tegen de laagste kosten (minste tijd en grootste gemak). De term ‘klantwaarde’ zal daarbij steeds centraler komen te staan. Onderdeel van het projectvoorstel is het oprichten van een Klanten Contact Centrum in de BER-gemeenten (Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal).

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om de kosten voor het KCC en voor het project Dienstverlening voor te financieren uit de algemene reserve. Voor de benodigde ICT-investeringen is een krediet nodig van € 638.000,-.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens 

Projectbegroting KCC BER en Dienstverlening

5e bestuurlijke voortgangsrapportage Scheldevesting en herziening grondexploitatie

Het college heeft ingestemd met de 5de bestuurlijke voortgangsrapportage Scheldevesting. De bestuurlijke voortgangsrapportage behandelt de voortgang van het project voor de periode mei 2012 tot september 2012. Deze voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad. Tevens wordt aan de raad voorgesteld om de grondexploitatie van Scheldevesting te herzien, in navolging van het raadsbesluit ‘Beleidskader 2013’.

Op details van de grondexploitatie is geheimhouding opgelegd.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

5e bestuurlijke voortgangsrapportage Scheldevesting en herziening grondexploitatie

Beleidsvisie bibliotheek

Het college heeft besloten een mededeling naar de gemeenteraad te sturen waarin wordt gevraagd of de gemeenteraad zich kan vinden in de hoofdlijnen van de visie. Het gaat om een gezamenlijke beleidsvisie van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. Deze drie gemeenten zijn opdrachtgever voor Basisbibliotheek Het Markiezaat. Met de visie wordt beoogd de bibliotheek kaders te bieden waarbinnen zij kan opereren in het maatschappelijk veld. Ook biedt de visie de gemeente de mogelijkheid om subsidieafspraken aan te scherpen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Beleidsvisie bibliotheek

Verordening alleenrecht Stichting Samen Werken

Het college hecht grote waarde aan continuering van de samenwerking met Stichting Samen Werken en ziet grote voordelen hierbij. Zij stelt dan ook aan de gemeenteraad voor om per 1 juli 2012, in aansluiting op de beëindigde verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken, een nieuwe verordening vast te stellen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verordening alleenrecht Stichting Samen Werken

Verzoeken tot tegemoetkoming in (plan)schade

Het college heeft besloten het verzoek tot tegemoetkoming in (plan)schade voor de percelen J.Jordaenstraat 3, 7 en 11 in Bergen op Zoom af te wijzen omdat de schade valt binnen het wettelijk gestelde eigen maatschappelijk risico van aanvragers. Het betreft het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Brede School Borgvliet.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Last onder dwangsom onrechtmatige kamerverhuur

Het college gaat een eigenaar van een woning aan de Proveniersblok gelasten om onder dreiging van een dwangsom, onrechtmatige kamerverhuur in die woning te beëindigen. Tijdens een controle is gebleken dat in de woning 7 Poolse arbeidsmigranten verbleven. Het ging daarbij niet om een gezin of een familie.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Vaststelling subsidie peuterspeelzaalwerk 2011

Het college heeft de subsidie die de Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom (SPB) voor het jaar 2011 heeft gekregen, vastgesteld. Het gaat om een bedrag van € 1.368.925,75 voor voorschoolse educatie en € 311.464,-  voor het uitvoeren van regulier peuterspeelzaalwerk.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beslissing op bezwaarschrift verzoek tot handhaving

Het college heeft besloten een bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek tot handhaving tegen het bouwen in afwijking van een verleende vergunning ongegrond te verklaren. Het college doet dat in navolging van het advies van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. De Adviescommissie vindt de afwijking dusdanig marginaal dat handhaving hiertegen niet aan de orde is.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitspraak rechtszaak

De gemeente Bergen op Zoom is in het gelijk gesteld met betrekking tot een rechtszaak die liep waarin van de gemeente werd gevorderd over te gaan tot schadevergoeding. Deze vergoeding werd geëist omdat de eisers vonden dat een perceel aan de Calandweg geruime tijd onverhuurbaar was door het opleggen van de Wet voorkeursrecht gemeenten in dit gebied.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Belastingvoorstellen 2013

Het college stelt de gemeenteraad voor de Belastingvoorstellen voor 2013 vast te stellen. In zijn algemeenheid gaat het om een verhoging van de belastingtarieven met de inflatiecorrectie van 2,5%. Het tarief van de hondenbelasting wordt naast de inflatie met 10% extra verhoogd. Voor de parkeerbelastingen is ook 2,5% inflatie toegepast met uitzondering van automaten en parkeermeters. Dit in verband met een nieuw voorstel met betrekking tot het straatparkeren dat in 2013 aan de raad zal worden voorgelegd. De toeristenbelasting wordt naast de inflatiecorrectie met € 0,20 verhoogd.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Belastingmaatregelen 2013

Verordening bevordering maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Om de gemeentelijke voorzieningen ter voorkoming van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een inkomen op of rond het minimumniveau toch overeind te houden (nu er geen extra gelden vanuit de rijksoverheid meer beschikbaar zijn) is gekozen voor aanpassing van de regeling via verstrekkingen in natura in plaats van een geldelijke bijdrage. De Stichting Leergeld gaat zorgdragen voor de verstrekkingen in nature. Hiermee komen voorzieningen in alle gevallen ten goede aan kinderen voor wie de regeling is bedoeld. Aanpassing van de verordening is hiervoor noodzakelijk.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verordening bevordering maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Vaststellen masterplan Gageldonk-West

Het college van &W heeft ingestemd met het Masterplan Gageldonk-West en de samenwerkingsovereenkomst met woningstichting Stadlander. Met het Masterplan Gageldonk-West wordt een kader gegeven voor de bouwplannen die binnenkort zullen worden opgesteld. Met de samenwerkingsovereenkomst geven gemeente en woningstichting Stadlander de bereidheid aan om tezamen de in het masterplan aangegeven maatregelen te zullen uitvoeren. Het college zal het Masterplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Vaststelling masterplan Gageldonk-West

 

Uitgelicht

Zoeken