Sluiten

Openbare besluitenlijst 31 januari 2012

Roks, M.

Biogasinstallatie Moerstraten

De gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluitvormingsproces zoals dat tot op heden is gelopen rondom de ontwikkeling van de biogasinstallatie van de Luienhoekweg in Moerstraten. In de brief aan de gemeenteraad wordt aangegeven dat aanvankelijk een ontwerpbestemmingsplan zou worden gemaakt om de aanvraag voor een biogasinstallatie mogelijk te maken. Uiteindelijk bleek dat niet nodig te zijn omdat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) inmiddels inwerking was getreden. Met de wetswijziging is gekozen voor stroomlijning van procedures. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat in deze wet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, beslist op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Aangezien het leeuwendeel van de inrichting zich op Roosendaals grondgebied bevindt, is dat college bevoegd gezag. Het college van Bergen op Zoom heeft wel een adviserende rol. Het college wil in haar advies aangeven dat de gehele inrichting wordt voorzien van een beplanting c.q. zogenoemd wordt ‘ingegroend’ waardoor het directe zicht op de installatie wordt ontnomen. Ook met betrekking tot de verkeersafwikkeling over Bergs grondgebied zal een regeling worden voorgesteld. De raad zal te zijner tijd opiniërend worden betrokken bij het formuleren van de voorwaarden waaronder aan de verlening van de omgevingsvergunning medewerking kan worden verleend.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Algemeen Mandaatbesluit

Naar aanleiding van onder meer gewijzigde regelgeving is het mandaatbesluit geactualiseerd. In het nieuwe Algemene Mandaatbesluit zijn de bestuursbevoegdheden opgenomen die afdelingsmanagers namens het college of de burgemeester mogen uitoefenen. De mandaten zijn verleend aan het afdelingshoofd van de uitvoeringsorganisaties van de ISD (samenwerking Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom).

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Bouwplan Ketelhuis

Het college heeft besloten de vergunningprocedure te starten voor de bouw van een ketelhuis van Essent, bedoeld voor stadsverwarming, aan de Calandweg. Het huidige ketelhuis staat op het voormalige Nedalco-terrein, maar moet worden verplaatst voor de ontwikkelingen in het kader van Schelde Veste. In dit gebied is het deelplan Nieuwe Vesting gepland.  

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen 

Algemene Mandaatregeling intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal

Het college heeft naar aanleiding van de oprichting van de intergemeentelijke sociale dienst Brabantse Wal van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht de bevoegdheden, die samenhangen met de aan deze dienst opgedragen taken, gemandateerd.

Portefeuillehouder wethouders Arjan van der Weegen

Raadsbrieven

Het college beantwoordt vijf raadsbrieven. Van de D66-fractie over een verkeersplatform, van het CDA over de verkoop van De Moerkens, van de VVD over de opeenstapeling van uitkeringen en toeslagen en twee brieven van de BSD over bouwleges Fair Play en oversteekplaatsen Guido Gezellelaan en Pastoor Jutenlaan.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen, Ad Coppens, Arjan van der Weegen en Ton Linssen

Brief bewoners Korte Parkstraat

Het college heeft de bewoners van de Korte Parkstraat geïnformeerd over het eerder genomen besluit om in deze straat eenrichtingsverkeer in te stellen.

Portefeuillehouders wethouders Ad van der Wegen en Ton Linssen

Wob-verzoek bewonersbudget

Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) heeft het college een verzoek ontvangen van de Evangelische Vrijzinnige partij (EVP) om informatie over de inzet van het bewonersbudget, de zogenoemde ‘Vogelaarvouchers’, dat de gemeente heeft ontvangen van het Rijk. Het college zal de gevraagde informatie schriftelijk toezenden. De gemeente zet het bewonersbudget in voor initiatieven in de wijk Gageldonk-West. Deze maand start een campagne om dit onder de aandacht te brengen van wijkbewoners.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Regionale Uitvoeringsdienst

Samen met de colleges van burgemeester en wethouders van Roosendaal, Moerdijk, Geertruidenberg en Oosterhout heeft het college een brief verzonden aan staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. In deze brief dringen de colleges aan op het onderbrengen van de vergunningtaken voor de zwaardere categorieën milieubedrijven (BRZO- en IPPC-bedrijven) bij een zogenoemde BRZO-Regionale Uitvoeringsdienst Brabant. In het oorspronkelijke plan van de staatssecretaris zou Bergen op Zoom zich voor deze taken moeten aansluiten bij een Regionale Uitvoeringsdienst voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Inmiddels is besloten dat er toch een Regionale Uitvoeringsdienst voor Midden- en West-Brabant komt die ook de taken in het kader van BRZO (Besluit Risico en Zware Ongevallen) mag uitvoeren.

Portefeuillehouders wethouders Ad Coppens en Ad van der Wegen

Consequentieonderzoek Besluit externe veiligheid buisleidingen

Het college neemt het consequentieonderzoek Besluit externe veiligheid buisleidingen voor kennisname aan. In dit onderzoek is gekeken of er objecten zoals scholen, ziekenhuizen of woningen liggen binnen de toegestane veiligheidsafstand van een aardgasleiding. Naar aanleiding van dit onderzoek bericht het college de Gasunie dat er in de gemeente Bergen op Zoom geen nieuwe objecten binnen deze veiligheidsafstand aanwezig zijn.    

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Subsidie voor herstel panden

Het college heeft besloten 20.000 euro subsidie te verlenen voor het voor cascoherstel voor zowel het gemeentelijke monument aan de Meilustweg 31 als het gemeentelijk monument aan Kladde 21. Beide panden zijn opgenomen in de prioriteitenlijst van Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing 2011-2014'. Deze pioriteitenlijst is door de gemeente samengesteld en bevat voornamelijk gemeentelijk monumenten waarvan is vastgesteld dat ze dingend onderhoud en herstel nodig hebben. Dit om de verpaupering van het monumentenbestand in de gemeente Bergen op Zoom tegen te gaan. Subsidie voor herstel van panden wordt op basis van deze lijst verleend.

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Beroep bestemmingsplan Herstel West-Brabantse Waterlinie

Het beroep tegen het bestemmingsplan Herstel West-Brabantse Waterlinie bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingetrokken. Dit beroep was ingesteld omdat er een beperkend voorschrift in de regelgeving was opgenomen, dat nadelig kon zijn voor de ontwikkeling van de zogenoemde Ruimte voor Ruimtewoningen aan de Langstraat in Halsteren. Dit is hersteld in het nieuwe bestemmingsplan Reparatieplan Herstel West-Brabantse Waterlinie. Omdat dit nieuwe bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is geworden, is het beroep ingetrokken. 

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Hoek Grondmolen - Kastanjelaan

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft uitspraak gedaan in het geding over het bestemmingsplan Hoek Grondmolen - Kastanjelaan (Halsteren). De appellanten zijn in het ongelijk gesteld, waardoor de voorgenomen realisatie van twintig vrijstaande woningen op de locatie van het voormalige paardenpension aan de rand van woonwijk De Schans door kan gaan.  

Portefeuillehouder wethouder Ad van der Wegen

Rampbestrijdingsplannen Mepavex Logistics B.V. en Nuplex Resins B.V.

Het college heeft kennisgenomen van de rampbestrijdingsplannen van Mepavex Logistics en Nuplex Resins. Deze worden ter inzage gelegd.

Volgens de Wet Veiligheidsregio stelt het bestuur van de Veiligheidsregio rampbestrijdingsplannen vast voor bedrijven die daartoe verplicht zijn op grond van het Besluit Risico’s en Zware Ongevallen (BRZO). Voordat deze plannen kunnen worden vastgesteld, worden deze zes weken ter inzage gelegd. Op basis van reacties kunnen de plannen nog worden aangepast.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman

Toezichtprogramma risicobedrijven regio zuid 2012-2016

B en W hebben het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma BRZO- en/of majeure risicobedrijven voor de regio zuid 2012-2016 vastgesteld. De handhavingorganisaties in Zuid-Nederland werken samen op het gebied van toezicht op BRZO- en/of majeure risicobedrijven. Het regionaal bestuurlijk toezichtprogramma is een programma waarin voor een periode van vijf jaar de uitgangspunten zijn vastgelegd voor de uitvoering en wijze van samenwerking bij het toezicht op deze bedrijven. Het toezichtprogramma geldt in Bergen op Zoom voor de volgende bedrijven: Crealis, Mepavex Logistics, Nuplex Resins, Sabic Innovatie Plastics, Sakko en TNO Heimolen.

Portefeuillehouder burgemeester Han Polman en wethouder Ad Coppens

Bestuurlijke uitgangspunten herstructurering Wet sociale werkvoorzieining

Het college gaat akkoord met de uitgangspunten voor de herstructurering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en informeert de gemeenteraad per brief hierover. 

Portefeuillehouder wethouders Arjan van der Weegen

Uitgelicht

Zoeken