Sluiten

Openbare besluitenlijst 14 augustus 2012

Roks, M.

Verwerving St. Catharinaplein 3

In de Nota Cannabisbeleid 2009 is het gemeentelijke gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops gewijzigd. Sinds 16 september 2009 wordt in de gemeente Bergen op Zoom  geen verkoop van softdrugs meer gedoogd. Bij de bekendmaking van dit beleid heeft de gemeente zich in principe bereid verklaard de panden waarin de coffeeshops werden geëxploiteerd tegen marktwaarde aan te kopen, voor zover dit voor de betreffende coffeeshoplocatie door het college wenselijk wordt geacht.

Voor het pand Catharinaplein 3 vinden B en W het wenselijk tot aankoop over te gaan. In het kader van het pleinenplan wordt het Catharinaplein verder ontwikkeld. Verder hebben bewoners van de binnenstad bij de gemeente hun zorgen geuit over ongewenste ontwikkelingen in deze buurt. Met de eigenaar van het pand is overeenstemming bereikt. 

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Brief aan Natte Horeca Nederland over Gebouw-T

Tijdens een gesprek met wethouder Linssen hebben de branchevereniging Natte Horeca Nederland (NHN) en vier horecaondernemers uit Bergen op Zoom hun zorgen geuit over de invloed van het poppodium Gebouw-T op het functioneren van de plaatselijke horeca. In dit gesprek hebben zij een aantal vragen gesteld, die nader onderzoek vergden. Het college heeft de vragen van NHN schriftelijk beantwoord. In de brief wordt toegelicht dat Gebouw-T handelt conform gemeentelijk beleid en de daaruit voortvloeiende subsidieafspraken en dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Verlenen omgevingsvergunning

Op 21 oktober 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke vestiging van de Lidl aan de Nijverheidsweg in Halsteren. Om aan de vereiste parkeervoorziening te kunnen voldoen wordt een aangrenzend perceel gehuurd waarop tijdelijk 54 parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd. Het gebruik van deze grond als parkeerterrein past echter niet in het bestemmingsplan.Daarnaast wordt het pand voorzien van reclame-uitingen en een draaideur als entree. Ook dit is in strijd met het bestemmingsplan. De Lidl heeft twee omgevingsvergunningen aangevraagd, om zowel het parkeerterrein te kunnen aanleggen als het gevelbeeld van de loods te mogen wijzigen. De ontwerp omgevingsvergunningen hebben sinds 2 april zes weken ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. Deze geeft geen aanleiding om de vergunningen aan te passen of te weigeren. Het college heeft de omgevingsvergunningen verleend.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Advies biovergistingsinstallatie

Burgemeester en wethouders hebben een onvoorwaardelijk negatief advies uitgebracht aan de gemeente Roosendaal over de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie Biomoer aan de Luienhoekweg in Roosendaal. Het gemeentebestuur vindt de installatie niet passen in het landschap, zowel om ecologische redenen als verkeersveiligheidaspecten. Het college volgt hiermee het standpunt van de raadscommissie Stad en Ruimte.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan Kladde 21

Het college van B&W brengt het ontwerpbestemmingsplan Kladde 21 in procedure. Het plangebied omvat het perceel Kladde 21 in Lepelstraat. Het agrarische complex op dit perceel, dat bestaat uit twee monumentale schuren en een bedrijfswoning, heeft zijn functie verloren. Een initiatiefnemer heeft een plan ingediend om het agrarische complex om te zetten in twee woonpercelen, waarbij zowel de bedrijfswoning als de grote schuur worden omgebouwd tot woning. De kleinere schuur wordt als bijgebouw getrokken bij de voormalige bedrijfswoning. In het plan wordt rekening gehouden met aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden. Om ervoor te zorgen dat de cultuurhistorische waarden behouden en versterkt worden, vindt het college het gewenst  het perceel een passende bestemming te geven. Het ontwerpbestemmingsplan wordt  op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en zes weken ter inzage gelegd. Het college peilt de gevoelens van de gemeenteraad over dit plan door middel van een raadsmededeling. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verkoop openbaar groen

B en W hebben besloten tot verkoop van de groenstroken die grenzen aan drie tuinen aan de Lambertijnenlaan en een tuin aan de Omloop. Bewoners hebben dit aan de gemeente gevraagd om hun tuinen uit te kunnen breiden. In de verkoopvoorwaarden is opgenomen dat de eigenaren van de percelen aan de Lambertijnenlaan een  brandgang moeten realiseren.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Verordeningen Wet werk en Bijstand

Als uitwerking van het zogenoemde Lenteakkoord is op 18 juli 2012 de Wet afschaffing huishoudinkomenstoets in werking getreden. Hiermee wordt de huishoudinkomenstoets in de bijstand met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 afgeschaft. Het college stelt de gemeenteraad voor een aantal wetstechnische wijzigingen door te voeren. Met deze wijzigingen worden de huishoudinkomenstoets en de daarmee samenhangende wijziging van definities uit de verordeningen verwijderd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Stembureaus Tweede Kamerverkiezingen

Voor de komende verkiezing van leden van de Tweede Kamer heeft het college drie nieuwe stemlokalen aangewezen. Deze vervangen drie stemlokalen die zijn vervallen. Het gaat om:

  • Het stadskantoor (Jacob Obrechtlaan 4) vervangt het ABG (Zuid-Oostsingel 35)
  • Woonzorgcentrum Jacqueline (Jupiterweg 20) vervangt serviceflat De Warande (Argolaan 100)
  • SKW ’t Weike (Kerkstraat 82, Lepelstraat) vervangt steunpunt  De Lepelaar (Kerkstraat 57, Lepelstraat)

Meer informatie over de verkiezeningen en overzicht van alle stembureaus.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Beleid voor kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college heeft het handhavings- en sanctiebeleid voor de kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geactualiseerd. Dit was nodig omdat de landelijke ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ zijn vervallen en in de plaats daarvan het ‘Besluit kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012’ in werking zijn getreden. In het handhavingsbeleid moet hiernaar worden verwezen.

In het geactualiseerde handhavingsbeleid is vastgelegd wanneer en met welke maatregel moet worden opgetreden tegen overtredingen in instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzalen. In een zogenoemd afwegingsmodel is per overtreding vermeld welke prioriteit de overtreding heeft en hoeveel tijd de overtreder krijgt om de overtreding te beëindigen. Voordeel van dit uniforme model is dat het duidelijkheid biedt voor alle betrokken instellingen en dat het aansluit op de werkwijze van de GGD als toezichthouder in de kinderopvang.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Arjan van der Weegen

7 e wijzigingsplan bestemmingsplan Binnenstad

Het college brengt het 7e wijzigingsplan bestemmingsplan Binnenstad in procedure. Met dit wijzigingsplan wordt het mogelijk om van een pand aan de Antwerpsestraat twee woningen te maken. Het geldende bestemmingsplan staat gebruik van het hele pand als één woning toe. Het pand is van oudsher een herenhuis met een boven- en benedenwoning.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Conceptbegroting ISD Brabantse Wal 2013

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de meerjarenbegroting en ontwerpbegroting van inkomsten en uitgaven Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal 2013 en deze voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is op 1 januari 2012 in werking getreden. Deze regeling voorziet in een goede uitvoering van de gemeenschappelijke taken van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht op het gebied van sociale zaken. Verder wordt ook het beleid over de uitvoering van de wet- en regelgeving op dit gebied afgestemd en de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening bevorderd.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verzoek planschade Nieuw-Borgvliet

Burgemeester en wethouders wijzen een verzoek om planschade af. Het gaat om een verzoek van een inwoner van Klein Molenbeek naar aanleiding van het wijzigen van het bestemmingsplan Nieuw-Borgvliet. Deze wijziging maakt de bouw van twee woningen mogelijk in de buurt van de woning van de aanvrager. Die is van mening dat dit leidt tot vermindering van de waarde van zijn woning en vermindering van het woongenot. Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken heeft de aanvraag beoordeeld en geadviseerd het verzoek af te wijzen omdat de relatief kleine verslechtering van de situatie voor de aanvrager binnen het normale maatschappelijk risico valt. Het college heeft dit advies overgenomen. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek planschade Kom Halsteren

B en W hebben twee verzoeken gekregen om planschade te vergoeden voor twee locaties aan de Haagbeuk. De verzoeken hebben betrekking op het legaliseren van de ontsluiting van de Olmenstraat op de Haagbeuk door vaststelling van het bestemmingsplan Kom Halsteren. Op basis van het door Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken uitgebrachte advies heeft het college besloten planschade toe te kennen. Deze bedragen liggen lager dan de geclaimde vergoeding.  De verzoekers hebben gevraagd om een minnelijke schikking, maar het college heeft besloten daar niet op in te gaan.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Gewijzigd bestemmingsplan Meilust Bedrijventerrein

De gemeenteraad krijgt een voorstel om het bestemmingsplan Meilust Bedrijventerrein gewijzigd vast te stellen. In dit bestemmingsplan is een regeling opgenomen voor alle op het bedrijventerrein voorkomende functies. Het plan is hoofdzakelijk conserverend van aard. Het bestemmingsplan heeft sinds 2 april zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Een van de zienswijzen heeft geleid tot aanpassing van het plan: op het perceel Pergolesilaan 4 is de aanduiding kantoor ‘gelegd’.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitgelicht

Zoeken