Sluiten

Openbare besluitenlijst 3 juli 2012

Roks, M.

4e Bestuurlijke Voortgangsrapportage ScheldeVesting

Het college heeft ingestemd met de 4e Bestuurlijke Voortgangsrapportage (BVR) ScheldeVesting. De BVR behandelt de voortgang van het project gedurende de periode van 1 januari tot 1 mei 2012. Over het algemeen genomen loopt het project op schema. De voortgangsrapportage wordt ter kennisname aan de gemeenteraad verstuurd.

De projectcontroller heeft, conform afspraak, een review uitgevoerd op deze 4e BVR. Het eindoordeel van de projectcontroller is dat de bijgevoegde voortgangsrapportage een getrouw beeld geeft van de stand van zaken per 1 mei 2012.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

BTW-vordering FC Bergen

Het geschil tussen de gemeente en FC Bergen over de betaling van de BTW-vordering van de gemeente met betrekking tot de levering van de kantine is nog niet opgelost. Beide partijen hebben meerdere gesprekken gevoerd met elkaar. Het doel van de gesprekken is om met elkaar tot een oplossing te komen. De gemeente doet een laatste aanbod om tot een oplossing te komen. Inmiddels heeft FC Bergen aan haar betalingsverplichting voor het gebruik van de velden voldaan.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Overeenkomst Volwasseneneducatie 2012

In overleg met de overige gemeenten in de regio West-Brabant (Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht) is besloten om een overeenkomst volwasseneneducatie 2012 te sluiten met het Kellebeek College voor de inkoop van educatietrajecten voor volwassenen. Het gaat om basiseducatie, Nederlands als tweede taal (NT2) en Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). De gemeenten stellen hiervoor een gemeentelijk budget beschikbaar, aangevuld met een ESF-subsidie.Bij basiseducatie gaat het om opleidingen die gericht zijn op de basisschoolvaardigheden Nederlandse taal en rekenen, waarbij toepassing van alledaagse informatie- en communicatietechnologie onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma.NT2 heeft als doel de taalvaardigheid van de deelnemers te vergroten, gericht op sociale, educatieve en professionele zelfredzaamheid. Het onderwijs leidt op tot maximaal het staatsexamen Nederlands als tweede taal I en II.

In het VAVO worden door het Kellebeek College volledige diploma’s of deelcertificaten aangeboden op drie niveaus: mavo, havo en vwo, met name voor jong volwassenen wie het niet gelukt is deze in het reguliere onderwijs te halen (voortijdig schoolverlaters).

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening

Vanwege invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening per 1 juli 2012 heeft het college beleidsregels vastgesteld voor de schuldhulpverlening. Hierin is vastgelegd wie toegang krijgt tot de gemeentelijke schuldhulpverlening, onder welke voorwaarden, welk aanbod wordt gedaan en welke verplichtingen gelden voor het verstrekken van inlichtingen en medewerking.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bouw garage

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in afwijking van het bestemmingsplan medewerking te verlenen aan het bouwen van een garage aan de Koepel. Vanuit stedenbouwkundig en welstandsoogpunt is het plan akkoord bevonden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Last onder dwangsom

De eigenaar van een woning aan de Pastoor Jutenlaan wordt onder dreiging van een dwangsom gelast de onrechtmatige kamerverhuur in de woning te beëindigen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de CDA-fractie over waarschuwingsborden. Het antwoord op deze brief is terug te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Aanstelling strategisch communicatieadviseur

B&W hebben besloten tijdelijk een strategische communicatieadviseur aan te stellen, ter versterking van de communicatiefunctie.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

 

Uitgelicht

Zoeken