Sluiten

Openbare besluitenlijst 3 april 2012

Roks, M.

Planschadevergoeding Calandweg

Het college blijft bij zijn beslissing op bezwaar, om de planschade voor een perceel aan de Calandweg in natura te compenseren of het mogelijk te maken een andere planologische procedure te starten. De aanvrager krijgt de kosten voor deskundige - en rechtsbijstand vergoed.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Bezwaren vestiging Lidl  

Tegen het afgeven van een omgevingsvergunning voor de vestiging van de Lidl aan de Nijverheidsweg in Halsteren zijn negen bezwaarschriften ingediend. Het college heeft de bezwaarschriften niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard, conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Dit houdt in dat het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het vestigen van de Lidl aan de Nijverheidsweg, onder verbetering van de motivering, in stand blijft.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Herstructureringsplan Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad conform afspraak door middel van een brief over de stand van zaken met betrekking tot het herstructureringsplan voor de WSW. 

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Bezwaar kappen bomen Daansbergen  

Tegen het verlenen van vergunningen om op vier percelen aan Daansbergen in Halsteren bomen te kappen, zijn bezwaren ingediend. Het college verklaart deze bezwaren, conform het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften, gegrond. Hiermee worden de besluiten tot het afgeven van de vergunningen herroepen en moet het college een nieuw besluit nemen over de vergunningaanvraag. B & W hebben besloten een vergunning te verlenen voor het kappen van bomen, onder de voorwaarde dat binnen zes maanden bomen moeten worden teruggeplant.  

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Verzoeken schadeclaims voormalig plan Bergse Haven

Een aantal bewoners en ondernemers in de Geertruidapolder heeft een schadeclaim ingediend omdat het plan Bergse Haven niet doorgaat. Het college heeft besloten deze bewoners en ondernemers gedeeltelijk tegemoet te komen. Zij hebben kosten gemaakt nadat de GEM Bergse Haven met hen in onderhandeling is getreden over de aankoop van de gronden.  

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Gemeentegids 2013

Het college heeft besloten de gemeentegids voor 2013 vanuit efficiencyoogpunt nog één keer te laten verspreiden en digitaal te laten aanbieden door de firma Rithotekst. Voor 2014 en verder worden nut, noodzaak en vorm van de gemeentegids als communicatiemiddel nader onderzocht.   

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Veiligheid bouwclubs

De gemeente heeft samen met brandweer en Regionale Milieu Dienst (RMD) twee voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid gehouden en gecontroleerd bij de bouwclubs in de gemeente. Uit deze controles bleek dat de algehele veiligheid duidelijk is verbeterd ten opzichte van een paar jaar geleden. Diverse clubs zijn gestopt met het gebruik van gevaarlijke stoffen en verven, er zijn veiligheidscoördinatoren aangewezen, er wordt gebruik gemaakt van presentielijsten en verplicht in tweetallen gewerkt. Aandachtspunten waren het keuren van gebruikte installaties, de opslag van verven en de bereikbaarheid van blusmiddelen.  

De bouwclubs worden geïnformeerd over de uitkomsten van de controles. Verder krijgen zij het verzoek een melding in te dienen in het kader van de Wet milieubeheer. Voor de gemeente is dit een geschikt instrument om de veiligheidssituatie bij de clubs verder in kaart te brengen en up to date te houden. Bovendien werken de gemeente en RMD aan een veiligheidschecklist voor de bouwclubs. Deze hebben aangegeven hiervan graag gebruik te maken als hulpmiddel om hun veiligheidssituatie accuraat te houden.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Wob-verzoek Bergse Haven en de Poort/Staakberg

Het Juridisch en Bestuurlijk Adviescentrum heeft namens een cliënt om informatie verzocht in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot Bergse Haven en de Poort/Staakberg. Het college heeft besloten het ingediende Wob-verzoek te honoreren en de gevraagde stukken toe te sturen.  

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Algemene voorwaarden CKB De Maagd

Het college gaat niet in op een verzoek om af te wijken van de algemene voorwaarden van CKB De Maagd. Dit betekent dat een cursist, die meerdere cursussen afneemt, geen korting krijgt. CKB De Maagd kent reeds een kortingsregeling voor meerdere kinderen binnen één gezin.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Subsidie 2012 Thuiszorg West-Brabant voor jeugdprogramma Bemoeizorg

Thuiszorg West-Brabant biedt al een aantal jaar, in samenwerking met de GGD West-Brabant, het jeugdprogramma Bemoeizorg aan in de gemeente Bergen op Zoom. Het doel van Bemoeizorg is: het bereiken van gedeelde zorg met ouders voor de gezondheid van het kind (9 maanden tot 19 jaar) vanuit een vrijwillig kader en het bieden van hulpverlening en/of ondersteuning voor het kind en / of gezin. Bemoeizorg is ondergebracht in de ‘backoffice’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin en maakt onderdeel uit van de (preventieve) zorgstructuur in de gemeente.    

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Adoptie rotondes en groenobjecten

De gemeente Bergen op Zoom maakt het voor bedrijven mogelijk om rotondes en andere groenobjecten te adopteren. De bedrijven krijgen hiermee de mogelijkheid zichzelf te presenteren door middel van een mooi ingericht en keurig onderhouden groenelement in de openbare ruimte. De gemeente bespaart hierdoor op structurele kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte. Bovendien wordt op deze manier de maatschappelijke betrokkenheid bij de openbare ruimte vergroot.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Wijziging gebruik woning

Educura heeft verzocht om een woning aan de Vizier in Halsteren te mogen gebruiken voor kinderopvang met specialistische begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met diverse soorten ontwikkelingsproblematiek. De hoeveelheid kinderen die tegelijk aanwezig is, varieert van twee tot vier. Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen door het starten van een vergunningenprocedure die het gebruik van de woning als kinderopvang mogelijk maakt.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek tegemoetkoming (plan)schade

Het college van B & W heeft besloten om tegemoetkoming in (plan)schade voor een perceel aan de Antwerpsestraatweg in verband met het bestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand af te wijzen.


De schade blijft binnen het wettelijk vastgestelde maatschappelijk risico en komt om die reden geheel voor rekening van de aanvrager.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verkenning capaciteitsuitbreiding Volkeraksluizen

De vaarroute via het Volkerak en de Schelde-Rijnverbinding is een druk bevaren route tussen Rotterdam en Antwerpen. Dit levert capaciteitsproblemen op. De wachttijd voor de Volkeraksluizen, die de schepen op deze route passeren, is momenteel meer dan de nagestreefde gemiddelde wachttijd van 0 minuten. In de notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt dit probleem geanalyseerd en worden mogelijke oplossingsrichtingen verkend.

Naar aanleiding van deze notitie heeft het college in een brief aan Rijkswaterstaat zijn reactie kenbaar gemaakt. B&W wijzen nadrukkelijk op de mogelijke effecten voor Bergen op Zoom bij de oplossingsvariant met een semi-open verbinding vanwege mogelijke verhoging van de waterstand. Verder vragen zij bij het proces te worden betrokken als voor deze variant wordt gekozen. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Ontwerpbestemmingsplan Daansbergen - Den Berg

Burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Daansbergen - Den Berg in procedure te brengen. Het plan betreft de juridisch planologische grondslag van een aantal percelen aan de Daansbergen en Den Berg. Het plan repareert een onduidelijke formulering in de planregels van het huidige bestemmingsplan Halsteren dat voor deze percelen geldt. Tegelijkertijd wordt de herziening van het bestemmingsplan aangegrepen om het plan zodanig aan te passen dat het voldoet aan de Standaarden Vergelijking Bestemmingsplannen, aansluit bij de gemeentelijke plansystematiek  en bij de terminologie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidie huisartsenspreekuur maatschappelijke opvang

Door bezuinigingen bij de GGD is per 1 januari 2012 het huisartsenspreekuur bij de maatschappelijke opvang komen te vervallen. Er wordt op dit moment onderzocht of het mogelijk is een ´virtuele´ praktijk te realiseren voor cliënten van de maatschappelijke opvang. ‘Virtueel’ betekent dat de patiëntendossiers van de cliënten digitaal zijn ondergebracht bij een praktijk. De deelnemende artsen houden spreekuur in de opvanglocatie.

Omdat het onderzoek en realisatie van zo’n praktijk een aantal maanden duurt, is de GGD gevraagd het spreekuur voor een half jaar voort te zetten. De GGD ontvangt hiervoor een eenmalige subsidie van 9000 euro.

De gemeente Bergen op Zoom is centrumgemeente voor de maatschappelijke opvang. Dit betekent dat Bergen op Zoom de middelen beheert die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht als voorziening voor de maatschappelijke opvang. Het spreekuur wordt hieruit gefinancierd.   

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Overeenkomst regionale leerlingenadministratie

De gemeente Bergen op Zoom is een zogenoemde bewerkersovereenkomst aangegaan met de gemeente Breda voor de regionale leerlingenadministratie West-Brabant die per 1 augustus 2012 van start gaat. De gemeente Breda mag met betrekking tot de leerlingenadministratie persoonsgegevens verwerken.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Brief Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

Het college van B&W heeft een brief ontvangen van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) over de OZB. In een reactie heeft het college de systematiek rondom de berekening van de OZB toegelicht.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Raadsbrief

Het college beantwoordt een brief van de fractie van GBWP over 800 jaar stad . In het antwoord geeft het college inzicht in activiteiten en budgetten in het kader van 800 jaar stad.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Regionale samenwerking

B&W informeren de gemeenteraad periodiek over de bestuurlijk relevante ontwikkelingen in de regionale samenwerking. Daarbij gaat het college in op de ontwikkelingen binnen de Regio West-Brabant, de samenwerking met de directe buurgemeenten en de samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden waarin Bergen op Zoom deelneemt, ook wel de Verbonden Partijen genoemd. Voorbeelden hiervan zijn de GGD, Belastingsamenwerking West-Brabant en de Intergemeentelijke Sociale Dienst.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Uitgelicht

Zoeken