Sluiten

Openbare besluitenlijst 11 december 2012

Roks, M.

Beslissing op bezwaar Verordening Winkeltijdenwet

De gemeenteraad heeft op 22 december 2011 de Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2012 vastgesteld. Deze verordening maakt het voor winkels in de gemeente Bergen op Zoom mogelijk alle zondagen open te zijn. Hiertegen zijn 74 bezwaarschriften ingediend. De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft zich hierover gebogen en advies uitgebracht aan het college. Volgens de commissie is er sprake van autonoom en substantieel toerisme en dient de zondagsopenstelling ter ondersteuning van het toerisme. Zestig bezwaarmakers zijn ondernemers met winkels buiten de gemeente Bergen op Zoom. De zondagsopenstelling in Bergen op Zoom zal volgens het college niet van invloed zijn op hun bedrijfsvoering en dus kunnen zij niet worden beschouwd als een (rechts)persoon met een rechtsreeks betrokken belang. Het college stelt voor hen niet-ontvankelijk te verklaren.

De overige veertien bezwaren zijn afkomstig van ondernemers met een winkel in de gemeente en de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling. In tegenstelling tot het advies van de commissie voor de bezwaarschriften wil het college deze bezwaren ongegrond verklaren. Het college meent dat de gemeenteraad de belangen op een juiste manier heeft afgewogen.

Het beleid ten aanzien van de koopzondagen kan in stand blijven. Deze procedure heeft geen gevolgen voor de huidige openstelling. 

Portefeuillehouder wethouder Linssen

Aanpassen bestemmingsplan Buitengebied Oost 

 Burgemeester en wethouders staan positief tegenover het idee om aan de Zuidgeest een kinderboerderij met ondersteunende horeca toe te staan. Zij wijzen de exploitant er op dat verdere uitwerking van het plan noodzakelijk is om de gemeenteraad voor te stellen het geldende bestemmingsplan Buitengebied Oost aan te passen. Die aanpassing is nodig om het plan te kunnen uitvoeren.   

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek vestigen restaurant Bosstraat

Burgemeester en wethouders verlenen onder voorwaarden medewerking aan de vestiging van een restaurant aan de Bosstraat. De voorwaarden hebben betrekking op een goede inpassing van het restaurant in de omgeving en op parkeren.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen 

Werkplein Brabantse Wal

Het college heeft besloten om per 1 januari 2013 met de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD) een huurovereenkomst af te sluiten voor het in gebruik nemen van het Werkplein aan de Peter Vineloolaan in Bergen op Zoom. De gemeente Bergen op Zoom fungeert binnen de ISD als uitvoerende gemeente ten aanzien van de producten Werk, Inkomen en het flankerend beleid. Om de uitvoering te optimaliseren en het klantcontact te intensiveren is er voor een nieuwe werkwijze gekozen: de klantmanagers en overige (externe) partners worden in het Werkplein gevestigd. Het samenbrengen van deze voorzieningen in een kantoor kan bijdragen aan een grotere uitstroom van uitkeringsgerechtigden doordat vraag en aanbod samenkomen.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Akkoord verpakkingen

De raamovereenkomst Verpakkingen tussen gemeenten, Rijk en bedrijfsleven loopt 31 december 2012 af. In juni is een akkoord gesloten voor de periode 2013 tot en met 2022. Over het nieuwe akkoord is commotie ontstaan bij gemeenten. Belangrijkste reden hiervoor is het mogelijk afschaffen van het statiegeld voor grote PET-flessen in 2015. De VNG is een nieuwe onderhandelronde gestart om aan de wensen van de gemeenten tegemoet te komen. Aan het mogelijk afschaffen van het statiegeld van 2015 worden nu voorwaarden verbonden. Verder worden de maatregelen, die moeten leiden tot een verduurzaming van de verpakkingsketen, nader toegelicht en wordt de hoogte van de inzamelvergoedingen bepaald. De VNG heeft het nieuwe akkoord aan haar leden voorgelegd met het advies hiermee in te stemmen. Belangrijk aspect is een vergoeding van de inspanning van gemeenten voor het gescheiden inzamelen van verpakkingen. Het college volgt het advies van de VNG.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Biobased inkopen

De Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland heeft een brief naar gemeenten, provincies en waterschappen in Zuid-West Nederland gestuurd met het verzoek meer biobased producten aan te schaffen. Overheden kunnen zo een impuls geven aan de ‘groene economie’. Het college heeft in een antwoord aangegeven dat het huidige gemeentelijke inkoopbeleid en de nieuwe Aanbestedingswet voldoende handvatten biedt om biobased in te kopen. Om duurzaam inkopen bij gemeentelijke organisatie en ondernemers te stimuleren, is het nodig dat de mogelijkheden hiervoor bekend zijn. Het college biedt de Kamer van Koophandel aan om gezamenlijk een platform te bieden waar ondernemers uit het MKB hun biobased producten kunnen tonen aan gemeentelijke budgethouders en leveranciers.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen 

Bouwplan Westersingel

Het college heeft besloten het verzoek om kostenvergoeding en het afzien van een planschadeovereenkomst met betrekking tot een bouwplan voor het vergroten van een woning aan de Westersingel, af te wijzen.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen 

Raadsbrieven

Het college beantwoordt een brief van de fractie van D66 over een openbaar subsidieregister.

Antwoordbrief aan de fractie van D66 over openbaar subsidieregister 

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ad Coppens, Ad van der Wegen en Ton Linssen

2e Bestuursrapportage 2012 Regio West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de tweede Bestuursrapportage van de Regio West-Brabant (RWB). Hierin wordt een gering financieel tekort verwacht over 2012. De aan dit samenwerkingsverband opgelegde bezuinigingen zijn daarmee voor het grootste deel gerealiseerd. De RWB spant zich maximaal in om dit tekort nog verder te beperken.

Tweede bestuursrapportage Regio West-Brabant

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman 

Subsidie en huur zwembaden

Het college heeft voor 2013 subsidie verleend aan zwembad De Schelp (€1.615.174) en aan zwembad De Melanen (€170.221). Bovendien is de huur voor 2013 vastgesteld.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen, Ad Coppens en Ton Linssen

Subsidie Halt Zuid-West Nederland

Halt Zuid-West Nederland krijgt voor 2013 €9.555 subsidie.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Kliënten Platform Minima

Het Kliënten Platform Minima krijgt voor 2013 €6.031 subsidie. Dit platform behartigt de belangen van minima en uitkeringsgerechtigden in Bergen op Zoom.  

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Traverse

Traverse ontvangt een jaarlijkse subsidie van 18.900 euro voor het bieden van sociale vaardigheidstrainingen via het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. 

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Vluchtelingenwerk

Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom e.o. ontvangt een jaarlijkse subsidie van €30.300 voor de begeleiding van vluchtelingen in Bergen op Zoom, zoals vastgelegd in het convenant ‘Opvang Vluchtelingen Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen’.  

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Stichting Verenigde Wijkcentra

Stichting Verenigde Wijkcentra ontvangt voor 2013 €775.164 subsidie voor de exploitatie van de wijkcentra Fort-Zeekant (’t Fort/De Olifant), De Kastanje, De Korenaere, Antonius Abt/Het Hoofdkwartier en De Wittenhorst.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie scoutingclub Karel Doorman

Scoutingclub Karel Doorman ontvangt voor het jaar 2013 €13.130 subsidie.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Bergen op Zoom is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg en coördineert vanuit die functie de middelen die hiervoor beschikbaar zijn namens de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht. Voor 2013 krijgen GGZ WNB en Novadic Kentron €128.725 subsidie voor onder andere het verzorgen van Alzheimercafés, voorlichting, trainingen en lotgenotencontacten.  

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie maatschappelijke opvang en verslavingszorg

Aan Novadic Kentron wordt voor 2013 een subsidie verleend van €1.335.299 voor maatschappelijke opvang en €614.971 voor verslavingszorg. De gemeente Bergen op Zoom krijgt als centrumgemeente hiervoor van het Rijk middelen, voor het werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Stichting Slachtofferhulp, regio Zuidwest

Stichting Slachtofferhulp krijgen voor 2013 €13.757 subsidie. De stichting biedt praktische en juridische hulp en emotionele ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven of verkeersongevallen.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Stichting Maatschappelijke Opvang Breda

De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda heeft voor 2013 een subsidie van €75.000 aangevraagd voor de opvang van zwerfjongeren. De gemeente Bergen op Zoom verstrekt dit bedrag vanuit de middelen die ze van het Rijk hiervoor als centrumgemeente voor de regio heeft gekregen. 

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Traverse

Traverse krijgt voor 2013 €795.012 subsidie voor algemeen maatschappelijk werk en het bureau  sociaal raadslieden. Dit is een voorziening waar mensen terechtkunnen met vragen en problemen op het gebied van sociale voorzieningen, wetten en regelgeving.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie Stichting Welzijn Ouderen en Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom

Stichting Welzijn Ouderen krijgt voor 2013 een subsidie van €1.038.583 voor ondersteunende activiteiten voor ouderen, Beweegwijzer, personeel voor Vraagwijzer en mantelzorgondersteuning.

Vereniging Vraagwijzer Bergen op Zoom krijgt voor 2013 €106.076 subsidie voor informatie, advies en cliëntondersteuning.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie RADAR

RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, krijgt voor 2013 €33.050 subsidie om de wettelijk verplichte antidiscriminatievoorziening uit te voeren.

Portefeuillehouders wethouder Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken