Sluiten

Openbare besluitenlijst 10 juli 2012

Roks, M.

Implementatieplan Burgerparticipatie

Het  college heeft het implementatieplan Burgerparticipatie vastgesteld. In 2011 is de gemeente Bergen op Zoom begonnen met het vormgeven van een nieuwe balans tussen gemeente, inwoners en het maatschappelijk middenveld.

Dit heeft geresulteerd in de Uitvoeringsnota Burgerparticipatie, die tot stand is gekomen via een interactief proces met professionals en georganiseerde inwoners. De vier speerpunten uit deze nota: het organiseren van burgerparticipatie, communicatie met inwoners van de gemeente in de vorm van een burgerpanel, het faciliteren en sociaal beheer, hebben vorm gekregen in drie projecten: Wijkmanagement nieuwe stijl, Burgerpanel en Sociaal beheer.

Het implementatieplan geeft het kader weer waarbinnen de concretisering plaatsvindt van deze drie projecten. De projecten worden opgestart voor een pilotperiode: van 1 juli 2012 tot 1 januari 2014. Ieder half jaar wordt de voortgang geëvalueerd en waar nodig zal worden bijgestuurd.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Arjan van der Weegen

Voortgang centrumgebied Nieuw-Borgvliet

B en W hebben ingestemd met een gewijzigd plan van aanpak voor herontwikkeling van het centrumgebied van Nieuw-Borgvliet. Het plan zelf is niet gewijzigd, maar kent nu een andere fasering.

Alle oorspronkelijke programmaonderdelen, zoals bijvoorbeeld het realiseren van starterswoningen, zorgwoningen, zorgcoördinatiepunt en een supermarkt voor de primaire levensbehoeften, maken deel uit van het plan. Uitbreiding op langere termijn blijft als mogelijkheid aanwezig. Naast de reeds uitgevoerde projecten wordt met dit plan de totale wijkaanpak voltooid.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Lange termijn Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie Bergen op Zoom

Het college van B&W heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de lange termijn huisvesting voor de dienstgebouwen. Hierin wordt aangegeven hoe onderzocht wordt wat de toekomstige wensen en eisen zijn om de huidige huisvesting passend te maken voor de gemeentelijke organisatie.

Het onderzoek beperkt zich tot het stadskantoor, het bedrijfsverzamelgebouw (BVG) en het oude stadhuis. De gemeentewerf en de panden van CKB De Maagd en Het Markiezenhof worden in dit plan buiten beschouwing gelaten, gezien het specifieke karakter van de activiteiten die in deze gebouwen plaatsvinden.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Brieven over transitieplan WVS-Groep

Door zowel de ondernemingsraad van de WVS-Groep  als ABVAKABO/FNV is een brief aan het college gestuurd waarin zij verzoekt om temporisering van het transitieplan ‘de toekomst van de WVS’. In de beantwoording gaat het college in op de noodzaak om door te gaan met deze herstructurering, met name kijkend naar de verwachte financiële tekorten bij de WVS-groep. Een afschrift van het antwoord zal, conform de toezegging in de commissie Mens en Maatschappij, aan de gemeenteraad worden verzonden.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de PvdA-fractie over verkeerslichten in de Stationsomgeving.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad van der Wegen

Beleidsregels brugbediening Burgemeester Peterssluis

B en W hebben beleidsregels vastgesteld voor de bediening van de brug over de Burgemeester Peterssluis buiten de vastgestelde uren.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Beleidsregels cultuursubsidies 2012

Het college heeft besloten de beleidsregels cultuursubsidies 2012 vast te stellen. De beleidsregels cultuursubsidies 2011 worden,  met ingang van de datum van de inwerkingtreding van de beleidsregels cultuursubsidies 2012, ingetrokken. De beleidsregels hebben betrekking op het verlenen van subsidie aan culturele instellingen. Hierbij is ook rekening gehouden met voorgenomen ombuigingen.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verkoopaanbieding grond

De eigenaar van het perceel aan De Boulevard 65 (kiosk) wordt een verkoopaanbieding gedaan voor het gemeenteperceel grenzend aan de kiosk.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Aanpassing grenzen bebouwde kom op grond van de Boswet

In de Boswet is bepaald dat de gemeente een bebouwde komgrens Boswet moet vaststellen. Met de bebouwde komgrens Boswet wordt vastgelegd of voor het kappen van bomen de gemeente of het ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag is. De nieuwe bebouwde komgrens Boswet vervangt de oude grenzen zoals deze van kracht waren in de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. Gezien de uitbreidingen van de stad in de afgelopen jaren is de nieuwe bebouwde komgrens Boswet hierop aangepast. De ontwerptekening ligt 30 dagen ter inzage. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerp-wegenlegger

Het college van B&W heeft besloten de procedure op te starten voor het vaststellen van een nieuwe wegenlegger. In de wegenlegger worden met name de wegen buiten de bebouwde kom vermeld waarmee duidelijkheid ontstaat over de openbaarheid en de onderhoudsplicht van deze wegen. De nieuwe wegenlegger, die uiteindelijk door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld, vervangt de wegenleggers van de voormalige gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren. Gezien de uitbreidingen van de stad in de afgelopen jaren is ook de bebouwde komgrens anders komen te liggen. Omdat met de wegenlegger ook de bebouwde komgrens op basis van de Wegenwet wordt vastgelegd, is in deze nieuwe wegenleggers rekening gehouden met de stedelijke uitbreiding. De wegenlegger ligt gedurende 6 weken ter inzage.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

 

Uitgelicht

Zoeken