Sluiten

Openbare besluitenlijst 15 mei 2012

Roks, M.

Omgevingsvergunning antennes Lourdeskerk  

Het college maakt gebruik van de mogelijkheid om in afwijking van het advies van de welstandmonumentencommissie toch medewerking te verlenen aan het plaatsen van een viertal UMTS-antennes aan de kerktoren van de Lourdeskerk aan de Prins Bernhardlaan. Het college wijkt af van het advies omdat het meent dat het gerestaureerde werk niet of nauwelijks wordt aangetast door de plaatsing van de masten.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Uitgifte kavels Groene Gordijn

In het Groene Gordijn gaat de gemeente vrije kavels uitgeven, op basis van datum inschrijving. Er wordt begonnen met de uitgifte van kavels aan de Beukenlaan. De grondprijs ligt tussen de €295 en de €305 per m2, vrij op naam, exclusief btw. De kavels worden momenteel bouwrijp gemaakt. In het Groene Gordijn mag welstandsvrij worden gebouwd. 

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt twee brieven van raadsfracties. Het gaat om een antwoordbrief van de BSD-fractie over Landschap van Allure de Brabantse Wal en een antwoordbrief van GBWP over de C1000 supermarkt in Halsteren.

De antwoordbrieven zijn te vinden op de gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > bestuurlijk informatiesysteem.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Verwerving Van Slingelandtlaan  

De gemeente koopt een woning aan de Van Slingelandtlaan en levert die door aan Stadlander om hier een in het bestemmingsplan opgenomen groenvoorziening te realiseren. Hiermee wordt de lopende onteigeningsprocedure beëindigd.

Portefeuillehouder wethouder Ton Linssen

Voortgangsrapportage bezuinigingen wijkaccommodaties  

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel over bezuinigingen op wijkaccommodaties. Het college heeft toegezegd de raad ieder kwartaal te informeren door middel van een voortgangsrapportage. B en W hebben de eerste rapportage vastgesteld en bieden deze aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad van der Wegen

Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie

Het college heeft de beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) vastgesteld. De regeling is aangepast aan de huidige wetgeving.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Privacyreglement Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

B en W hebben het Privacyreglement Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) persoonsgegevens vastgesteld. De Wet gemeentelijke basisadministratie bepaalt dat de verstrekking van persoonsgegevens aan organen van de gemeente en verstrekkingen aan afnemers of derden buiten het GBA-stelsel in het privacyreglement basisadministratie personen moet worden uitgewerkt.

Portefeuillehouder Burgemeester Han Polman

Verkenning ontwikkeling de Melanen

De gemeente verkent de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied de Groote Melanen, met het oog op de taakstelling die hierover is afgesproken. Doel is het zwembad de Melanen te behouden, uit te breiden of te herontwikkelen.

Portefeuillehouders wethouders Ton Linssen en Arjan van der Weegen

Reactie gemeenteraad op vraag rapport Foundation Kinderpostzegels

De gemeenteraad heeft kennis genomen van het rapport van Foundation Kinderpostzegels ‘Kinderen in Tel over kindermishandeling’ en heeft het college gevraagd hoe hiermee om te gaan.

B en W laten weten dat zij in het kader van de decentralisatie jeugdzorg voldoende aanknopingspunten zien om de aanbevelingen uit het rapport te betrekken bij het op te stellen transformatieplan jeugdzorg. Dat moet naar verwachting eind 2012 klaar zijn. Het college geeft de raad in overweging dit onderwerp te zijner tijd te agenderen voor de commissie Mens en Maatschappij.

Portefeuillehouders wethouders Arjan van der Weegen en Ad Coppens

Biovergistingsinstallatie Luienhoekweg

Burgemeester en wethouders peilen de gevoelens van de gemeenteraad over de biovergistingsinstallatie aan de Luienhoekweg door middel van een raadsmededeling. Op basis van de reacties zal het college advies uitbrengen aan de gemeente Roosendaal, die het bevoegd gezag is.  B en W stellen voor negatief te adviseren, tenzij voldaan wordt aan een aantal voorwaarden op het gebied van onder meer landschappelijke inpassing en verkeer.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Fietsverbinding Bergse Plaat - Markiezaten

Het college heeft ingestemd met de realisatie van een fietsverbinding Markiezaten - Bergse Plaat, door middel van een gelijkvloerse oversteek. Het tracé loopt vanuit de Strandgaper via de zuidzijde van de rotonde Hazenplein, Laan van Hildernisse naar de Stelleweg. Het eerdere plan voor een fietsbrug over de Markiezaatsweg is financieel niet haalbaar gebleken. Voor de gelijkvloerse oversteek kan gebruikt gemaakt blijven worden van de eerder toegezegde provinciale GGA-subsidie.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ton Linssen

Startnotitie Cultuurvisie

Het college heeft de startnotitie cultuurvisie vastgesteld. Het in de notitie verwoorde proces moet leiden tot een projectvoorstel, dat aan de basis staat voor de totstandkoming van een nieuwe cultuurvisie.

Portefeuillehouder wethouder Arjan van der Weegen

Raadsvoorstellen 1e Concernbericht 2012 en Beleidskader

Het college van B & W heeft ingestemd met het 1e Concernbericht 2012 en het Beleidskader 2013-2016. Beide documenten worden ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder wethouder Ad Coppens

Uitgelicht

Zoeken