Sluiten

Openbare besluitenlijst 21 augustus 2012

Roks, M.

Beslissing op bezwaar Verordening Winkeltijdenwet

De gemeenteraad heeft op 22 december 2011 de Verordening inzake de Winkeltijdenwet 2012 vastgesteld. Deze verordening maakt het voor winkels in de gemeente Bergen op Zoom mogelijk alle zondagen open te zijn. Hiertegen zijn 74 bezwaarschriften ingediend. De adviescommissie voor de bezwaarschriften heeft zich hierover gebogen en advies uitgebracht aan het college. Volgens de commissie is er sprake van autonoom en substantieel toerisme en dient de zondagsopenstelling ter ondersteuning van het toerisme.

Zestig bezwaarmakers zijn ondernemers met winkels buiten de gemeente Bergen op Zoom. De adviescommissie oordeelt dat de zondagsopenstelling in Bergen op Zoom niet van invloed zal zijn op hun bedrijfsvoering en dat zij dus niet kunnen worden beschouwd als een (rechts)persoon met een rechtsreeks betrokken belang. Het advies is hen niet-ontvankelijk te verklaren. De overige veertien bezwaren zijn afkomstig van ondernemers met een winkel in de gemeente en de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling. De commissie adviseert hun bezwaren wel gegrond te verklaren.

Het college adviseert de gemeenteraad het advies van de commissie over te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het de gemeenteraad voorstelt het besluit met een nadere motivering en belangenafweging te herroepen. Op die manier wordt duidelijker omschreven hoe de belangen van inwoners, ondernemers en hun personeel bij de besluitvorming zijn betrokken. Het beleid ten aanzien van de koopzondagen kan dan in stand blijven. Deze procedure heeft geen gevolgen voor de huidige openstelling.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsvoorstel met betrekking tot een beslissing op bezwaar Verordening Winkeltijdenwet 2012

Regionaal leerplichtbureau

Sinds 2008 werken de gemeenten in West-Brabant samen op het gebied van leerplicht. Deze regionale samenwerking heeft geleid tot de volgende successen:

  • Implementatie van een regionaal leerlingenadministratiesysteem
  • Uniforme aanpak van schoolverzuim door de introductie van de regionale verzuimkaart in West-Brabant-West
  • Intensieve samenwerking met de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen
  • Verschillende regionale casusoverleggen

Samen met de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Steenbergen en Halderberge heeft Bergen op Zoom onderzoek laten doen naar de oprichting van een regionaal leerplichtbureau. De uitkomsten van het onderzoek geven onvoldoende inzicht in de verbetering van de dienstverlening en ook zijn de financiële gevolgen nog niet volledig te overzien. Het college heeft dan ook besloten de deelname aan het onderzoek naar een regionaal leerplichtbureau te beëindigen. De gemeente Bergen op Zoom zal de bestaande regionale samenwerking voortzetten en waar mogelijk intensiveren met als doel het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio West-Brabant terug te dringen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Brief aan de raad over de besluitvorming Regionaal leerplichtbureau

Visie Verkeer en Parkeren

Het college stelt de gemeenteraad voor de visie Verkeer & Parkeren vast te stellen en deze als kader te gebruiken voor het opstellen van de beleidsplannen Parkeerbeleid en Verkeerbeleid. De visie bevat uitgangspunten voor beleid op het gebied van verkeer en parkeren op basis van de pijlers bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en duidelijkheid.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsvoorstel visie Verkeer en Parkeren

Krediet voor nieuwbouw brandweerkazerne

Het college stelt de gemeenteraad voor, conform een eerder raadsbesluit, een krediet van 7,9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in het plan ScheldeVesting, op de hoek Van Konijnenburgweg -Calandweg. Door de bouw van een nieuwe brandweerkazerne beschikt de professionele  beroeps- en vrijwillige brandweer over een nieuw onderkomen, dat voldoet aan de eisen van deze tijd en de eisen op het gebied van hulpverlening en opkomsttijd.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ton Linssen

Raadsvoorstel Krediet voor nieuwbouw brandweerkazerne

Gewijzigd bestemmingsplan Kijk in de Pot

Het college stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan Kijk in de Pot gewijzigd vast te stellen. Deelplan Kijk in de Pot maakt onderdeel uit van het plan ScheldeVesting. Doel van de wijzigingen is een betere aansluiting op de markt.

Voorheen was een globale bestemming opgenomen waarbij richting Markiezaatsweg drie appartementengebouwen mochten worden gerealiseerd tot een hoogte van 39 meter. In het gewijzigde bestemmingsplan zijn kavels voor vrijstaande of twee-onder-een-kapwoningen en een appartementengebouw aan de zuidzijde van het Geertruidaplein (met een maximale hoogte van 22 meter) opgenomen. Aansluitend aan de Markiezaatsweg komt een grote waterpartij, die ook dient voor het opvangen van water uit de noordelijk gelegen percelen. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Raadsvoorstel gewijzigd bestemmingsplan Kijk in de Pot

Bouwplan Westersingel - Boutershemstraat

Het college van B&W verleent in principe medewerking aan een transformatie van de kleine, particuliere woningen aan de oostzijde van de Westersingel naar grotere stadswoningen. B en W hebben hiervoor de ruimtelijke onderbouwing en stedenbouwkundige kaders voor het plan Westersingel 105-125 en Boutershemstraat 58-60 vastgesteld. Hierdoor wordt op de genoemde locaties een grotere bouwhoogte toegestaan. Passend binnen de visie van de gemeente is er inmiddels een initiatief van een bewoner om zijn pand te verhogen. Om dit mogelijk te maken, wordt een procedure opgestart voor een omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Plan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2015

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het plan gemeentelijke schuldhulpverlening. Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 juli 2012 schuldhulpverlening een gemeentelijke taak geworden. De gemeente streeft hierbij naar een snellere en integrale dienstverlening. In het plan is aangegeven welke resultaten de gemeente wil halen en welke maatregelen de gemeente neemt om de kwaliteit van schuldhulpverlening te borgen. Verder staat ook in het plan welke maximale wachttijd voor schuldhulpverlening wordt nagestreefd en hoe wordt omgegaan met schuldhulpverlening aan gezinnen met minderjarige kinderen.

Om te voorkomen dat personen in de schuldhulpverlening terechtkomen, maken preventie en nazorg ook een belangrijk onderdeel uit van het plan. Om die reden zet de gemeente onder meer in op voorlichting, training, gastlessen op scholen en spreekuren en biedt ze bijvoorbeeld budgetcursussen en budgetbeheer aan.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen 

Raadsvoorstel plan gemeentelijke schuldhulpverlening 

Zorgstructuur primair onderwijs

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 krijgt het onderwijs in Nederland een zorgplicht opgelegd. Ieder kind, omgeacht welke beperking, krijgt door deze plicht een zo goed mogelijke plek in het onderwijs. Als een school het kind zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de taak het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school te bieden. Voorheen dienden ouders zelf die passende plek te zoeken. De schoolbesturen krijgen 2 schooljaren de tijd om zich op deze taak voor te bereiden. Dit gebeurt in samenspraak met gemeenten. De gemeenten krijgen in deze periode namelijk te maken met de transformatie van de jeugdzorg. Alle taken op het gebied van jeugdzorg worden ondergebracht bij de gemeenten.

Tot 1 augustus 2012 ontvangt het primair onderwijs in de gemeente Bergen op Zoom een bijdrage voor de instandhouding van de zorgstructuur. Om tot een goede afstemming met het onderwijs te komen is het van belang dat de huidige zorgstructuur in stand blijft. De Federatie Zorgbreedte Primair Onderwijs vraagt een bijdrage van 220.000 euro om dit te bewerkstelligen. Het college stelt de gemeenteraad voor dit bedrag aan het primair onderwijs beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens Arjan van der Weegen

Raadsvoorstel Zorgstructuur primair onderwijs

Uitvoeringsprogramma 2012-2013 Strategische Agenda regio West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad haar zienswijze op het voorgenomen besluit in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2012-2013 in het kader van de Strategische Agenda van de regio West-Brabant. Het college heeft hierbij voor 2013 de volgende prioriteiten benoemd: economie, ecologie en leefbaarheid.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Aanbieding aan de gemeenteraad van het Uitvoeringsprogramma 2012-2013 Strategische Agenda regio West-Brabant

Verkoopaanbieding deel Van Egeraatcomplex

De gemeente is eigenaar van het voormalige Van Egeraatcomplex aan de Edisonlaan/Drebbelstraat/Wattweg en wil dit complex in delen verkopen. Voor het gedeelte dat bestaat uit de witte bedrijfsloods met het achterliggende terrein tot aan de Wattweg wordt een grondaanbieding gedaan. De koper wil het perceel inrichten ten behoeve van rijschoolactiviteiten. Deze invulling past naar mening van het college goed in het diverse karakter van bedrijventerrein Lage Meren. Op deze locatie is nog circa 7.800 m2 bedrijfskavel beschikbaar. De kavel is ook te splitsen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Verkoop kavel bedrijventerrein Oude Molen

Het college heeft besloten een verkoopaanbieding te doen voor een kavel op bedrijventerrein Oude Molen in Halsteren. Een ondernemer wil op dit perceel aan de Schansbaan/Vang negen kantoorunits realiseren.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Voorlopig programma en overzicht onderwijshuisvesting 2013

Schoolbesturen krijgen jaarlijks de mogelijkheid huisvestingsvoorzieningen aan te vragen. Het college heeft het voorlopige programma en overzicht onderwijshuisvesting 2013 vastgesteld. Hierin is opgenomen welke voorzieningen wel en welke voorzieningen niet in aanmerking komen voor bekostiging. De schoolbesturen worden hierover geïnformeerd. In het najaar wordt, met inachtneming van eventuele zienswijzen, het definitieve programma en overzicht 2013 vastgesteld.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Last onder dwangsom

De gemeente heeft het verzoek gekregen om handhavend op te treden tegen illegale bewoning van een pand aan de Antwerpsestraatweg. Het pand heeft in het geldende bestemmingsplan een maatschappelijke bestemming en mag niet voor bewoning worden gebruikt. Het college legt een dwangsom op om een einde te maken aan de illegale bewoning.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Inrichting Streekorganisatie Brabantse Wal

Het college heeft besloten om de Streekorganisatie Brabantse Wal verder in te richten om op een goede manier invulling te kunnen geven aan het Investeringsprogramma Landschap van Allure. Dit past binnen de beschikbare middelen.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton LInssen

Wijziging Legesverordening

Met ingang van 1 oktober 2012 gaat de gemeente Bergen op Zoom aanvragen van reisdocumenten van Nederlanders, woonachtig in het buitenland, in behandeling nemen. Het aanvraagproces van niet-ingezetenen duurt langer dan het reguliere aanvraagproces van ingezetenen en hiervoor mag de gemeente hogere leges vragen (€10 per aanvraag). Deze leges zijn door het Ministerie van BZK vastgesteld. De gemeenteraad krijgt een voorstel in te stemmen met de wijziging van de legesverordening 2012.

Portefeuillehouders burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Raadsvoorstel Wijziging Legesverordening

Kruispunt Rooseveltlaan / Sterrelaan

B&W informeren de gemeenteraad over de planning voor de aanpak van het kruispunt Rooseveltlaan/Sterrelaan. Er is nog geen planning opgesteld omdat er op dit moment geen middelen zijn voor de aanpak.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Brief aan de gemeenteraad over de aanpak van het kruispunt Rooseveltlaan/Sterrelaan

Informatieavond gemeenteraad over nota bedrijventerreinbeleid

B en W verzoeken het presidium om op de informatieavond voor de gemeenteraad op 8 oktober 2012 een presentatie te houden over de nota bedrijventerreinenbeleid.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Uitgelicht

Zoeken