Sluiten

Openbare besluitenlijst 24 april 2012

Roks, M.

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2011

Het college gaat akkoord met het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang over het jaar 2011 en stuurt dit verslag ter kennisname naar de gemeenteraad. Dit is wettelijk verplicht.

In de gemeente Bergen op Zoom waren in 2011 vier gastouderbureaus actief, werd op zeventien plaatsen dagopvang aangeboden en op 27 plaatsen buitenschoolse opvang geboden.

De GGD West-Brabant heeft voor twaalf locaties een handhavingsadvies gegeven. Het ging hier vooral om relatief kleine overtredingen: overtredingen die geen betrekking hadden op de veiligheid en hygiëne van de kinderen.

De gemeente heeft op alle adviezen actie ondernomen op het gebied van handhaving. Verschillende tekortkomingen zijn inmiddels opgelost, bij een aantal locaties is dit nog niet het geval. Dit heeft te maken met de termijn die hiervoor staat. Deze locaties worden in de eerstvolgende inspectieronde meegenomen.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Opheffing en liquidatie Regionale Milieudienst

Het dagelijks bestuur van de Regionale Milieudienst (RMD) informeert het college over de wijze waarop de opheffing en liquidatie van de RMD zal plaatsvinden op het moment dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Midden- en West-Brabant wordt opgericht.

Op het moment dat de gemeenteraad beslist tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling tot het oprichten van de RUD kan de raad tegelijkertijd de gemeenschappelijke regeling RMD beëindigen. Volgens de gemeenschappelijke regeling RMD zal de gemeente Roosendaal de procesmatige begeleiding van de opheffing en liquidatie verzorgen.

Deze gang van zaken past in de bestuurlijke besluitvorming waarbij is vastgelegd dat de RMD zal opgaan in de nieuwe RUD Midden- en West-Brabant.  

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ad Coppens

Ontwerpbestemmingsplan Geertruidapolder  

Burgemeester en wethouders brengen het ontwerpbestemmingsplan Geertruidapolder in procedure. De opzet van het plan is om de bouw- en gebruiksrechten, zoals die golden vóór het bestemmingsplan Bergse Haven, te herstellen.

Dat betekent dat het plangebied in hoofdzaak voorziet in bedrijvigheid, al dan niet gekoppeld aan een bedrijfswoning , en perifere detailhandel. Daarnaast is het gebied ten noorden van de Calandweg tot aan het Havenkanaal in het bestemmingsplan opgenomen.

Behalve bedrijvigheid is hier ook grootschalige toeristisch-recreatieve detailhandel voorzien, is een horecavoorziening (ook bedoeld voor jachthavenactiviteiten) mogelijk gemaakt en wordt op de kop van de Van Konijnenburgweg een gemengde bestemming met eveneens grootschalige detailhandel, dienstverlening en lichte horeca voorzien. In dit gedeelte van het plangebied wordt bovendien de mogelijkheid geschapen om, na gebruik van een wijzigingsbevoegdheid, een speelautomatenhal mogelijk te maken.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Inzameling oud papier door verenigingen / scholen

Na de beëindiging van de succesvolle proef ‘inzameling oud papier en karton met minicontainers’ is de compensatieregeling voor scholen en verenigingen verlengd totdat het nieuwe beleid met betrekking tot de inzameling van oud papier is vastgesteld en ingevoerd.

Deze compensatieregeling houdt in dat de verenigingen en scholen in de proefgebieden bij een afname van de ingezamelde hoeveelheden oud papier worden gecompenseerd waarbij wordt uitgegaan van de hoeveelheden uit de voorgaande jaren.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Verzoek Wet openbaarheid van bestuur Stadlander inzake intentieovereenkomst Lidl C1000

Het college heeft een afschrift van de intentieovereenkomst tussen gemeente, Lidl en C1000  aan Stadlander verstrekt, waarbij enkele financiële gegevens onleesbaar zijn gemaakt wegens belangen van gemeente en derde partijen.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt vier brieven van raadsfracties. Het gaat om een antwoordbrief van de VVD over zwerfvuil in het Reimerswaalpark, een antwoordbrief van D66 over de aanpak van zwerfvuil, een antwoordbrief van de BSD over de Alexander Dubcekbrug en een antwoordbrief van de PvdA over de biovergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg. De antwoordbrieven zijn te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitstel akte van levering

B en W stemmen in met uitstel van de akte van levering voor een perceel aan de Bergsebaan tot uiterlijk 1 januari 2013.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Milieu & Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2012

In mei 2010 heeft de gemeenteraad de kadernota Milieu en Duurzaamheid 2010-2014 vastgesteld. Op basis van deze kadernota wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2012 is aangegeven dat de basistaken conform de wettelijke eisen worden uitgevoerd. Verder is voor duurzaamheidsprojecten aangegeven welke doelen voor dit jaar zijn gesteld. Tot slot wordt inzicht gegeven in de inzet van mensen en middelen voor de uitvoering van deze taken. Deze zijn vastgelegd in het Werkprogramma RMD 2012.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verplicht jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder personen die een aanvraag hebben ingediend voor een Wmo-voorziening.

Het klanttevredenheidsonderzoek is begin oktober 2011 uitgevoerd. Er zijn telefonische enquêtes afgenomen bij 196 personen. Zowel personen die een voorziening toegekend hebben gekregen als personen van wie de aanvraag is afgewezen, zijn in het onderzoek opgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat een overgrote meerderheid van de respondenten tevreden tot zeer tevreden is over zijn of haar Wmo-voorziening. Dit geldt zowel voor hulp bij het huishouden als de overige Wmo-voorzieningen (rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen).  Bij de overige Wmo-voorzieningen geeft 10 procent van de ondervraagden aan dat zij minder tevreden zijn, terwijl dat in 2009 nog 20 procent was.

Ook zijn de respondenten zeer tevreden over het proces van aanvraag en afhandeling. Ten opzichte van het voorgaande jaar is de tevredenheid op dit punt met 9 procent verbeterd. Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de voorzieningen het beoogde resultaat bereiken en dat de verstrekkingen van Wmo-voorzieningen de deelname van gebruikers aan de maatschappij vergroot.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Verlenen van mandaat benoeming cliëntenraad Wsw

De huidige procedure voor benoeming van leden voor de cliëntenraad Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is omslachtig omdat een voordracht door de negen afzonderlijke colleges van de deelnemende gemeenten moet worden goedgekeurd. Dit is zo gewijzigd dat de wethouder, die lid is van het portefeuillehoudersoverleg van de WVS-groep, nu gemandateerd is voor dergelijke besluiten. In onze gemeente is dat de wethouder sociale zaken, Arjan van der Weegen.

Dit mandaat wordt verleend met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2011.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Vaststelling beleidsregels bijzondere bijstand 2012

Per 1 januari 2012 is de Wet werk en bijstand gewijzigd. Als gevolg hiervan heeft het college een aantal nieuwe beleidsregels vastgesteld. Deze regels zijn met name bedoeld om te kunnen bepalen of een persoon of gezin in 2012 recht heeft op voorzieningen in het kader van het gemeentelijke minimabeleid (bijzonder bijstand). Denk hierbij aan een sociaal-culturele bijdrage of een langdurigheidstoeslag.

De belangrijkste wijziging in de wet is dat voor het in aanmerking komen voor bijzondere bijstand een inkomenstoets wordt gedaan op het totale gezinsinkomen, dus voortaan ook op het inkomen van inwonende kinderen.

De gemeente biedt mensen met een minimum inkomen al enkele jaren de mogelijkheid om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. In de beleidsregels is nu bepaald dat vergoedingen die mensen van de zorgverzekering krijgen,  bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe bril, door de gemeente worden gezien als toereikend. Extra vergoeding vanuit de bijzondere bijstand is sinds 1 januari 2012 niet meer mogelijk.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Definitieve gunning opdracht nieuwbouw brandweerkazerne

De aanbesteding volgens ‘design, build en maintenance’ voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne is afgerond. De beste inschrijving was BAM Utiliteitsbouw. Op de voorlopige gunning zijn geen bezwaren ingediend. De opdracht kan nu definitief aan BAM Utiliteitsbouw worden gegund.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening 2012

Het college stelt de gemeenteraad voor de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 in te trekken en de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2012 vast te stellen.

Portefeuillehouders Burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

3e Bestuurlijke Voortgangsrapportage ScheldeVesting

Het college heeft ingestemd met de derde Bestuurlijke Voortgangsrapportage ScheldeVesting. Deze rapportage behandelt de voortgang van het project in de periode van september 2011 tot januari 2012. De voortgangsrapportage wordt ter kennisname verstuurd aan de gemeenteraad. Bovendien wordt aan de raad voorgesteld de grondexploitatie van ScheldeVesting te herzien. Op details van de grondexploitatie is geheimhouding opgelegd.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken