Sluiten

Openbare besluitenlijst 18 september 2012

Roks, M.

Reactie op Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal 2025

Het college heeft positief gereageerd op de Structuurvisie Roosendaal 2025 en heeft het gemeentebestuur van die stad verzocht nader af te stemmen over de onderwerpen biobased economy en de aanleg van golfbanen.

Het college geeft aan dat ze zich op hoofdlijnen kan vinden in de opgestelde visie. Veel zaken zijn in lijn met het eigen gemeentelijke beleid en met het overkoepelende provinciale en regionale beleid, met name ten aanzien van de woningbouwprogrammering, de visie op de Brabantse Wal en de weginfrastructuur.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Brief aan het college van B en W van de Gemeente Roosendaal mbt Ontwerp-Structuurvisie Roosendaal

Voorontwerpbestemmingsplan ‘buitengebied Noord’

Het college gaat de gemeenteraad informeren over het voorontwerpbestemmingsplan ‘buitengebied Noord’. Binnenkort gaat dit plan ter inzage. Dit bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van het verouderde bestemmingsplan ‘Buitengebied Halsteren’ van 1996 en het bestemmingsplan ‘Buitengebied Kladde e.o.’ van 2001.  Dit plan is nodig omdat zich feitelijke wijzigingen hebben voorgedaan, terwijl ook de regelgeving in de bestaande plannen gedateerd is. Bovendien wordt met dit plan voorzien in de wettelijke plicht om na een bepaalde termijn bestemmingsplannen te herzien.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Notitie Internetverkopen

Het college stuurt de gemeenteraad een informerende notitie over Internetverkopen. Een dergelijke notitie was in de raadsvergadering van april aan de gemeenteraad toegezegd. De notitie gaat in op het gemeentelijk beleid met betrekking tot de vestiging van webwinkels.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Brief aan de gemeenteraad met betrekking tot webwinkels

Voortgangsrapportage Centrum voor Jeugd en Gezin XL in Halsteren

Het college heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd die dient als een voortgangsrapportage over het Centrum voor Jeugd en Gezin XL in Halsteren. De afgelopen maanden is bekeken of het CJG ingepast kan worden in wijkcentrum De Wittenhorst. Inpassing is mogelijk binnen het programma van eisen. Op dit moment worden in overleg met de beoogde deelnemers gemaakte tekeningen verfijnd. In combinatie met de onderhoudsmiddelen zal het gebouw tegelijkertijd een upgrade krijgen voor wat betreft energielabel en duurzaamheid, waarbij ook de uitstraling van het gebouw wordt verbeterd.

Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en wethouder Arjan van der Weegen

Brief aan de gemeenteraad zijnde de voortgansrapportage CJG XL

Bestemmingsplan Kijk in de Pot

Het college heeft ingestemd met het voorstel om op de plankaart van het bestemmingsplan Kijk in de Pot het aantal appartementen op het Geertruidaplein te wijzigen in 22 in plaats van 16. De gemeenteraad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en wethouder Ad van der Wegen

Randweg tracédeel 3 en herziening grondexploitatie Markiezaten medio 2012

Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het deelproject Randweg tracédeel 3 aan te merken als een apart project en daarmee uit de grondexploitatie van de Markiezaten te halen. In de grondexploitatie Markiezaten is naast woningbouw ook rekening gehouden met andere activiteiten als het realiseren van een verbeterde Zuidelijke Randweg en de realisatie van een sportpark. Deze activiteiten worden uitgevoerd omdat er een directe relatie bestaat met de ontwikkeling van het gebied als woningbouwlocatie. De grondexploitatie wordt in principe jaarlijks herzien, meestal bij de jaarrekening. Dat is in het voorjaar van 2012 ook gebeurd. Er kan aanleiding bestaan om ook tussentijds de grondexploitatie te herzien. De aanleiding om de grondexploitatie op dit moment tussentijds te herzien ten behoeve van de begroting 2013, was tweeledig. Omdat er sprake is van een vertroebeling van de grondexploitatie wordt voorgesteld om de activiteiten ten behoeve van de Randweg, tracédeel 3 uit de grondexploitatie te halen. Daarnaast zijn bij het Beleidskader 2013 maatregelen voorgesteld om het tekort in de grondexploitatie ad. € 7,4 miljoen weg te nemen.

Portefeuillehouders wethouder Ad Coppens en wethouder Ad van der Wegen

Raadsvoorstel: Randweg tracédeel 3 en herziening grondexploitatie Markiezaten medio 2012

Brief aan Stadlander  en gemeenteraad i.v.m. supermarkten

Het college heeft Stadlander laten weten dat ze kennis heeft genomen van haar visies in de supermarktkwestie in Halsteren. Er is een aantal procesafspraken met Stadlander gemaakt waarvan ook de gemeenteraad op de hoogte wordt gesteld. In het kort komen die afspraken erop neer dat de gemeente samen met Stadlander tot een oplossing wil komen met betrekking tot Hemi en de Dorpsstraat in Halsteren.

Portefeuillehouders wethouder Ton Linssen en wethouder Ad van der Wegen

Brief aan de gemeenteraad (en Stadlander) over supermarkten Halsteren

Uitgelicht

Zoeken